Zajištění kvality péče

Systém certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (certifikační systém RVKPP)1 slouží od r. 2006 k zajištění kvality adiktologických služeb. Jeho základem jsou Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog, které mají část obecnou a pro každý typ služeb i část speciální. Z formálního hlediska vymezují standardy odborné způsobilosti specializovanou adiktologickou péči. Původně bylo speciálními standardy definováno 9 typů služeb, k jejichž revizi došlo v r. 2013. Od září 2015 je v platnosti 10. speciální standard pro adiktologické služby ve vězení a následnou péči po propuštění (viz také VZ 2013). Standardy odborné způsobilosti definují adiktologické služby jako multidisciplinární, vycházejí z konceptu nedělitelnosti zdravotní a sociální péče a otevírají adiktologické služby cílové skupině pacientů/klientů, kteří hledají pomoc v souvislosti se zneužíváním nebo závislostí na všech typech návykových látek či s patologickým hráčstvím. Ke konci března 2015 mělo platnou certifikaci RVKPP celkem 173 programů (tabulka 5-28).

tabulka 5-28: Přehled certifikovaných programů podle typu v l. 2011-2015*

Typ služby

2011

2012

2013

2014

2015

Detoxifikace

2

1

2

2

3

Terénní programy

49

50

49

52

53

Kontaktní a poradenské služby

52

49

50

52

52

Ambulantní léčba

15

13

18

19

22

Stacionární programy

1

1

1

1

1

Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba

2

2

2

5

6

Rezidenční péče v terapeutických komunitách

10

10

10

10

10

Ambulantní doléčovací programy

16

17

17

17

18

Substituční léčba

8

8

7

7

8

Celkem

155

151

156

165

173

Pozn.: * k 16. 5. 2011, 29. 5. 2012, 28. 6. 2013, 30. 6. 2014, 31. 3. 2015

Zdroj: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (2015a)

Postupy pro léčbu závislosti na návykových látkách jsou součástí doporučených postupů psychiatrické péče, resp. její již 4. revize z r. 2014 (Raboch et al., 2014). SNN připravuje vlastní doporučené postupy v oblasti adiktologie.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist