Zadluženost uživatelů drog

Na jaře 2015 realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research internetový dotazníkový průzkum v síti adiktologických služeb na téma zadluženost klientů (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research, 2015d). Podnětem pro realizaci průzkumu byly naléhavé informace zástupců služeb o vysoké míře zadluženosti problémových uživatelů drog znemožňující jejich plnohodnotný návrat do společností. Průzkumu se zúčastnilo celkem 147 programů1 z celé ČR, z toho 93 programů zaměřených na problémové uživatele drog (PUD), 28 na problémové uživatele alkoholu (PUA), 13 na ostatní uživatele drog (OUD) a 13 na problémové hráče hazardních her (PH). Mezi účastníky byla zastoupena kontaktní centra (39) a terénní programy (20) pro PUD, ambulantní programy (20) a programy následné péče (8). Dotazník obsahoval 21 otázek na strukturu a příčiny zadlužení a možnosti jeho řešení. Počet klientů jednotlivých programů se pohyboval od 5 do 3 tisíc.

Pracovníci služeb odpovídali na škále 0-5 na dotaz, jak často se svými klienty řeší problematiku zadluženosti a jak závažný problém pro jejich klienty zadluženost představuje. Nejčastěji programy řeší problematiku zadlužení s PH (průměr 4,0), následují služby pracující s PUA (3,4), PUD (3,3) a OUD (2,5). Respondenti vnímali zadluženost klientů jako velmi závažný problém, jako nejzávažnější je na stejné škále zadluženost vnímána u patologických hráčů (průměr 4,7), následují PUD (3,9), PUA (3,5) a OUD (3,2).

Nejvyšší dluhy mají podle pracovníků služeb PH, PUA dluhy nemívají, PUD často výši svých dluhů neznají (graf 8 -103).

graf 8-103: Odhad výše dluhů u cílových skupin adiktologických programů, průměr v %*

graf

Pozn.: * průměr nevážený počtem klientů

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015d)

Velká část PUD svoje zadlužení aktivně neřeší (na rozdíl od PH), často ani nemají přehled o výši dluhu a věřitelích. O svých dluzích má přehled odhadem 34 % PUD,2 což je výrazně méně než u ostatních typů klientů, zejména PH. Značná část PUD má na svůj majetek či výplatu uvalenu exekuci. Podle odhadů služeb většina klientů není schopna svou zadluženost řešit bez odborné pomoci a velká část je v bezvýchodné situaci - jejich zadluženost pro ně představuje neřešitelnou situaci i přes využití všech dostupných nástrojů. U ostatních typů klientů to není tak výrazné (tabulka 8 -68).

tabulka 8-68: Podíl klientů s vybranými znaky v oblasti zadluženosti podle cílových skupin, průměr v %

Otázka

PUD

PUA

OUD

PH

Jak velké procento vašich klientů má přehled o tom, kolik kde dluží?

34

56

57

68

Jaké procento vašich klientů má na svůj majetek či plat uvalenu exekuci?

37

27

18

34

Jaké procento zadlužených klientů podle vašeho názoru své problémy se zadlužeností aktivně řeší, ať už s Vámi, či s jinými službami?

25

46

42

67

Jakému procentu zadlužených klientů se podle vašeho názoru daří snižovat celkovou výši svého dluhu?

19

38

45

58

Jaké procento zadlužených klientů nedokáže svou dluhovou situaci řešit bez odborného dluhového poradenství?

60

41

42

40

Pro jaké procento zadlužených klientů představuje zadluženost neřešitelnou situaci i přes využití všech dostupných možností?

40

16

12

17

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015d)

Další otázka směřovala na významnost jednotlivých příčin zadlužení. Zatímco u PUD i OUD jsou nejvýznamnější příčinou neuhrazené platby za zdravotní pojištění a pokuty, u PH a PUA jsou to zejména bankovní půjčky a spotřebitelské úvěry (tabulka 8 -69).

tabulka 8-69: Příčiny zadluženosti klientů podle cílové skupiny, průměry*

Cílová skupina

PUD

PUA

OUD

PH

Pokuty

4,0

2,5

3,2

1,9

Spotřebitelské úvěry

3,7

3,3

2,3

3,7

Bankovní půjčky

3,0

3,7

2,6

4,2

Nájemné a energie

2,2

2,6

2,3

1,5

Telefon, internet

2,9

2,3

1,9

2,4

Zdravotní pojištění

4,1

2,7

2,8

2,3

Alimenty

2,8

2,5

1,3

2,1

Náklady trestního řízení, na pobyt ve vězení

2,7

1,3

1,0

1,5

Pozn.: * Průměr nevážený počtem klientů. Na škále 0-5 hodnota 0 znamená, že daná položka je vzhledem k celkové zadluženosti klientů nevýznamná, a 5 znamená, že je velmi významná.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015d)

Jako další zdroj dluhu byla často zmíněna lichva, ale i nebankovní či rychlé půjčky a půjčky od fyzických osob (včetně rodinných příslušníků).

Z níže uvedených platí podle respondentů především tvrzení, že pokud je na mzdu uvalena exekuce, je výhodnější pracovat nelegálně nebo nepracovat vůbec, což se týká především PUD. Také u PUD především platí, že zadluženost je zásadní překážkou jejich reintegrace.

tabulka 8-70: Výroky týkající se vybraných aspektů zadluženosti podle cílové skupiny, průměry

Výrok

PUD

PUA

OUD

PH

Zadlužení klienti mají problém se ve svých dluzích orientovat

3,8

2,6

2,2

2,2

Pro zadlužené klienty, kteří mají na mzdu uvalenu exekuci, je finančně výhodnější nepracovat

3,6

2,8

1,9

2,6

Pro zadlužené klienty, kteří mají na mzdu uvalenu exekuci, je finančně výhodnější pracovat nelegálně

4,1

3,1

2,5

3,4

Exekuce zvyšuje u zadlužených klientů pravděpodobnost získávání finančních prostředků trestnou činností

3,3

1,8

1,6

1,8

Zadluženost je zásadní překážkou reintegrace klientů

3,5

2,6

1,8

2,3

Zadluženost je zásadní příčinou relapsu užívání drog u již abstinujících klientů

2,5

2,2

1,4

1,7

Institut oddlužení je vhodným nástrojem pro oddlužení zadlužených klientů

2,2

2,9

2,6

2,8

Situaci klienta komplikuje obtížná komunikace s exekutory

3,0

2,4

2,4

2,6

Pozn.: Škála 0-5, kde 0 znamená, že tvrzení se klientů netýká, a 5 znamená, že tvrzení se týká všech zadlužených klientů. Neváženo podle počtu klientů jednotlivých programů.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015d)

Jednou z možností řešení dluhu je dohoda s věřitelem o splácení v menších částkách podle tzv. splátkového kalendáře. Tuto možnost se nejvíce daří využívat PH a PUA, na druhou stranu tuto možnost využívá zcela zanedbatelné procento PUD a OUD.

Další možností řešení předluženosti je institut oddlužení.3 Podle respondentů to není vhodný nástroj pro většinu PUD (průměr 2,2) (tabulka 8 -70). Pro klienty může být obtížné na tento institut dosáhnout. Průměr odhadu procent klientů, kteří by měli zájem využít institut oddlužení, je pro PUD 40 %, OUD 21 %, PUA 30 % a PH 32 %. Většina PUD však nesplňuje zákonné podmínky institutu oddlužení (absence pravidelného příjmu či zaměstnání, předchozí majetková trestná činnost, absence dostatečně dlouhé historie zaměstnání), navíc je podle respondentů pro většinu z nich proces oddlužení administrativně příliš složitý. Významná část PUD svoji zadluženost vůbec neřeší, zatímco u ostatních cílových skupin je vůle zadlužení řešit silnější.

tabulka 8-71: Souhlas s tvrzeními týkajícími se institutu oddlužení podle typu klientů, průměry

Tvrzení 

PUD

PUA

OUD

PH

Klienti svoji zadluženost vůbec neřeší

3,1

2,0

2,0

1,4

PUD klienti svoji zadluženost řeší raději jinak

2,6

2,6

2,3

2,3

Klienti o možnosti využití institutu oddlužení nevědí

1,9

1,3

0,9

1,1

Klienti institutu oddlužení nedůvěřují

1,7

1,2

1,0

1,5

Klienti nesplňují podmínky institutu oddlužení - nemají zaměstnání či jiný pravidelný příjem

4,1

3,2

2,8

2,8

Klienti nesplňují podmínky institutu oddlužení - nemají dostatečně dlouhou historii zaměstnání či jiného pravidelného příjmu

4,2

3,2

2,3

2,7

Klienti nesplňují podmínky institutu oddlužení - předchozí majetková trestná činnost

3,9

1,8

1,8

1,8

Institut oddlužení je pro klienty administrativně příliš složitý

3,3

2,4

2,3

1,5

Pozn.: Škála 0-5, kde 0 znamená, že tvrzení se klientů netýká, a 5 znamená, že tvrzení se týká všech zadlužených klientů. Neváženo počtem klientů programů.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015d)

Poslední série otázek směřovala na poskytování dluhového poradenství (tabulka 8 -72). Většina zařízení by uvítala spolupráci s právníkem ohledně dluhového poradenství. Specialista na dluhové poradenství je zaměstnán ve zlomku programů.

tabulka 8-72: Podíl programů poskytujících vybrané typy dluhového poradenství, v %

Typ služby

PUD

PUA

OUD

PH

Zařízení poskytuje dluhové poradenství

53

46

31

38

V týmu zařízení je pracovník vyškolený v oblasti dluhového poradenství

49

21

46

15

V týmu zařízení je pracovník, který se věnuje výhradně dluhovému poradenství

5

4

0

8

Zařízení spolupracuje s jiným/dalším programem či zařízením/institucí/odborníkem specializovaným na dluhové poradenství

89

68

54

54

Zařízení by uvítalo spolupráci s právníkem ohledně dluhového poradenství

88

71

69

69

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015d)

Respondenti v komentářích poukazují na to, že řešení dluhového problému je u uživatelů drog komplikováno tím, že se nezdržují v místě trvalého bydliště a doručování písemností nemůže v tomto případě plnit upozorňující preventivní roli, nemalá část klientů nevlastní občanský průkaz pro vyzvednutí písemností zaslaných doporučeně. Snahy o řešení zadluženosti komplikuje systém penalizací, kdy výše dluhu dosáhne částky, kterou je nemožné splatit. Uživatelé drog bývají zneužíváni organizovanými skupinami lichvářů, poskytovateli nebankovních půjček, majiteli zastaváren, advokátními a vymáhajícími společnostmi. I když sami páchají trestnou činnost, stávají se mnohdy oběťmi kriminálních živlů (tzv. terciární trestná činnost), ale i právo vymáhajících institucí, neboť se nedokáží účinně bránit, neznají svá práva a nedosáhnou na kvalitní právní zastoupení. Společenský statut uživatelů drog tak již v jejich produktivním věku může klesnout natolik, že dosáhnou stadia tzv. sociální smrti.

Klienti dluhových poraden v souvislosti s užíváním drog

V r. 2014 analyzovalo NMS data 20 poraden Asociace občanských poraden (AOP) zapojených do projektu Dluhové poradenství.4 Do systému evidence klientů je od r. 2013 zařazena položka týkající se příčin zadluženosti klientů a od r. 2014 také položka zjišťující, zda klient poradny je sám dlužník, nebo osoba blízká. Z celkového počtu 7 669 řešených případů v r. 2014 byly jako nejčastější příčina zadlužení uváděny nadměrné půjčky nebo úvěry (spotřební, nákup zboží na splátky apod.), a to téměř ve čtvrtině případů (1 871). Druhá nejčastější příčina (887) zadlužení byla ztráta nebo snížení příjmu v důsledku nezaměstnanosti, nemoci apod.; následovala změna životní situace v důsledku rozchodu, rozvodu, ovdovění apod. (547).

Užívání návykových látek včetně alkoholu bylo uvedeno jako příčina nebo jedna z příčin zadlužení u 114 případů, tj. 1,5 % z celkového počtu případů. Z toho 93 (82,3 %) byli dlužníci sami, 21 (17,7 %) osoby blízké. Ve skupině klientů, kteří uvedli jako příčinu či jednu z příčin zadlužení užívání návykových látek, včetně alkoholu, mírně převažovali muži nad ženami (65, resp. 50),5 klienti byli nejčastěji z věkové kategorie 20-30 let a 31-40 let (45, resp. 38), ve věkových kategoriích 41+ let se počet případů pohybuje v řádu jednotek. Nejčastěji byl uveden příjem v kategorii do 8 tis. Kč (42), dále v kategorii 8 000-13 200 Kč (28 případů), avšak podobný počet případů příjem neuvedlo vůbec (26). Z těch, kteří uvedli výši dluhu, 31 případů mělo dluh v rozmezí 100-500 tis. Kč, 30 případů nad 500 tis. Kč. Výše dluhu po splatnosti dosahovala průměrně 646 tis. Kč (max. 4,5 mil. Kč). Počet věřitelů se pohyboval od 1 do 20 a patřili mezi ně především nebankovní poskytovatelé půjček, jiní věřitelé (např. dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, telekomunikační společnosti, Česká správa sociálního zabezpečení, nemocnice, fyzické osoby) a dále banky.

Podíl osob mezi klienty občanských poraden, jejichž zadluženost souvisela s užíváním drog včetně alkoholu, je velmi pravděpodobně značně podhodnocen kvůli obavám ze stigmatizace. V r. 2013 byl podíl osob, které přiznaly užívání návykových látek, včetně alkoholu, jako příčinu finančních problémů, stejně nízký - 105 (1,5 %) z celkového počtu 6 821 případů (Mravčík et al., 2014a).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist