Síť specializované adiktologické péče

Stávající systém adiktologických služeb pokrývá celé spektrum problémů spojených s užíváním návykových látek, avšak tvoří ji v zásadě tři sítě:

  • síť nízkoprahových programů a specializovaných programů ambulantní léčby a následné péče a terapeutických komunit, které mají převážně statut sociální služby a jsou provozovány NNO a cílí zejména na uživatele nelegálních nealkoholových drog, výjimečně na patologické hráče,

  • síť zdravotnických zařízení oboru psychiatrie případně se specializací AT, které poskytují ambulantní a rezidenční zdravotní služby jak uživatelům alkoholu, tak nealkoholových drog, méně patologickým hráčům,

  • centra pro závislé na tabáku, která se vytvořila převážně při lůžkových odděleních nebo klinikách oboru pneumologie nebo vnitřního lékařství.

Zatímco poslední uvedená síť funguje prakticky nezávisle, první dvě jmenované sítě spolu ve stále vzrůstající míře spolupracují a vytvářejí do značné míry společnou síť - důvody jsou podobná nebo totožná cílová skupina, personální a organizační propojení a zejména vnímaná příslušnost k multidisciplinárnímu oboru adiktologie (Mravčík a Kiššová, 2015).

Ze  zpráv o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2014 vyplývá, že zatímco místní dostupnost harm reduction služeb je relativně dobrá (na území Moravy je v každém okrese kontaktní centrum či sídlo terénního programu s výjimkou okresu Brno-venkov a Karviná), v Čechách jsou tyto služby rozmístěny nerovnoměrně (týká se krajů Plzeňského, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Vysočiny). Pokrytí programy ambulantní léčby je značně nerovnoměrné. Obecně je problémem časová dostupnost a personální zabezpečení služeb - z finančních důvodů dochází k omezování jednotlivých činností a provozní doby a také ke snižování časové dotace na práci s klientem. Nedostatek financí je pravděpodobně příčinou nízkého počtu psychoterapeutů, psychiatrů a dalších lékařů ochotných pracovat s cílovou skupinou uživatelů návykových látek, na který kraje dlouhodobě upozorňují. Přetrvává obzvláště špatná situace v dostupnosti služeb v Karlovarském kraji, kde chybí specializované programy primární prevence, detoxifikace, substituční program, doléčovací program či terapeutická komunita (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2015b).

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist