Výzkum a evaluace v prevenci

V r. 2014 započala v rámci projektu VYNSPI 21 pilotáž nástrojů v oblasti školské prevence rizikového chování vytvořených v předchozím období (2009-2012, projekt VYNSPI 1). Projekt je realizován Klinikou adiktologie VFN a 1. LF UK v Praze. Cílem projektu bylo nejenom pilotní ověření již vytvořených nástrojů a konceptů (návrh modelu vzdělávání pracovníků v prevenci, ověření doporučené podoby minimálního preventivního programu), ale rovněž příprava nových. Jde například o on-line systém výkaznictví preventivních aktivit pro školy (Gabrhelík, 2015)a vydání nových publikací o prevenci rizikového chování dětí a mládeže (Miovský, 2015b, Miovský, 2015d, Miovský, 2015c, Miovský, 2015a).

Mezi klíčové návrhy na další postup patří vytvoření meziresortního konceptu integrovaného systému školské prevence rizikového chování (ISSP) pro období 2015-2025 založeného na harmonizaci přístupu resortu školství a zdravotnictví (Miovský a Gabrhelík, 2015). Všechny výstupy projektu jsou uveřejněny a volně ke stažení na webu Kliniky adiktologie.2

V r. 2014 bylo NÚV realizováno šetření mezi metodiky prevence v PPP. Cílem šetření bylo zmapovat zejména pracovní podmínky a vytížení metodiků prevence v PPP. Výsledky šetření poukázaly především na nerovnoměrné pracovní vytížení vzhledem k výši úvazků alokovaných na pozici metodika prevence v PPP.3

V r. 2014 realizovalo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s firmami Seznam.cz a Google v rámci projektu E-bezpečí4 pátou vlnu výzkumu rizikového chování dětí na internetu, zaměřeného na kyberšikanu, seznamování v prostředí internetových služeb, rizikové využívání sociálních služeb, sdílení intimních fotek v prostředí internetu a zveřejňování osobních údajů. Dotazník vyplnilo 28 232 dětí (z toho 14 877 dětí ve věku 11-14 let a 11 911 dětí ve věku 15-17 let). Děti byly osloveny prostřednictvím e-mailu školám a prostřednictvím sociální sítě. Výsledky výzkumu potvrdily, že děti jsou ve vysoké míře ochotny sdělovat osobní informace lidem, které znají jen z on-line prostředí. Celkem 63 % (o 10 % více než v r. 2013) dotázaných dětí pošle cizímu člověku své jméno a příjmení, e-mailovou adresu mu sdělí 43 % a telefonní číslo 38 %. Fotografii obličeje by na požádání poslalo 39 % účastníků výzkumu. Celkem 40 % by bez problému šlo na schůzku s člověkem, kterého znají jen z internetu. Téměř 8 % v prostředí internetu sdílí vlastní intimní fotografie a videa, přičemž svým partnerům nebo přátelům je zasílá více než 12 % dětí; 10 % uvedlo, že jejich intimní fotografii umístil na internet někdo jiný. Polovina dotázaných (50,9 %) se setkala s některým z projevů kyberšikany (verbální útoky, vydírání, ztrapňování šířením fotografie apod.), vydírání prostřednictvím internetu (s využitím materiálů sexuální povahy) uvedlo 8 % dětí (Kopecký a Kožíšek, 2015).

V r. 2014 pokračoval projekt Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídatnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy,5 který realizovala Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Cílem bylo vyhodnocení efektivity rozšířeného programu Unplugged. Sběr dat proběhl mezi zapojenými žáky a jejich rodiči. Projekt rozšiřuje preventivní program Unplugged pro žáky o návaznou komponentu s názvem nPrevence (Gabrhelík et al., 2015). V metodice nPrevence byla v r. 2015 pilotně vyškolena první skupina pedagogů - školních metodiků prevence, kteří program ve svých školách realizovali. Projekt pokračuje do konce r. 2015, mapování efektivity programu probíhá v pravidelných intervalech na 70 školách v ČR.

Na evropské úrovni byla Česká republika v r. 2014 zastoupena v několika významných projektech. Prvním je European Drug Prevention Quality Standards: The Prevention Standards Partnership in Phase II,6 jenž je spolufinancován z grantu Evropské komise Drug Prevention and Information Programme (DPIP) a jehož cílem je implementace Evropských preventivních standardů7 do praxe. Druhý projekt Science for Prevention Academic Network (SPAN)8 představuje síť, v níž jsou zastoupeny univerzity a instituce z celé Evropy. Cílem je podpořit rozvoj vědy a výzkumu v oblasti prevence na akademické úrovni, a to jak facilitací excelentních výzkumů v prevenci, tak podporou výuky a studia prevence podle jednotného evropského kurikula zasazeného do mezinárodně srovnatelného kreditního systému ECTS. Českou republiku v této síti zastupuje Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK v Praze.

V rámci dalšího mezinárodního projektu Boys & Girls9 byla vyvinuta sada inovativních on-line a off-line nástrojů určených učitelům a pracovníkům s mládeží, které mají podpořit zájem mládeže o zdravý životní styl a zvyšovat povědomí o rizicích spojených s užíváním drog. V r. 2015 bylo v této metodice pilotně proškoleno přibližně 40 pedagogů z ČR, kteří program ve svých školách realizovali.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist