Sociální reintegrace

Služby v oblasti sociální reintegrace uživatelů návykových látek a závislých mají statut zejména sociálních služeb a jako takové jsou i financovány. V této souvislosti je zásadní změna systému financování sociálních služeb, ke které dojde v r. 2016 (blíže viz kapitolu Změna zákona o sociálních službách, str. 19).

Resocializace a podpora uživatelů drog, zejména ve fázi po ukončení léčby, je náplní především služeb následné péče. Ty zahrnují především ambulantní doléčovací programy, které mohou být rozšířeny o další podpůrné služby, jako např. o chráněné bydlení a chráněné zaměstnávání (chráněné dílny, chráněné a podporované zaměstnání). V srpnu 2015 (stejně jako v srpnu 2014) bylo v Registru poskytovatelů sociálních služeb1 MPSV 35 programů následné péče, jejichž cílovou skupinu tvořily osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Z průzkumu Sčítání adiktologických služeb 2014 vyplývá, že sociální práci a podpůrné služby zaměřené na sociální reintegraci uživatelů drog poskytují desítky až stovky adiktologických zařízení a programů, zejména šlo o pomoc s bydlením, zaměstnáním a dluhovou situací. Chráněné bydlení nebo domy na půl cesty poskytuje 38 programů, chráněné zaměstnání 25 programů (blíže viz kapitolu Sčítání adiktologických služeb 2014, str. 129).

Z celkem 11 programů následné péče dotovaných RVKPP poskytovalo v r. 2014 chráněné bydlení 10 programů, zatímco chráněné zaměstnání neuvedl v tomto roce žádný program. Služeb následné péče využilo celkem 792 klientů (z toho 516 mužů), včetně 2 patologických hráčů a 110 osob s primární drogou alkohol. Z celkového počtu 680 uživatelů drog užívalo 75 % před léčbou injekčně, 545 (80 %) užívalo jako primární drogu pervitin, 83 (12 %) heroin, pouze 3 klienti kokain a konopné látky užívalo 19 klientů (3 %). Průměrný věk uživatelů drog byl 29,7 let, uživatelů alkoholu 41,3 a patologických hráčů 36,5 let. Služby využili také příbuzní a blízcí klientů (178 osob). Chráněné bydlení mělo v r. 2014 kapacitu 120 míst (tabulka 8 -73).

tabulka 8-73: Programy následné péče dotované RVKPP v l. 2007-2014

Ukazatel

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet programů

18

18

15

16

15

11

11

11

Počet klientů v následné péči

883

1 041

986

987

1 095

1 134

1 412

970

Kapacita chráněného bydlení (počet míst)

126

283

134

127

129

108

99

120

Počet klientů v chráněném zaměstnání

44

25

29

25

20

4

-

9

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)

Programy následné péče poskytují zejména terapeutické a poradenské služby, sociální práci a socioterapii (tabulka 8 -74). V r. 2014 bylo v celkem 11 zařízeních uskutečněno celkem 47 771 kontaktů s klienty.

tabulka 8-74: Vybrané služby programů následné péče a počty výkonů provedených v r. 2014

Poskytovaná služba

Počet výkonů

Individuální psychoterapie

7 746

Informační servis

7 294

Individuální poradenství

6 241

Sociální práce

4 337

Telefonické, písemné a internetové poradenství

4 123

Socioterapie

3 516

Testy na přítomnost drog

1 963

Skupinové poradenství

1 106

Krizová intervence

152

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)

Celková kapacita programů v r. 2014 byla 250 míst, v chráněném bydlení 120 míst. V r. 2014 úspěšně ukončilo léčbu 164 klientů, 158 klientů opustilo program předčasně, průměrná délka programu na jednoho klienta činila 199 dnů. Počet klientů ve strukturovaném programu dosáhl 519 osob, v nestrukturovaném programu 349 osob.

V r. 2014 vrcholila diskuse na téma sociálního bydlení, a to také pro uživatele návykových látek. Zatímco koncept housing ready je založen na tom, že klient musí být sociálními službami nejdříve připraven na samostatné bydlení, koncept housing first je založen na předpokladu opačném, tj. aby mohlo dojít ke zlepšení sociální situace klienta, je nutné mu v první řadě zajistit důstojné bydlení. V souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení se v r. 2014 v Senátu ČR uskutečnila konference Sociální bydlení: fakta a mýty a Národní seminář k sociálnímu bydlení.2

V posledních letech se objevila řada nových inspirativních projektů v oblasti sociální reintegrace uživatelů návykových látek.

Resocializační programy jihočeské organizace PREVENT pomáhají najít a udržet si práci uživatelům návykových látek. Zahrnují nácvik sociálních dovedností, sestavení životopisu, motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru, nácvik komunikačních dovedností, zvyšování povědomí o pracovně právních vztazích atd. V r. 2014 prošlo programy 90 klientů, z nichž 50 byli aktivní a 40 abstinující uživatelé.3

Nezisková organizace Šance pro Tebe z Chrudimi, která se dlouhodobě věnuje podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením, realizovala v r. 2013 pilotní projekt Máme šanci na sobě pracovat, který byl zaměřen na vzdělávání v oboru šití a úklidových prací. V r. 2014 se podařilo na projekt navázat a otevřít prodejnu a šicí dílnu Ušito s šancí, které poskytují pracovní příležitosti klientům NZDM a osobám ohroženým sociálním vyloučením na Chrudimsku.4 Tréninkové zaměstnání mladým lidem od 15 do 26 let, kteří jsou klienty nízkoprahových sociálních služeb, nabízí rovněž nově vzniklá služba Restart Shop provozovaná v rámci projektu Streetwork pro děti a mládež České asociace streework. V pracovním poměru na dobu až 6 měsíců získávají kompetence pro další uplatnění na trhu práce. Zisk z prodeje je určen na podporu činnosti sítě NZDM.5  

Podporu začleňování do společnosti nabízejí také svépomocné skupiny. Podle údajů Sdružení pro služby Anonymním alkoholikům v ČR v srpnu 2015 fungovalo 58 skupin Anonymních alkoholiků ve 43 městech ČR6 (v srpnu 2014 to bylo 59 skupin ve 42 městech). Podle dostupných údajů existují i dvě skupiny Anonymních narkomanů, a to v Praze a v Brně, nově vznikla i skupina v Ostravě.7


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist