Legislativní rámec, strategie a organizace léčby závislostí

Léčba a sociální začleňování a snižování rizik představují dva ze čtyř pilířů Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018. Na strategii navazuje Akční plán 2013-2015 a v r. 2015 připravené 3 nové akční plány pro oblast kontroly tabáku, alkohol a hazardní hraní (blíže viz kapitolu Institucionální rámec, strategie, evaluace a koordinace, str. 21). Všechny tyto strategické dokumenty se věnují oblasti prevence, včasné intervence, poradenství a léčby návykových poruch spojených s užíváním návykových látek a s hazardním hraním.

Adiktologické služby jsou financovány dotacemi z MZ (zdravotní služby), MPSV (sociální služby), RVKPP (různé typy služeb), krajů a obcí (různé typy služeb) a významnými plátci péče jsou také zdravotní pojišťovny (zdravotní služby) (blíže viz kapitolu Rozpočty a financování, str. 35).

Vláda schválila a postoupila parlamentu k projednání návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který má nahradit zákon č. 379/2005 Sb. Návrh zákona mj. mění ustanovení týkající se adiktologických služeb, zavádí definici adiktologické poruchy a uvádí, kdo je poskytovatelem odborné péče osobám s adiktologickou poruchou. Zatímco zákon 
č. 379/2005 Sb. obsahuje poměrně podrobnou typologii adiktologických služeb, vládní návrh zákona definuje odbornou péči poskytovanou osobám s adiktologickou poruchou jako takovou, která zahrnuje prevenci poruch zdravotního stavu spojených s touto poruchou, včetně snižování zdravotních a sociálních rizik, jejich včasnou diagnostiku a léčbu, poradenství, sociální rehabilitaci
a reintegraci osob postižených těmito poruchami (odborná péče). Tuto odbornou péči zajišťují podle návrhu zákona poskytovatelé zdravotních služeb, poskytovatelé sociálních služeb a také vězeňská služba, jde-li o péči ve věznicích nebo v ústavech pro zabezpečovací detenci. Viz také kapitoly Legislativní rámec (str. 14) a Další opatření protidrogové politiky (str. 25).

Podle Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR, která byla v r. 2013 schválena Společností pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN) a Českou asociací adiktologů (ČAA) (Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP et al., 2013), se za specializovanou adiktologickou péči považuje diferencovaně poskytovaná péče pacientům/klientům s adiktologickými poruchami v ambulancích, stacionářích či lůžkových (pobytových) zařízeních. Specializovaná adiktologická péče je poskytována uživatelům všech typů psychoaktivních látek, patologickým hráčům a lidem trpícím obdobnými poruchami. Poskytují ji pracovníci různých odborností - adiktologové, lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovníci, pedagogové aj. Je poskytována ve službách registrovaných veskrze jako zdravotní a/nebo sociální. Standardy odborné způsobilosti (viz dále) definují 10 typů služeb: detoxifikace, terénní programy, kontaktní a poradenské služby, ambulantní léčba, stacionární programy (denní stacionáře), krátkodobá a střednědobá ústavní léčba, rezidenční péče v terapeutických komunitách, ambulantní doléčovací programy, substituční léčba a adiktologické služby ve vězení.

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb se v l. 2014 a 2015 stala předmětem kritiky části odborné veřejnosti. Ta v souvislosti s koncepcí vyjádřila řadu obav a výtek, z nichž hlavní byla, že koncepce je příliš zdravotnicky zaměřena a v nedostatečné míře reflektuje mezioborovost adiktologie. Praktickým vyjádřením této nespokojenosti byl vznik tzv. Platformy pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem, jejímž cílem bylo zabránit praktické realizaci Koncepce adiktologických služeb v podobě navržené v rámci projektu NETAD (např. Nepustil et al., 2014). Tento odborný spor vyvrcholil 8. 4. 2015 diskusí na Adiktologickém fóru,1 po kterém se odborné společnosti a zástupci služeb dohodli na vzniku pracovní skupiny, jejímž cílem bude úprava koncepce v bodech, ke kterým směřovaly hlavní výtky.

Od ledna 2014 je uvedeno 6 specifických adiktologických výkonů v seznamu zdravotních výkonů ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Taktéž s účinností od 1. 1. 2014 byla úhradovou vyhláškou č. 428/2013 Sb. poprvé stanovena hodnota bodu adiktologických výkonů, a to ve výši 1 Kč. Úhrada výkonů adiktologa je vázána na kvalifikaci zdravotnického pracovníka s vysokoškolským vzděláním v příslušném oboru se specializovanou způsobilostí (tato nyní v oboru adiktologie neexistuje) nebo zvláštní odbornou způsobilostí, která se získává absolvováním tzv. certifikovaného kurzu akreditovaného MZ ČR.2 Takové kurzy organizují např. Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze nebo SANANIM.3

Poskytovatelé služeb v oboru adiktologie (odbornost 919), kteří se rozhodli pro vstup do systému zdravotního pojištění, se v l. 2014-2015 připravovali k registraci zdravotnického zařízení (tj. získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb), aby splnili požadavky na personální zajištění, technické a věcné vybavení zdravotních služeb a aby zdravotní služby, které poskytují, mohly být následně hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění. Před uzavřením smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb o poskytování a úhradě hrazených služeb se musí konat výběrové řízení. Během r. 2014 a první poloviny r. 2015 prošlo výběrovými řízeními na poskytování zdravotních služeb v oboru adiktologie 13 subjektů. V současné době je tedy nejméně 13 zařízení oprávněno uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami o poskytování
a úhradě zdravotních služeb v oboru adiktologie.

Přesto nedošlo v l. 2014 a 2015 k významnému posunu v uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami o poskytování služeb a k jejich úhradě v praxi nedochází i přes intenzivní jednání se 3 největšími zdravotními pojišťovnami v ČR4 iniciovaná zástupci České asociace adiktologů (ČAA) za podpory a aktivní účasti SNN, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a národního protidrogového koordinátora. Výjimkou je jediná smlouva s VZP, kterou uzavřela dětská adiktologická ambulance Kliniky adiktologie 1. LF UK v Praze, a několik málo smluv s dalšími pojišťovnami5. Až v září 2015 došlo na základě jednání s náměstkem ředitele VZP pro zdravotní péči, které bylo iniciováno národním protidrogovým koordinátorem, k dohodě, na jejímž základě má VZP uzavřít smlouvy v 7 krajích s alespoň jedním poskytovatelem adiktologických služeb v rámci pilotního provozu. Podle doporučení ČAA a MZ by měla být uzavřena alespoň 1 smlouva
v každém kraji ČR.6

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist