Regionální školní studie

Stejně jako v předchozích třech letech realizovala společnost A Kluby ČR průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji (A Kluby ČR o.p.s., 2015). V r. 2014 bylo osloveno celkem 3 223 respondentů z 33 škol v kraji (1 291 žáků ZŠ, 349 studentů gymnázií, 1 325 studentů středních odborných škol a 258 studentů středních odborných učilišť. Celkem 1 455 respondentů (45,1 %) bylo ve věku 11-15 let, 1 640 (50,9 %) ve věku 16-19 let, ostatní (3,9 %) byli starší nebo věk neuvedli. Zkušenost s užitím návykové látky a/nebo hazardním hraním uvedlo 75,1 % dotázaných (64,0 % ve věku 11-15 let a 84,5 % ve věku 16-19 let). Zkušenost s užitím konopných látek v životě uvedlo celkem 29,3 % dotázaných, 3,9 % uvedlo užití halucinogenních hub, 2,3 % extázi, 1,5 % užilo LSD a pervitin. S cigaretami se respondenti setkali nejčastěji ve věku 13 let, s alkoholem a konopnými látkami
ve věku 15 let, s ostatními látkami pak nejčastěji ve věku 15-17 let. Celkem 6,4 % uvedlo pravidelné užívání konopných látek (alespoň jednou týdně nebo častěji), 3,2 % ve věku 11-15 let a 8,9 %
ve věku 16-19 let. Celkem 13,1 % uvedlo pravidelné hraní (alespoň jednou týdně nebo častěji)
on-line hazardních her, 2,3 % hraje pravidelně na výherních automatech a 4,6 % uvedlo pravidelné kurzové sázení. Srovnání výsledků s minulými roky komplikuje fakt, že věková struktura respondentů se v průzkumech z jednotlivých let liší.

V listopadu a prosinci 2013 proběhl na vybraných základních školách městské části Praha 12 Průzkum v oblasti prevence v adiktologii mezi žáky 6. až 9. tříd (Hanusová a Dosoudil, 2014). Cílem studie bylo zmapovat výskyt užívání návykových látek a sledovat trendy v l. 2006, 2010 a 2013. V průzkumu byla současně zjišťována míra spokojenosti s vlastním životem, způsob trávení volného času, postoje žáků k vybraným otázkám životního stylu a názory žáků na prevenci realizovanou ve škole. Dotazník vyplnilo 572 žáků; v r. 2013 byl poprvé vyplňován on-line.

Zkušenost s kouřením cigaret mělo 43 % studentů, v současnosti kouří 9 % dotázaných. Alkohol pilo opakovaně 21 %, v současnosti pije 19 % (tabulka 2 -11). Výsledky naznačují pokles celoživotních i aktuálních zkušeností s užíváním návykových látek mezi žáky 2. stupně ZŠ v Praze 12. Celkem 19 % dětí (23 % chlapců a 15 % dívek) uvedlo, že jim někdy v životě byla nabídnuta nelegální droga, vlastní zkušenost s nelegální drogou má 10 % dotázaných (13 % chlapců a 7 % dívek). Zatímco do 8. třídy uvedlo alespoň jednu zkušenost s drogou v životě méně než 8 % žáků, v 9. třídě uvedlo tuto zkušenost 23 %. Z celkového vzorku dotázaných uvedlo 7 % zkušenost s konopnými látkami, 2 % neuvedla, o jakou látku šlo. Třetina z těch, kteří drogu užili, ji užila opakovaně (více než třikrát). Podle 63 % dotázaných je užívání drog v ČR trestné, pro 44 % by bylo obtížné si drogu obstarat - nejčastěji by se droga dala získat v klubu, na ulici nebo na diskotéce.

tabulka 2-11: Užívání návykových látek mezi žáky 6.-9. tříd ZŠ v Praze 12 v l. 2006-2013, v %

Rizikové chování

2006

2010

2013

Kouření cigaret v životě

67

65

43

Kouření cigaret v současnosti

24

22

9

Opakované pití alkoholu v životě

61

43

21

Zkušenost s opilostí

22

23

11

Pití alkoholu v současnosti

44

42

19

Pravidelné pití alkoholu (alespoň 1krát týdně)

10

9

2

Zkušenost s nelegální drogou

15

19

10

Opakované užití nelegální drogy

9

13

6

Současné užívání nelegální drogy

7

11

5

Občasné a pravidelné užívání nelegální drogy

3

4

3

Zdroj: Hanusová a Dosoudil (2014)

V listopadu a prosinci 2013 byl v rámci bakalářské práce na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni realizován výzkum zaměřený na výskyt užívání návykových látek a volnočasové aktivity studentů. Výzkumný vzorek tvořilo 145 studentů ve věku 14-16 let. Současně s dotazníky pro studenty byl distribuován dotazník pro rodiče, do výzkumu se zapojilo celkem 107 rodičů. Oba dotazníky vycházely z dotazníku studie ESPAD, dotazník pro rodiče se zabýval stejnými oblastmi s cílem zjistit postoje rodičů ke konzumaci návykových látek dětmi a názory na informovanost dětí o rizicích spojených s užíváním návykových látek (Rothová, 2014).

Celkem 96 % studentů uvedlo, že v životě konzumovalo alkohol - poprvé ho nejčastěji konzumovali s kamarády (48 %) nebo rodiči (43 %), první konzumace alkoholu se odehrávala doma (62 %), případně na oslavách nebo venku (19 %). Podle rodičů pilo alkohol 79 % dětí, 21 % dotázaných rodičů uvedlo, že dítě alkohol určitě nikdy nepilo. Nikdy se neopilo 44,6 % dotázaných, zatímco o tom, že se jejich dítě nikdy neopilo, je přesvědčeno 80 % rodičů.

Alkohol studenti nejčastěji získávají od kamarádů (24 %), v hospodě (19 %) nebo od rodičů (17 %), 79 % uvedlo, že jim rodiče alkohol sami nabízeli. K vyzvání prokázat svůj věk při nákupu alkoholu v prodejně nebo provozovně nebylo vyzýváno 47 % studentů (22 % nikdy, výjimečně pak 25 %). Naopak více než polovina rodičů (58 %) je přesvědčena o tom, že děti bývají při nákupu alkoholu k prokázání věku vyzývány téměř vždy. Zajímavé je také to, že volnočasové aktivity a trávení volného času s rodiči uvedlo 43 % studentů a současně 76 % rodičů (Rothová, 2014).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist