Sčítání adiktologických služeb 2014

Na přelomu let 2014 a 2015 realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research průzkum Sčítání adiktologických služeb 2014. Šlo o druhou vlnu tohoto průzkumu v ČR, první vlna byla realizována v r. 2012 (Nechanská et al., 2013) (viz také VZ 2012). Bylo osloveno celkem 318 programů na základě kontaktů ze  Sčítání adiktologických služeb z r. 2012 a z kontaktů Mapy pomoci na drogy-info.cz. Do analýzy bylo zařazeno 271 zařízení splňujících vstupní kritéria.1

Nejčastěji byly zastoupeny služby se statutem zařízení sociálních služeb (58,3 %), zdravotnického zařízení (35,8 %), přičemž 15 služeb má zároveň statut zdravotnického zařízení i zařízení sociálních služeb, 1 zařízení zdravotní i církevní a 3 zařízení sociální i církevní. Téměř 40 % zařízení se v šetření identifikovala jako adiktologická služba, tj. specializovaná péče o osoby s problémy s návykovými látkami nebo závislostními poruchami, u které se předpokládá mezioborový charakter. Jako sociální služba se identifikovalo 34 % zařízení, psychiatrická zdravotnická péče 17 % zařízení (tabulka 5-34).

tabulka 5-34: Charakteristika hlavního zaměření programu

Charakter

Počet

Podíl v %

Adiktologická péče

107

39,5

Sociální služba

93

34,3

Psychiatrická zdravotnická péče

46

17,0

Speciálně pedagogické služby

4

1,5

Práce s osobami ve vězení

3

1,1

Duchovní a pastorační činnost

3

1,1

Jiná zdravotnická péče

1

0,4

Jiné

14

5,2

Celkem

271

100,0

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015c)

Adiktologická zařízení byla zakládána zejména v l. 1994-2011, nové programy vznikaly i v posledních 3 letech (graf 5 -79).

graf 5-79: Počet programů podle roku založení

graf

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015c)

Z hlediska územního rozložení byl nejvyšší počet adiktologických služeb zaznamenán ve Středočeském kraji (55), hl. m. Praze (51) a Moravskoslezském kraji (46). Celkem 265 zařízení mělo v r. 2014 v péči 88 tis. klientů.2 Nejvíce zařízení (48) pracuje s klientelou o velikosti 200-300 osob. Nejvyšší počet klientů (více než 3 000) vykázaly především AT ambulance. Zařízení se převážně orientují na více cílových skupin, největší šanci nalézt odbornou službu mají uživatelé nelegálních drog (88,6 %), uživatelé alkoholu (63,5 %), psychoaktivních léků (58,3 %) a patologičtí/problémoví hráči (50,9 %). Stejně tak více než polovina dotázaných služeb poskytuje poradenství či terapii rodinným příslušníkům či osobám blízkým (tabulka 5-35).

tabulka 5-35: Hlavní cílové skupiny zařízení

Cílové skupiny

Počet

Podíl v %

Uživatelé nelegálních drog

240

88,6

Uživatelé alkoholu

172

63,5

Rodinní příslušníci a osoby blízké

160

59,0

Uživatelé psychoaktivních léků

158

58,3

Patologičtí hráči

138

50,9

Uživatelé jiných látek nebo osoby s jinými duševními poruchami nebo poruchami chování

103

38,0

Osoby s poruchami příjmu potravy

47

17,3

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015c)

Adiktologická zařízení poskytují především ambulantní léčbu a poradenství (134 zařízení) a nízkoprahové služby a poradenství (128). Rezidenční péči poskytuje 58 zařízení, z toho je 31 zdravotnických zařízení s 5-140 lůžky (průměrně 37). Poskytování následné péče uvedlo 93 zařízení, z toho následnou péči s chráněným či sociálním bydlením uvádí 48 zařízení s celkovou kapacitou 862 lůžek. Následnou péči poskytuje také řada psychiatrických lůžkových zařízení3 a terapeutických komunit - mimo ně uvedlo poskytování následné péče 23 zařízení s 254 lůžky.

Ze 187 ambulantních a pobytových léčebných zařízení vedla pořadník na zařazení klienta do péče více než polovina (51,3 %). V ambulantní léčbě pacienti čekají na péči v průměru 14 dní, maximálně až 95 dní. Mezi pobytovými službami (51 zařízení typu detoxifikace, rezidenční léčba a terapeutické komunity) vedlo pořadník celkem 78 % zařízení, s průměrnou čekací dobou 29 dní, maximální čekací lhůta je jeden rok (pouze u jednoho zařízení). Průměrná čekací doba ve všech zařízeních činí 21 dní (tabulka 5-36).

tabulka 5-36: Doba od kontaktu po vstup do péče ve dnech podle typu zařízení

Typ služby

Počet

Maximum

Průměr

Ambulantní léčba a poradenství

59

95

14

Stacionární péče

9

60

11

Detoxifikace na lůžku

17

42

14

Rezidenční zdravotnická péče

17

60

24

Rezidenční péče typu terapeutické komunity

17

365

49

Následná péče

94

100

15

Celkem

213

365

13

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015c)

Více než polovina zařízení je držitelem certifikátu odborné způsobilosti RVKPP, téměř totožný počet zařízení disponuje registrací sociální služby MPSV. Oba procesy podstoupily nízkoprahové programy v 68 %, programy ambulantní léčby a poradenství v 32 %, zařízení následné péče v 28 % a zařízení primární prevence v 17 %. Počet zařízení s jednotlivými druhy certifikací a akreditací uvádí tabulka 5-37. Mezi akreditacemi/certifikacemi uvedenými v kategorii „jiné" byla uvedena hodnocení kvality poskytovaných služeb Českou asociací streetwork, systém uznávání kvality specializované ambulantní péče ASAC či akreditace nemocnic.

tabulka 5-37: Certifikáty a akreditace zařízení

Typ certifikátu/akreditace

Počet

Certifikát odborné způsobilosti RVKPP

157

Registrace sociální služby MPSV

154

Národní akreditace zdravotnického (SAK)

35

Certifikát programů primární prevence MŠMT

16

Jiná akreditace/certifikace

21

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015c)

Souhrnné náklady všech zařízení v r. 2014 činily 763 325 tis. Kč, v průměru 3 601 tis. Kč na zařízení. Zdroji financování byl především státní rozpočet, krajské a místní samosprávy, dary a jiné zdroje, především systém zdravotního pojištění. Nadnárodní zdroje (dotační programy EU, EHP a jiné) k financování využívá 21 % zařízení, jak uvádí tabulka 5-38.

tabulka 5-38: Zdroje financování zařízení

Zdroje

Počet

Podíl v %

Příspěvky/dotace nadnárodních orgánů

 

 

Dotační programy EU (ESF, ERDF, ROP)

49

18

Finanční mechanismy EHP/Norska (tzv. norské fondy)

6

2

Program švýcarsko-české spolupráce

1

0

Jiné

9

3

Nečerpají z tohoto zdroje

214

79

Příspěvky/dotace orgánů národní správy

 

 

MPSV

164

61

RVKPP

133

49

MZ

103

38

Úřad práce

20

7

MS

14

5

MŠMT

10

4

Ministerstvo kultury

2

1

Jiné (církevní sbírky, soukromí dárci atd.)

37

14

Nečerpají z tohoto zdroje

64

24

Příspěvky/dotace z krajských samospráv

 

 

Hl. m. Praha

35

29

Středočeský

21

13

Jihočeský

16

8

Plzeňský

12

6

Karlovarský

8

4

Ústecký

21

3

Liberecký

10

8

Královéhradecký

6

4

Pardubický

3

2

Vysočina

8

1

Jihomoravský

21

3

Olomoucký

16

8

Zlínský

7

6

Moravskoslezský

16

3

Nečerpají z tohoto zdroje

78

6

Rozpočty místních samospráv

165

61

Dary nebo dotace z jiných zdrojů (včetně zdravotního pojištění)

118

44

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015c)

Ve srovnání zdravotních a sociálně/terapeutických profesí převažují v 57 % v adiktologických službách úvazky zdravotnických pracovníků (zdravotní sestra, lékař, adiktolog). Zaměstnaneckých úvazků lékařů s atestací v oboru návykových nemocí je 53 ve 40 zařízeních. Skupina zastoupená sociálními pracovníky, psychology, pedagogy a dalšími terapeutickými profesemi tvoří 36 % úvazků. Nadto je v adiktologických službách 334 úvazků ostatních odborností. Profesí zastoupenou v největším počtu zařízení je sociální pracovník (201 zařízení) (tabulka 5-39).

tabulka 5-39: Profesní zastoupení v adiktologických službách podle typu smlouvy

Odbornost

Zaměstnanecké úvazky

DPP/DPČ

Počet úvazků

Počet

Počet úvazků

Počet

Zdravotní sestra

537

71

62

25

Sociální pracovník

467

201

111

53

Adiktolog

176

103

27

15

Lékař s atestací v oboru psychiatrie

148

83

32

26

Psycholog

140

90

34

24

Jiný zdravotnický pracovník

103

21

10

4

Psychoterapeut

94

55

24

13

Pedagog, speciální pedagog

59

35

15

10

Lékař s atestací v oboru návykových nemocí

53

40

8

7

Lékař s atestací v jiném oboru

38

22

10

6

Ergoterapeut, arteterapeut, fyzioterapeut

35

21

13

8

Ostatní

334

120

158

46

Celkem

2 184

862

504

237

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015c)

Kromě češtiny jsou služby poskytovány nejvíce ve slovenštině (142 zařízení), angličtině (62), ruštině (28), polštině (15), němčině (12). Tři zařízení poskytují služby ve znakové řeči a pouze jedna služba v romštině, výjimečně zařízení služby nabízí v arabštině, francouzštině, chorvatštině a maďarštině.

Z prováděných intervencí dominuje v 82 % zařízeních orientační diagnostika užívání návykových látek vyjma tabáku a alkoholu, dále je prováděna orientační diagnostika užívání alkoholu v 71 % a více než polovina zařízení provádí komplexní diagnostiku užívání návykových látek (58 %). Orientační diagnostika duševních poruch, užívání tabáku a komplexní diagnostika duševního zdraví byla prováděna ve více než třetině zařízení (tabulka 5 -40). Ze 128 nízkoprahových zařízení distribuovalo či vyměňovalo injekční materiál 77 %, želatinové kapsle 66 % a aluminiovou fólii 57 % zařízení. Součástí služeb je nabídka či povinnost klienta podrobit se různým testům, z nichž je nejvíce používaný test na přítomnost drog (65 %), polovina zařízení používá dechové zkoušky nebo jiný test na přítomnost alkoholu. Z infekčních chorob testuje na VHC 45 %, HIV 41 %, VHB 38 %, pohlavně přenosné choroby 35 % a TBC 8 % zařízení. Z dalších intervencí je nejvíce nabízeno individuální poradenství 93 %, rodinné poradenství 75 % a dále sociální intervence jako pomoc s hledáním práce, s bydlením a řešením dluhů. Překvapivě nízký počet zařízení nabízí vrstevnickou podporu (peer support) a podporované zaměstnávání, a to pouze 10 %, resp. 9 % všech zařízení (tabulka 5-41).

tabulka 5-40: Vstupní zhodnocení a diagnostika klienta podle typu vyšetření

Typ zhodnocení a diagnostiky

Počet

Podíl v %

Orientační diagnostika užívání návykových látek

(vyjma tabáku a alkoholu)

221

82

Orientační diagnostika užívání alkoholu

193

71

Komplexní diagnostika užívání návykových látek

158

58

Orientační diagnostika duševních poruch

107

39

Orientační diagnostika užívání tabáku

103

38

Komplexní diagnostika duševního zdraví

85

31

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015c)

tabulka 5-41: Počet poskytovaných intervencí v zařízeních

Poskytované intervence

 

 

Počet

Podíl v %

Individuální poradenství

253

93

Rodinné poradenství

203

75

Poradenství a pomoc s hledáním pracovních příležitostí pro klienty

186

69

Testování na přítomnost drog ve vzorcích biologického materiálu (moč, sliny, pot)

175

65

Pomoc s dluhy

174

64

Pomoc klientům s hledáním bydlení

167

62

Skupinové poradenství

155

57

Dechové zkoušky nebo jiný typ testování na přítomnost alkoholu (etanolu) v krvi

140

52

Právní poradenství

137

51

Individuální psychoterapie

136

50

Testování na virovou hepatitidu typu C

123

45

Následná péče/další péče

121

45

Testování na HIV

112

41

Skupinová psychoterapie

106

39

Testování na virovou hepatitidu typu B

104

38

Rodinná psychoterapie

100

37

Testování na pohlavně přenosné choroby

94

35

Farmakoterapie psychiatrické symptomatologie, poruch a komorbidit

76

28

Averzivní terapie (disulfiram)

67

25

Poradenství v oblasti odvykání kouření

66

24

Pomoc v oblasti rodinného, partnerského či domácího násilí (fyzického, sexuálního a psychického týrání)

66

24

Organizace a podpora svépomocné skupiny (např. typu AA, NA, GA)

56

21

Medikace sloužící k odvykání kouření tabáku (např. bupropion, vareniklin)

54

20

Arteterapie

54

20

Podpůrná léčba akamprosatem

52

19

Příprava na propuštění z lůžkové/rezidenční péče

47

17

Substituční terapie buprenorfinem v kombinaci s naloxonem

43

16

Poskytování chráněného bydlení klientům, domy na půl cesty atd.

38

14

Podpůrná léčba naltrexonem

37

14

Substituční terapie buprenorfinem (např. Subutex®)

36

13

Nikotinové náhrady

34

13

Vrstevnická podpora (peer support)

28

10

Poskytování chráněného zaměstnání

25

9

Péče o děti klientů

24

9

Orientační testování na tuberkulózu

22

8

Substituční terapie metadonem

19

7

Příprava na propuštění z vězení

17

6

Možnost pobytu dětí v  společně s hospitalizovaným klientem

12

4

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015c)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist