Užívání drog na taneční scéně

Rekreačním užíváním drog v prostředí tanečních akcí se mezi lety 2000 a 2010 zabývala výběrová šetření Anketa Semtex Dance 2000 (Kubů et al., 2000) a Tanec a drogy 2003 (Kubů et al., 2006), 2007 a 2010 (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2011a). Zatímco stručný průzkum v r. 2000 využil pouze čtenářské základny časopisu Tripmag, v případě výzkumu Tanec a drogy šlo o plnohodnotná výběrová šetření provedená na sebenominovaném vzorku populace příznivců elektronické taneční hudby. V on-line dotazníku byla zjišťována míra zkušeností s širokou škálou psychoaktivních látek včetně rizik spojených s užíváním návykových látek v prostředí zábavy.

Sběr dat probíhal ve všech sledovaných letech během letních měsíců a zúčastnili se jej především muži v mladších věkových skupinách, kteří tvořili zhruba dvě třetiny vzorku. Strukturu souboru v jednotlivých letech uvádí tabulka 2 -12. Aby bylo možno výsledky jednotlivých studií lépe srovnat, jsou dále uvedeny výsledky pro věkovou kategorii 15-34 let.

V r. 2014 navázal na tato šetření průzkum na taneční scéně, který byl realizován v rámci projektu Nové drogy realizovaného Klinikou adiktologie 1. LF UK v Praze.1 Sběr dat probíhal na 15 letních festivalech a parties v ČR zaměřených na elektronickou a taneční hudbu (včetně několika halových akcí a tzv. free parties, tj. nekomerčních hudebních akcích), celkem bylo vyplněno 553 platných dotazníků jak v papírové, tak v elektronické podobě pomocí tabletu (Běláčková et al., 2015a).

tabulka 2-12: Struktura souboru průzkumů Anketa Semtex Dance 2000, Tanec a drogy 2003-2010 a Nové drogy 2014

Charakteristiky souboru

2000

2003

2007

2010

2014

Počet osob

1 270

1 652

2 443

1 099

553

Věkové rozpětí

14-45

15-40

11-70

10-55

15-45

Počet osob ve věku 15-34 let

1 133

1 643

2 388

1 051

530

Průměrný věk

21,1

(±3,2)

21,2

(±3,6)

22,3

(±3,8)

24,1

(±4,3)

25,4

(±5,5)

Podíl žen ve věku 15-34 let (%)

29,1

37,1

31,2

35,5

41,9

Zdroje: Kubů et al. (2000), Kubů et al. (2006), (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2008), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2011a), Běláčková et al. (2015a)

Konopné látky a extáze byly spolu s alkoholem a tabákem nejužívanějšími látkami, a to ve všech sledovaných letech. Mezi roky 2003 a 2014 byl zaznamenán pokles prevalence aktuálního užívání konopných látek a extáze (tabulka 2 -13 a graf 2 -75). Podobný trend lze vysledovat i u halucinogenů (LSD a lysohlávek), přičemž za r. 2014 nejsou výsledky pro halucinogeny srovnatelné s předchozím obdobím kvůli jiné formulaci otázek. Mezi l. 2003 a 2007 vzrostlo užívání pervitinu a kokainu a v následujícím období do r. 2014 se jejich užívání udrželo na poměrně stabilní úrovni. V r. 2014 byly zjištěny vyšší prevalence aktuálního užívání ketaminu, GHB, těkavých látek a heroinu než v předchozích letech. Je však potřeba přihlédnout k omezené srovnatelnosti průzkumů.

V r. 2014 bylo nově sledováno užívání tzv. nových psychoaktivních látek (NPS), jejichž užití někdy v životě uvedlo 16,9 % a v posledních 12 měsících 7,2 % respondentů. Celkem 50 osob uvedlo název nebo popis užité NPS. Konkrétní chemický název uvedlo 26 % respondentů, nejčastěji šlo o mefedron (12 %), dále uváděli respondenti komerční názvy jako funky nebo turbo tdi (19 %). Přibližně u čtvrtiny odpovědí nebylo možné látku kategorizovat, případně její označení chybělo úplně.

Někteří respondenti (celkem 38) v odpovědi na otázku týkající se NPS uvedli látku, která nespadá mezi NPS (např. MDMA nebo metamfetamin) - tito respondenti nejsou mezi uživatele NPS zahrnuti.

tabulka 2-13: Prevalence nejčastěji užívaných drog mezi příznivci elektronické taneční hudby ve věku 15-34 let v l. 2000-2014, v %

Droga

2000

2003

2007

2010

2014

LTP

LTP

12M

30D

LTP

12M

30D

LTP

12M

30D

LTP

12M

30D

Alkohol

87,5

97,9

94,9

83,8

97,1

94,8

90,1

99,1

96,2

92,3

93,2

87,2

61,8

Tabák

n. a.

90,6

78,0

61,4

90,8

76,2

67,9

93,9

79,3

69,2

85,6

73,8

48,9

Konopné látky

82,9

92,0

84,7

65,2

91,5

76,3

60,3

94,9

77,1

54,6

85,6

70,4

42,0

Extáze

53,7

67,1

54,2

32,6

69,2

49,7

29,9

70,2

42,6

19,9

62,6

44,0

16,5

Lysohlávky*

38,7

43,0

20,3

3,5

47,8

19,9

3,9

51,2

17,7

4,3

58,0

34,2

13,4

LSD*

49,8

45,2

22,8

8,8

43,0

20,8

6,8

47,6

17,6

4,9

Pervitin

34,4

40,7

25,0

13,8

47,7

28,1

15,8

47,4

24,0

12,1

41,3

23,3

9,8

Kokain

18,9

20,1

12,4

4,3

30,6

19,1

7,5

47,2

28,6

10,8

43,1

23,9

7,6

Poppers

11,2

35,1

21,2

7,9

45,1

16,8

5,8

41,8

9,6

2,5

32,6

12,5

5,4

Amfetamin

19,8

18,4

7,6

2,9

n. a.

n. a.

n. a.

29,7

9,6

3,6

n. a.

n. a.

n. a.

Ketamin

n. a.

6,7

1,7

0,9

7,9

2,1

0,4

9,8

2,5

0,8

21,1

11,9

4,3

Heroin

9,5

6,0

1,2

0,4

6,2

1,0

0,5

6,8

0,6

0,5

11,5

3,1

2,0

GHB

9,7

6,8

2,1

0,9

5,9

1,3

0,2

6,4

0,8

0,2

11,3

4,7

2,5

Těkavé látky

4,5

5,5

1,6

0,7

5,1

0,8

0,2

5,7

0,6

0,3

11,6

3,6

1,8

Crack

2,3

2,2

1,1

0,4

1,8

0,3

0,1

2,7

0,6

0,2

n. a.

n. a.

n. a.

NPS**

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

16,9

7,2

3,4

Pozn.: * V r. 2014 byla sledována širší kategorie halucinogenních drog. ** Nové psychoaktivní látky. LTP = celoživotní prevalence, 12M = prevalence v posledních 12 měsících, 30D = prevalence v posledních 30 dnech.

Zdroje: Kubů et al. (2000), Kubů et al. (2006), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2008), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2011a), Běláčková et al. (2015a)

graf 2-75: Prevalence užití vybraných nelegálních drog v posledních 12 měsících mezi příznivci elektronické taneční hudby ve věku 15-34 let v l. 2003-2014, v %

graf

Zdroje: Kubů et al. (2006), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2008), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2011a), Běláčková et al. (2015a)

Celoživotní prevalence užívání drog byla v r. 2014 nejvyšší ve věkové kategorii 30-34 let (u extáze, halucinogenů, pervitinu, kokainu, poppers, ketaminu a heroinu), následovaná věkovou skupinou 25-29 let (u alkoholu, konopných látek, tabáku a NPS). Nejmladší věková kategorie 15-19 let měla poměrně vysoké zkušenosti s užíváním GHB a těkavých látek (tabulka 2 -14).

tabulka 2-14: Celoživotní prevalence užití vybraných drog mezi příznivci elektronické taneční hudby v r. 2014 podle věku, v %

Droga 

15-19 let

20-24 let

25-29 let

30-34 let

35 a více let

Alkohol

92,0

91,0

96,3

92,7

92,3

Tabák

78,4

85,0

90,0

82,4

87,2

Konopné látky

72,0

86,2

89,4

85,3

76,9

Extáze

44,9

58,0

69,6

71,6

65,8

Halucinogeny

40,8

54,1

63,5

66,7

60,5

Pervitin

35,4

35,4

45,8

51,5

50,0

Kokain

34,7

36,0

50,0

52,2

46,0

Poppers

19,2

23,5

41,2

47,7

34,2

Ketamin

19,2

17,8

23,4

26,2

24,3

Heroin

18,4

5,5

13,1

19,4

8,3

GHB

16,7

7,8

14,5

9,4

13,2

Těkavé látky

19,2

8,4

13,1

11,3

6,7

NPS

13,0

16,0

21,7

10,9

15,8

Zdroj: Běláčková et al. (2015a)

V rámci bakalářské práce na 1. LF UK v Praze byl realizován výzkum zaměřený na problematiku užívání drog v prostředí taneční scény (Kulhánek, 2013). Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo v r. 2013 osloveno 199 návštěvníků pražských nočních tanečních klubů (159 mužů, 36 žen, 4 respondenti neuvedli pohlaví). Průměrný věk respondentů byl 25 let. Z výzkumu vyplývá, že nejčastěji užívanou drogou mezi dotazovanými návštěvníky tanečních klubů je alkohol - v den akce jej užilo 92,8 % respondentů. Zjištěna byla vysoká prevalence užívání alkoholu, konopných látek, extáze, kokainu a pervitinu (Kulhánek, 2013) (tabulka 2 -15).

tabulka 2-15: Užívání drog mezi návštěvníky pražských tanečních klubů v r. 2013, v %

Droga

Celoživotní prevalence

Prevalence v posledních 12 měsících

Prevalence v posledních 30 dnech

Užití v den průzkumu

Alkohol

100,0

99,5

99,5

92,9

Konopné látky

96,9

90,3

76,0

42,9

Extáze

77,0

52,6

31,1

12,2

Lysohlávky

59,7

25,0

8,7

0,5

Kokain

57,7

35,2

16,8

3,1

LSD

54,6

26,0

9,2

1,5

Pervitin

47,2

20,5

10,3

3,1

Amfetamin

39,8

21,4

7,7

2,0

Poppers

28,6

4,1

1,0

0,0

Mefedron

19,9

4,6

2,0

0,0

Ketamin

14,8

3,1

0,5

0,0

GHB

10,7

1,5

0,5

0,0

Spice (synt. kanabinoidy)

9,2

2,0

1,5

0,0

Crack

6,1

0,5

0,0

0,0

Fencyklidin

5,1

1,0

0,0

0,0

Piperaziny

4,6

0,5

0,5

0,0

Heroin

3,6

0,5

0,5

0,0

Dextrometorfan

1,5

0,0

0,0

0,0

Subutex

0,0

0,0

0,0

0,0

Zdroj: Kulhánek (2013)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist