Kouření a problémové užívání alkoholu

V r. 2014 byla do omnibusového šetření Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a zdraví, které každoročně realizuje agentura INRES-SONES, zařazena baterie otázek zaměřených na rozsah kouření a konzumace alkoholu. V rámci šetření bylo kvótním výběrem osloveno 2 204 osob, výzkumný soubor tvořilo 1 810 respondentů (míra respondence tedy dosáhla 82,1 %) starších 15 let, z toho bylo 1 662 osob ve věku 15-64 let. Otázky týkající se kouření vycházely z dotazníku Globální tabákové studie pro dospělé (GATS) - Tobacco Questions for Surveys (TQS)1, otázky týkající se užívání alkoholu z dotazníku připraveného v rámci projektu EU SMART2 (Sovinová a Csémy, 2015a). Dotazník ke kouření obsahoval 22 otázek zaměřených na prevalenci kouření, expozici tabákovému kouři, povědomí o zdravotních rizicích, působení reklamy a výdaje na tabákové výrobky. Otázky k alkoholu se zaměřovaly na frekvenci pití a objem konzumovaných dávek alkoholu (pro odhad spotřeby alkoholu pomocí metody Beverage Specific Frequency-Quantity, BSFQ), frekvenci pití nadměrných dávek alkoholu (60 nebo více gramů alkoholu), důvody abstinence a postoj praktického lékaře. Součástí setu otázek v omnibusovém šetření bylo také subjektivní hodnocení zdravotního stavu a socioekonomický status.

Studie ukázala, že v současnosti kouří 31,4 % obyvatel starších 15 let (37,4 % mužů a 25,8 % žen), denně pak kouří 23,5 % (28,2 % mužů a 19,0 % žen). Současných nekuřáků je tedy 68,6 %, z toho 53,9 % jsou nekuřáci celoživotní. Aktuálních kuřáků je nejvíce ve věkové skupině 15-24 let a klesá s věkem, častější je mezi obyvateli měst. Současní kuřáci-muži vykouří nejčastěji 15-20 cigaret denně, ženy nejčastěji 5-9 cigaret denně. Podíl současných i pravidelných kuřáků je od r. 2012 stabilní. Kouření elektronických cigaret uvedlo 3,9 % respondentů (4,6 % mužů a 3,2 % žen), nejčastěji ve věku 25-44 let. Celkem 23 % dotázaných uvedlo expozici tabákovému kouři doma, 22 % je vystaveno kouři na pracovišti. Mezi nekuřáky uvedlo expozici tabákovému kouři doma 11 %, na pracovišti 14 %.

Alkohol pije pravidelně nebo téměř denně 12,5 % dotázaných (18,9 % mužů a 6,4 % žen), abstinenci v posledních 12 měsících uvedlo 10 % respondentů. K důvodům abstinence patří nejčastěji zdravotní důvody (47,6 %), 11,4 % (16,9 % mužů a 8,2 % žen) uvedlo jako důvod abstinence problémy s alkoholem v minulosti. Průměrná roční spotřeba alkoholu v průzkumu dosáhla 7,2 l čistého alkoholu (10,3 l u mužů a 4,4 l u žen), vyšší je mezi respondenty na venkově (8,9 l). Do kategorie škodlivého pití alkoholu (konzumace 40-60 g alkoholu u mužů a 20-40 g u žen) spadá přibližně 6,0 % populace starší 15 let (7,4 % mužů a 4,7 % žen), dalších 7,2 % spadá do kategorie rizikového pití alkoholu (konzumace více než 60 g alkoholu u mužů a více než 40 g u žen) (graf 4 -77).

graf 4-77: Výskyt rizikového a škodlivého pití alkoholu v populaci osob starších 15 let, v %

graf Zdroj: Sovinová a Csémy (2015a)

Výsledky studie ukázaly, že existuje souvislost mezi kouřením a konzumací alkoholu - s rostoucí konzumací alkoholu roste prevalence kouření a dochází tak ke kumulaci zdravotních rizik. Výskyt kouření i konzumace alkoholu se dlouhodobě nemění, situace se nijak nemění od r. 2012 (Sovinová et al., 2014).

Odhad počtu problémových uživatelů alkoholu vycházející z průzkumu mezi praktickými lékaři pro dospělé a lékaři pro děti a dorost je uveden v kapitole Odhad problémového užívání drog z průzkumu mezi lékaři ČR (str. 103).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist