Výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014

V prosinci 2014 realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR; šlo o další vlnu každoročního omnibusového šetření s cílem monitorovat rozsah zkušeností respondentů starších 15 let s vybranými nelegálními návykovými látkami.

Celkem bylo osloveno 1 020 respondentů starších 15 let, z toho bylo 870 respondentů ve věku 15-64 let. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem tak, aby reprezentovali populaci ČR s ohledem na věk, pohlaví, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Data byla sbírána prostřednictvím osobních rozhovorů (face-to-face interview) s využitím počítače.1 Stejně jako v předchozích letech bylo ve studii v r. 2014 sledováno užívání nových psychoaktivních látek a hraní hazardních her, nově byla do dotazníku zařazena otázka na zkušenosti s užitím anabolických steroidů. Současně byla přeformulována otázka na užití léků se sedativním účinkem - nově bylo sledováno užití léků na uklidnění, nespavost nebo bolest (na bázi opiátů) získané bez lékařského předpisu a současně byly pro odpověď nabídnuty konkrétní příklady léčivých přípravků.2

Jakoukoliv nelegální drogu užilo někdy v životě celkem 31,1 % dotázaných ve věkové kategorii 15-64 let (39,8 % mužů a 22,1 % žen). Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (28,7 %), následované extází (6,0 %), halucinogenními houbami (4,3 %) a pervitinem (2,6 %), rozsah zkušeností s ostatními nelegálními drogami je v obecné populaci na nízké úrovni (méně než 1,0 %) (tabulka 2 -9). Zkušenost s novými drogami (syntetickými nebo rostlinnými) uvedlo 1,3 % dotázaných. Celkem 2,0 % respondentů (3,2 % mužů a 0,7 % žen) uvedla celoživotní zkušenost s užitím anabolických steroidů.

V horizontu posledních 12 měsíců a posledních 30 dnů je výskyt užívání nelegálních drog v obecné populaci velmi nízký s výjimkou konopných látek, jejichž užití uvedlo 11,4 %, resp. 3,8 % dotázaných. Prevalence užití konopných látek v posledních 12 měsících a posledních 30 dnech je výrazně vyšší u mladých dospělých ve věku 15-34 let (23,9 %, resp. 8,5 %).

Ve srovnání s r. 2013 došlo v obecné populaci k opětovnému mírnému nárůstu uváděné celoživotní zkušenosti s užitím nelegálních drog, a to především v případně konopných látek a halucinogenních hub, ale i pervitinu a kokainu. V horizontu posledních 12 měsíců je patrný nárůst prevalence užívání konopných látek, extáze a halucinogenních hub, avšak míra prevalence užití jiných než konopných drog v posledních 12 měsících stále zůstává na minimální úrovni (1,6 % u extáze, méně než 1,0 % u ostatních nelegálních drog). S výjimkou konopných látek nezachytila omnibusová studie téměř žádné respondenty se zkušeností s užitím drog v posledních 30 dnech (užití pervitinu uvedl 1 respondent a užití kokainu 2 respondenti z celého souboru dotázaných, šlo o muže ve věku 25-34 let, v jednom případě šlo o tutéž osobu).

Podrobnější analýza rozsahu užívání drog podle pětiletých věkových skupin je vzhledem k míře prevalence a počtu respondentů možná pouze u konopných látek. Výsledky studie naznačují další posun celoživotního i aktuálního užívání konopných látek do vyššího věku respondentů - nejvyšší míru užívání uváděli v r. 2014 respondenti ve věkové skupině 25-29 let (v r. 2013 to bylo ve skupině 20-24 let) (graf 2 -69). Současně však byl zaznamenán další nárůst míry prevalence užívání konopných látek ve věkové skupině 15-19 let. Za pozornost stojí také nárůst míry prevalence užívání konopí ve věkových skupinách 45-49 a 50-54 let.

Léky se sedativním a hypnotickým účinkem nebo léky s obsahem opiátů/opioidů užívaných proti bolesti, a to bez lékařského předpisu nebo v rozporu s doporučením lékaře nebo lékárníka, užilo někdy v životě 34,8 % dotázaných, 18,3 % je užilo v posledních 12 měsících a 6,0 % v posledních 30 dnech. Míra prevalence užití léků byla ve všech třech sledovaných horizontech vyšší u žen (tabulka 2 -9). Oproti trendům sledovaným u nelegálních drog byla vyšší míra prevalence aktuálního užívání léků ve věkových skupinách nad 35 let.

Ve srovnání s r. 2013 byl sledovaný rozsah užívání léků se sedativním a hypnotickým účinkem výrazně vyšší, avšak roli může hrát především fakt, že respondentům byly v dotazníku nabídnuty konkrétní příklady léčivých přípravků.

 

tabulka 2-9: Rozsah užívání drog v obecné populaci - studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014, v %

Typ drogy

Věková skupina 15-64 let

Mladí dospělí

muži (n = 441)

ženy (n = 429)

celkem (n = 870)

15-34 let (n = 313)

Celoživotní prevalence

 

 

 

 

Jakákoliv nelegální droga celkem

39,8

22,1

31,1

48,5

Konopné látky

36,2

21,0

28,7

44,9

Extáze

9,0

2,8

6,0

12,8

Pervitin

3,4

1,6

2,6

4,9

Kokain

1,6

0,2

0,9

2,3

Heroin

1,1

0,2

0,7

1,3

LSD

1,4

0,0

0,7

1,6

Halucinogenní houby

6,6

1,9

4,3

9,4

Těkavé látky

2,1

0,2

1,2

1,9

Jiné syntetické drogy

0,2

0,0

0,1

0,3

Jiné rostlinné drogy

1,6

0,9

1,3

1,3

Léky (sedativa, hypnotika, opioidní analgetika)

31,8

38,0

34,8

25,8

Anabolické steroidy

3,2

0,7

2,0

2,9

Prevalence v posledních 12 měsících

 

 

 

 

Jakákoliv nelegální droga celkem

16,7

8,4

12,6

26,2

Konopné látky

15,4

7,3

11,4

23,9

Extáze

2,3

0,9

1,6

3,6

Pervitin

1,4

0,2

0,8

2,3

Kokain

0,5

0,0

0,2

0,6

Heroin

0,2

0,0

0,1

0,3

LSD

0,2

0,0

0,1

0,3

Halucinogenní houby

1,6

0,0

0,8

2,3

Těkavé látky

0,7

0,0

0,3

1,0

Jiné syntetické drogy

0,0

0,0

0,0

0,0

Jiné rostlinné drogy

0,2

0,7

0,5

0,3

Léky (sedativa, hypnotika, opioidní analgetika)

15,5

21,2

18,3

12,9

Anabolické steroidy

0,7

0,0

0,3

1,0

Prevalence v posledních 30 dnech

 

 

 

 

Jakákoliv nelegální droga celkem

5,8

1,9

3,9

8,6

Konopné látky

5,7

1,9

3,8

8,5

Extáze

0,0

0,0

0,0

0,0

Pervitin

0,2

0,0

0,1

0,3

Kokain

0,5

0,0

0,2

0,6

Heroin

0,0

0,0

0,0

0,0

LSD

0,0

0,0

0,0

0,0

Halucinogenní houby

0,0

0,0

0,0

0,0

Těkavé látky

0,0

0,0

0,0

0,0

Jiné syntetické drogy

0,0

0,0

0,0

0,0

Jiné rostlinné drogy

0,0

0,0

0,0

0,0

Léky (sedativa, hypnotika, opioidní analgetika)

3,9

8,2

6,0

2,9

Anabolické steroidy

0,5

0,0

0,2

0,6

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015b)

graf 2-69: Celoživotní prevalence a prevalence užití konopných látek v posledních 12 měsících podle pětiletých věkových skupin v l. 2012-2014, v %

graf

Zdroje: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015b), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a ppm factum research (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a ppm factum research (2013)

Výsledky studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2014 jsou v souladu se studiemi realizovanými v předchozích letech a potvrzují stejný vzorec užívání nelegálních drog v obecné populaci - nejčastěji užitou nelegální drogou jsou konopné látky, které v životě vyzkoušelo 23-36 %, v posledním roce pak 9-15 % dotázaných. Při pohledu na dlouhodobé trendy je patrný relativně stabilní odhad středních hodnot prevalence užití konopných látek v obecné populaci v posledních 12 měsících i stabilní rozsah užívání extáze (graf 2 -70).

graf 2-70: Prevalence užívání konopných látek a extáze v obecné populaci (15-64 let) v posledních 12 měsících - srovnání studií z l. 2008-2014, v %

graf

Zdroje: Chomynová (2013), Běláčková et al. (2012), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a INRES-SONES (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a INRES-SONES (2010), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a INRES-SONES (2009), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015b), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a ppm factum research (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Factum Invenio (2011)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist