Výzkum zdravotně rizikového chování mládeže 2014

V březnu 2014 proběhl sběr dat pro dotazníkové šetření zdravotně rizikového chování mládeže ve věku 14-15 let koordinované centrem GeoQol Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Celkem bylo v rámci celé ČR osloveno 35 základních škol a sesbíráno 1 025 dotazníků (blíže viz VZ 2013).

Údaje uvedené dříve byly při dalších analýzách upřesněny - kouření cigaret v posledních 30 dnech uvedlo celkem 22,4 % dotázaných, přibližně 12 % kouřilo denně a 4 % respondentů uvedlo kouření 11 a více cigaret denně. Zatímco denní kouření uváděly častěji dívky, chlapci byli častěji silnými kuřáky. Alkohol alespoň jednou v životě konzumovalo 77,7 % dotázaných. Chlapci byli výrazně častějšími konzumenty nadměrných dávek alkoholu - 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti třikrát nebo častěji v posledních 30 dnech uvedlo 10,1 % chlapců a 6,5 % dívek.

Konopné látky alespoň jednou v životě užilo celkem 24,8 % dotázaných (25,0 % chlapců a 24,5 % dívek) (graf 2-73). V posledních 12 měsících užilo konopné látky 23,4 %, z nich polovina je užila jednou nebo dvakrát, druhá polovina (11,3 % ze všech dotázaných) užila konopné látky v posledních 12 měsících více než dvakrát (Spilková, 2014, Spilková et al., 2015).

Na základě informace o frekvenci kouření v posledních 30 dnech, zkušenosti s opilostí a zkušenosti s užitím konopných látek byl vytvořen tzv. index zdravotně rizikového chování (Health Risk Behaviour, HRB), který může nabývat hodnot 0 (žádné známky rizikového chování) až 3 (spadá do všech tří typů rizikového chování, tj. kouří, konzumuje alkohol a má zkušenost s konopnými látkami). Celkem 55,3 % respondentů nevykazovalo žádné známky rizikového chování, 25,6 % vykazovalo 1 typ rizikového chování, 12,3 % 2 typy a 6,8 % souboru vykazovalo všechny 3 typy rizikového chování. Dále byl analyzován vztah vybraných faktorů rodinného, školního a vnějšího prostředí k HRB indexu. Výsledky ukázaly, že významný vliv na přítomnost rizikového chování
u dospívajících mají následující faktory: (1) denní kouření matky, (2) nespokojenost se vztahem k rodičům, (3) nespokojenost se životem, (4) negativní vztah k chození do školy, (5) horší subjektivně vnímané zdraví, (6) trávení volného času venku s přáteli, (7) málo sportovních aktivit (Spilková et al., 2015).

graf 2-73: Prevalence kouření cigaret (v posledních 30 dnech), pití alkoholu (zkušenost s opilostí v životě) a užívání konopných látek (alespoň jednou v životě) mezi 14-15letými žáky ZŠ podle pohlaví, v %

graf

Zdroj: Spilková et al. (2015)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist