Evropské šetření o zdraví 2014

 

V r. 2014 byla ve spolupráci ÚZIS a ČSÚ realizována druhá vlna šetření EHIS.1 Sběr dat probíhal od poloviny června 2014 do poloviny ledna 2015. Výběr respondentů byl založen na vzorku
9 561 domácností oslovených v rámci integrovaného šetření domácností (IŠD), které prováděl ČSÚ. Z každé domácnosti byla náhodně vybrána jedna osoba ve věku 15 a více let, rozhovor byl proveden s 6 373 respondenty (míra respondence 70 %). Sběr dat probíhal převážně formou osobních rozhovorů tazatele s respondentem s využitím počítače (CAPI, 89 % rozhovorů), v případech kdy nebylo možné využít CAPI , probíhal sběr dat prostřednictvím alternativních metod - za použití papírového dotazníku (PAPI, 8 %), telefonicky (CATI, 2 %) a ve výjimečných případech byl respondentovi předán dotazník k samovyplnění (1 %).

Dotazník EHIS tvořil modul EHSM (European Health Status Module) zaměřený na zdravotní stav respondentů (výskyt vybraných onemocnění v populaci, zdravotní omezení, duševní zdraví), modul EHCM (European Health Care Module) zaměřený na využívání zdravotní péče (pobyt v nemocnici, návštěvy lékaře, užívání léků) a modul EHDM (European Health Determinants Module) zaměřený na vybrané aspekty životního stylu populace (výživa, kouření, konzumace alkoholu). V ČR je součástí dotazníku také sada otázek zaměřených na užívání nelegálních drog. Výsledky budou průběžně uveřejňovány na internetových stránkách ÚZIS.2

Na dotazníkové šetření navazovalo u vybraných respondentů ve věkové skupině 25-64 let šetření EHES (European Health Examination Survey), které realizoval Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ). V rámci EHES bylo po souhlasu respondenta provedeno základní lékařské vyšetření (měření krevního tlaku, antropometrických parametrů a následně v laboratoři odběr žilní krve zaměřený na zjištění glykemie a cholesterolemie) (Ústav zdravotnických informací a statistiky et al., 2014).

EHIS 2014 navazuje na obdobné šetření realizované v r. 2008. Šetření o zdraví populace byla prováděna i v letech 1993, 1996, 1999, 2002, ale až poslední dvě šetření byla provedena podle jednotné metodiky harmonizované napříč zeměmi EU.

1 Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nařízení definuje některé metodologické aspekty studie tak, aby byla zajištěna mezinárodní srovnatelnost získaných dat - určuje např. období sběru dat, výčet proměnných a minimální velikost souboru respondentů (minimum pro ČR představuje 6 510 získaných rozhovorů).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist