Lůžková péče

Detoxifikace od návykových látek byla v r. 2014 poskytována ve 49 lůžkových zařízeních (33 v r. 2013), z toho v 6 fakultních nemocnicích, 29 nemocnicích akutní péče a 14 psychiatrických nemocnicích. Jediným krajem bez možnosti detoxifikace byl stejně jako v minulých letech Karlovarský kraj. Vyčleněná lůžka k detoxifikaci byla vykázána v celkovém počtu 183 v 16 lůžkových zařízeních (153 v 16 zařízeních v r. 2013). V dalších 33 lůžkových zařízeních (17 v r. 2013) detoxifikovali pacienty na různých odděleních bez vyčleněných lůžek pro tyto účely.

Rezidenční abstinenčně orientovanou léčbu pacientům závislým na návykových látkách poskytují v ČR převážně psychiatrické nemocnice a psychiatrická oddělení nemocnic. Zejména v psychiatrických léčebnách je léčba organizována na speciálních odděleních pro léčbu závislostí. Počet psychiatrických lůžkových zařízení se v r. 2014 nezměnil - 18 psychiatrických nemocnic pro dospělé a 3 pro děti, 30 psychiatrických odděleních nemocnic a 2 psychiatrická oddělení v ostatních lůžkových zařízeních). Počet lůžek na psychiatrických odděleních nemocnic se snížil.

Sekce terapeutických komunit A.N.O. dlouhodobě sdružuje celkem 14 zařízení1 v 10 krajích (terapeutická komunita pro závislé neexistuje v Praze, krajích Karlovarském, Královéhradeckém, Pardubickém, Zlínském a Kraji Vysočina). Počet terapeutických komunit, které mají certifikát odborné způsobilosti, je dlouhodobě 10. V Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV2 je dlouhodobě 13 terapeutických komunit poskytujících služby osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách. Sjednocení všech tří zdrojů tvoří 16 programů, jejichž seznam je uveden ve VZ 2013.

Do resortu školství spadá systém náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, kam patří diagnostické ústavy pro děti a pro mládež, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, dětské domovy a střediska výchovné péče - celkem se v r. 2014 jednalo o 238 zařízení. Součástí 6 zařízení (v r. 2013 to bylo jen 5 zařízení) jsou oddělení specializovaná na léčbu dětí ohrožených drogovou závislostí3 - celková kapacita těchto speciálních oddělení v r. 2014 byla 84 míst (meziroční nárůst o 16 míst) a pobyt v nich absolvovalo 200 dětí (meziroční nárůst o 63 osob) (MŠMT, 2015).

Počet a kapacitu programů lůžkových léčebných zařízení v r. 2014 uvádí tabulka 5-33.

tabulka 5-33: Síť adiktologických lůžkových léčebných zařízení v r. 2014

Typ zařízení

Počet programů

Kapacita (lůžka)

Charakteristika

Detoxifikace

  • lůžková zdravotnická zařízení

 16 (49*)

 183

zdravotnická služba, jejímž účelem je obvykle na začátku léčby minimalizovat odvykací příznaky

  • věznice

5

n. a.

Psychiatrická lůžková péče

  • psychiatrické nemocnice (léčebny) pro dospělé

18

8 582

abstinenčně orientovaná zdravotnická léčba závislostí v lůžkových zařízeních oboru psychiatrie, využívající farmakologické i psychoterapeutické přístupy, určená pro všechny závislostní poruchy

  • psychiatrické nemocnice (léčebny) pro děti

3

250

  • psychiatrická oddělení nemocnic

30

1 274

  • ostatní lůžková zařízení s psychiatrickým oddělením

2

66

Terapeutické komunity

 

16

277**

rezidenční péče na principu terapeutické komunity, jejíž cílovou skupinou jsou především uživatelé nelegálních drog

Zařízení speciálního školství

6

84

specializovaná oddělení pro děti ohrožené drogovou závislostí v pobytových školských zařízeních

Chráněné bydlení

10***

120

ubytování pro klienty programu následné péče, jejichž cílovou skupinou jsou především uživatelé nelegálních drog

Pozn.: * včetně zařízení s nevyčleněnými lůžky, ** odhadem 277, protože 10 programů podporovaných v dotačním řízení RVKPP mají kapacitu 173 míst, *** programy podpořené v rámci dotačního řízení RVKPP v r. 2014

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015b), Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015e), MŠMT (2015), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist