Klienti ambulantních programů

Přibližně dvě třetiny klientů ambulantních adiktologických programů tvoří muži - relativně nejvíce mužů bylo mezi klienty záchytek (85 %) a nejméně v psychoterapeutických stacionářích (přibližně polovina). Podíl dětí a mladistvých je velmi nízký - pod 5 % ve všech typech programů. Podíl různých typů návykových látek se významně liší v závislosti na typu programu (tabulka 5 -42).

tabulka 5-42: Uživatelé návykových látek v ambulantních adiktologických programech v r. 2014

Typ zařízení

 

 

Počet klientů

Podíl v %

ženy

osoby

do 20 let

Nízkoprahová kontaktní centra

 17 578

32

n. a.

Záchytné stanice

 

 23 903

 15

 2

Ambulantní léčba

  • ambulantní zdravotnická zařízení oboru psychiatrie

36 379

 36

3

  • ambulantní (nezdravotnické) programy*

1 940

36

n. a.

Substituční léčba

  • registr substituční léčby

2 314

30

0

  • roční výkaz psychiatrů a praktických lékařů

2 485

31

n. a.

Věznice

  • substituční léčba

50

n. a.

n. a.

  • dobrovolná léčba

 504

0

n. a.

  • ochranná léčba

 188

25

n. a.

  • bezdrogové zóny**

 3 528

3

n. a.

  • programy NNO

8 073

n. a.

n. a.

Krizová centra

 

73

22

4

Psychoterapeutické stacionáře

343

47

3

Speciální programy následné péče

680

36

n. a.

Centra pro závislé na tabáku

n. a.

-

-

Pozn.: * ambulantní programy dotované RVKPP, které nemají statut zdravotnického zařízení, ** 3 323 osob v bezdrogových zónách standardních a 205 osob v bezdrogových zónách s terapeutickým režimem, Údaje se vztahují k r. 2013, neboť za r. 2014 není k dispozici.

Zdroje: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014c), Nechanská (2015), Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015c), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)

V nízkoprahových kontaktních centrech bylo v r. 2014 hlášeno 17 578 uživatelů návykových látek (18 149 v r. 2013), z toho 11 671 uživatelů pervitinu (12 468 v r. 2013), 2852 opiátů/opioidů (3 395), uživatelů alkoholu bylo v nízkoprahových zařízeních vykázáno pouze 306 (592). Ženy tvořily 30 % klientů.

Pacientů v psychiatrických ambulancích bývá ročně léčeno kolem 36 tisíc, z nich nejvíce je evidovaných s poruchami způsobenými užíváním alkoholu - více než 60 %, pacientů s poruchami způsobenými užíváním nealkoholových drog (bez tabáku) bývá ročně necelých 40 %, uživatelů tabáku pouze necelá 2 %. Nejvíce uživatelů nealkoholových drog bývá ročně léčeno pro zneužívání stimulancií mimo kokainu (cca 25 %), kam v ČR patří především pervitin (24 %), užívání více drog současně (23 %) a opiátů/opioidů (23 %). Podíl pacientů léčených pro užívání konopných látek se pohybuje kolem 10 % a pro užívání sedativ a hypnotik 16 %. Počet a podíl uživatelů ostatních drog byl velmi nízký. U všech sledovaných návykových látek bývá každý rok vyšší podíl mužů než žen, výjimku tvořila sedativa a hypnotika, kde bývá podíl žen téměř 60 %. Data za rok 2014 nejsou k dispozici. Pro data do r. 2013 viz VZ 2013, případně VZ z předchozích let. 

Během r. 2014 bylo v registru substituční léčby evidováno 2 314 léčených osob, necelých 30 % tvořily ženy. Více než 68 % z celkového počtu pacientů ve sledovaném roce bylo ve věku 30-39 let a téměř 17 % ve věku 20-29 let. Mladistvých ve věku 15-19 let byla pouze 2 %. V r. 2014 byla 71 % poskytována substituční léčba buprenorfinem (z nich 37 % kombinovaným přípravkem Suboxone®), 29 % metadonem.

Z 23 903 osob, jimž byly poskytnuty služby v záchytných stanicích v r. 2014, bylo 357 (2 %) intoxikováno nealkoholovými drogami. Z tohoto počtu bylo 15 % žen, podíl mladistvých do 20 let byl 2 % a podíl starších 65 let byl téměř 7 %.

Cílovou skupinu nízkoprahových zařízení pro uživatele drog blíže popisuje kapitola Opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog (str. 167), adiktologických služeb ve věznicích kapitola Prevence a léčba užívání drog ve vězení (str. 214) a služeb následné péče kapitola Sociální reintegrace


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist