Užívání návykových látek v kontextu sociodemografických faktorů

Zíb Palasová (2015) se ve své diplomové práci zabývala problematikou vybraných sociálně negativních jevů v ČR. Byl proveden popis sociálně negativních jevů a zhodnocení jejich regionálních disparit na úrovni 77 okresů za rok 2011, kdy bylo ČSÚ provedeno Sčítání lidu, domů a bytů. Byla použita korelační, faktorová a shluková analýza za pomoci 28 ukazatelů, mezi nimi byly také počet hospitalizací v psychiatrických lůžkových zařízeních pro návykové látky (dg. F10-F19) a počet heren a kasin na 1 000 obyvatel v r. 2011.

Faktorová analýza vedla k vytvoření 7 faktorů:

 • demograficky negativní faktor (zahrnující ukazatele jako míra rozvodovosti a potratovosti, podíl obydlených bytových či rodinných domů se sníženou kvalitou, počet osob na byt či dům, míra kriminality, podíl neúplných rodin, podíl věřících obyvatel, střední délka života),

 • faktor kvalitního lidského kapitálu (zahrnující ukazatele, jako podíl obyvatel s úplným středoškolským a vysokoškolským vzděláním, naděje dožití při narození u mužů, podíl domácností vybavených počítačem s internetem, dlouhodobá nezaměstnanost),

 • metropolitní faktor (zahrnující ukazatele, jako hustota obyvatel, rozloha obce, relativní počet krádeží, pokrytí lékaři ambulantní péče),

 • faktor přírůstku (přirozený a migrační přírůstek, index stáří),

 • faktor sociálního úpadku a nouze (míra hospitalizací pro návykové látky, výskyt osob bez domova, dlouhodobá nezaměstnanost, počet uchazečů na pracovní místo, sebevražednost),

 • faktor nemocnosti (pracovní neschopnost a její průměrná délka),

 • faktor deviace (mravnostní kriminalita, počet heren a kasin).

Shlukovou analýzou bylo vytvořeno celkem 5 skupin okresů:

 • první skupinu tvořily Praha a okres Brno-město jako metropolitní typ sídel s vysokým přírůstkem obyvatelstva, vysokou hustotou zalidnění, nadprůměrně vysokým podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a dobrou lékařskou dostupností,

 • ve druhé nejpočetnější skupině se nacházelo 34 okresů charakterizovaných nízkou hustotou obyvatelstva a příznivými sociálními ukazateli,

 • třetí skupina čítala 19 příhraničních a s nimi sousedících okresů charakteristických migračním úbytkem obyvatelstva a nadprůměrnými hodnotami všech negativních ukazatelů,

 • čtvrtý shluk byl tvořen okresy Praha-východ a Praha-západ, které tvoří prosperující okolí hlavního města Prahy s vysoce nadprůměrnou hodnotou přirozeného a migračního přírůstku, nadprůměrným podílem vysokoškoláků, což je dáno tím, že do těchto okresů se stěhují mladí lidé zakládající rodiny a dojíždějící za prací do Prahy,

 • poslední pátý shluk byl tvořen 20 okresy převážně na území Moravy a Slezska s nadprůměrným počtem věřících obyvatel a podprůměrnými hodnotami ukazatelů kriminality.

Okresy s nejvyššími hodnotami ukazatelů sociálně negativních jevů, včetně hospitalizace pro užívání návykových látek a hustoty heren a kasin, byly Most, Teplice, Ústí nad Labem, Jeseník, Karviná, Ostrava-město a Česká Lípa, které se nacházejí na území krajů Ústeckého, Libereckého, Olomouckého a Moravskoslezského (Zíb Palasová, 2015).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist