Klienti lůžkových zařízení

Ve všech rezidenčních programech tvoří muži přibližně dvě třetiny klientů. Podíl dětí a mladistvých je nízký, pod 10 % (s výjimkou dětských psychiatrických léčeben) (tabulka 5 -43).

tabulka 5-43: Počet klientů (uživatelů návykových látek) v lůžkových léčebných zařízeních v r. 2013

Typ zařízení

Počet klientů

Podíl v %

ženy

osoby do 20 let

Detoxifikace

  • lůžková zdravotnická zařízení

11 283

32

6

  • věznice

154

13

n. a.

Psychiatrická lůžková péče

  • psychiatrické nemocnice (léčebny) pro dospělé

11 911

29

3

  • psychiatrické nemocnice (léčebny) pro děti

17

47

100

  • psychiatrická oddělení nemocnic

4 374

37

8

  • ostatní lůžková zařízení s psychiatrickým oddělením

86

34

2

Terapeutické komunity*

 401

33

n. a.

Zařízení speciálního školství**

 200

 22

100

Pozn.: * údaje z 10 komunit podpořených v dotačním řízení RVKPP, ** 4 z 5 zařízení jsou určena pouze pro chlapce

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015b), MŠMT (2015), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)

Pro detoxifikaci od návykových látek bylo v r. 2014 hospitalizováno celkem 11 283 pacientů
(9 361 v r. 2013), z nichž více než třetinu tvořily ženy a více než 6 % děti a mladiství ve věku do 20 let. Více než 60 % pacientů, tj. 6 788 (60,2 %), byla hospitalizována pro detoxifikaci od alkoholu, pro nealkoholové drogy bylo detoxifikováno 4 495 pacientů. Pokud jde o nealkoholové drogy, nejvíce pacientů bylo detoxifikováno od kombinace dvou a více látek (1 857 pacientů, tj. 41 % uživatelů nealkoholových drog), téměř třetina (1 342 pacientů) od jiných stimulancií a více než 10 % (460 pacientů) od sedativ a hypnotik. Hospitalizace pro detoxifikaci od ostatních nealkoholových drog tvořily necelou pětinu (836 pacientů) (graf 5 -81).

graf 5-81: Struktura pacientů hospitalizovaných pro detoxifikace od návykových látek podle drogy v r. 2014

graf

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015e)

V r. 2014 bylo evidováno 16 388 hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním návykových látek, z toho 9 724 (59 %) pro alkohol, 6 664 (41 %) pro nealkoholové drogy. Téměř třetinu hospitalizací tvořily ženy a více než 4 % děti a mladiství do 20 let. Necelé tři čtvrtiny hospitalizací se uskutečnily v psychiatrických léčebnách/nemocnicích, čtvrtina byla na psychiatrických odděleních nemocnic. U hospitalizací uživatelů nealkoholových drog bylo nejčastější příčinou užívání kombinace látek (20 %), dále užívání stimulancií mimo kokain (14 %), sedativa a hypnotika a opiátů/opioidů (obě 2 %) (graf 5 -82).

graf 5-82: Struktura pacientů v lůžkové psychiatrické péči podle drogy v r. 2014

graf

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015b)

Klientelu terapeutických komunit tvoří z jedné třetiny ženy. Většina jejich klientů byla v r. 2014 injekčními uživateli drog (85 %), přičemž největší skupinu tvořili opět uživatelé stimulancií, resp. pervitinu (83 %); uživatelé opiátů/opioidů byli zastoupeni v 9 % a uživatelé konopných látek ve 4 %. Primární problematika alkoholu a hráčství se objevuje sporadicky, celkem se v tomto typu zařízení léčilo 5 klientů se základní drogou alkohol a 1 klient primárně kvůli patologickému hráčství.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist