Selektivní a indikovaná prevence

Programy selektivní a indikované prevence jsou určeny pro skupiny osob, resp. jednotlivce, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a rozvoj různých forem rizikového chování, tj. jsou ohroženější než jiné skupiny populace či jednotlivci, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování (Pavlas Martanová, 2012). Realizují je instituce zřizované státem, krajem či obcemi (např. pedagogicko-psychologické poradny, poradny pro dítě a rodinu, diagnostické ústavy, výchovné ústavy, střediska výchovné péče) a NNO.

V posledních letech byl v českém prostředí pilotně implementován kanadský program Preventure. Byl standardizován diagnostický nástroj SURPS,1 přeloženy a adaptovány metodické materiály
a proběhlo školení realizátorů. V současné době je připravován návrh implementace v rámci randomizované kontrolované studie efektivity Preventure, která by mohla najít uplatnění v oblasti indikované prevence ve školách (Maierová et al., 2015).

V oblasti evaluace indikované prevence byl realizován výzkum mezi žáky 1. a 2. stupně ZŠ, kteří se účastnili programu PPP v Praze 6. Byly sledovány změny v chování dětí (vztahy s vrstevníky, s dospělými, chování ve škole, soustředění, domácí příprava, prospěch) a vztah rodiče a učitele po roce účasti v programu. Výzkum prokázal zlepšení zejména vztahu dětí k vrstevníkům, adaptace ve škole, komunikačních dovedností, chování a sebeovládání. Pozitivní změny ve vztazích s vrstevníky vnímali rodiče, děti i učitelé (Pavlas Martanová, 2014).

Organizace SANANIM provozuje od r. 2013 Internetové stránky (S)končím s hulením,2 které poskytují informace a on-line poradenství a léčbu uživatelům konopí (viz také VZ 2013). V r. 2014 stránka zaznamenala 16 235 unikátních návštěvníků, bylo provedeno 8 189 selftestů ke zjištění závažnosti problému. Z provedených testů bylo 18 % v kategorii rizikového užívání, což je indikace pro zahájení on-line léčebného programu, který stránky nabízejí. Součástí on-line léčby je kontakt s garantem, který zahrnuje korespondenční kontakt (v prostředí aplikace nebo e-mailem)
a pravidelné konzultace prostřednictvím chatu jednou týdně. Garant také průběžně sleduje postup klienta programem, kontroluje plnění úkolů a vede kartu klienta. Do on-line léčby se v období 5 měsíců pilotního provozu zaregistrovalo 81 zájemců o léčbu, služba byla nabídnuta 27 z nich, z toho strukturovaný cca 8týdenní program zahájilo 12 klientů. Program úspěšně dokončil 1 klient, 5 ukončilo předčasně po dohodě, 3 vypadli z kontaktu a 3 pokračovali v programu v r. 2015. Ukazuje se, že podstatnou roli v tom, zda zájemce léčbu skutečně zahájí, hraje kromě čekací doby také první kontakt nad rámec vlastní aplikace, která rozesílá pouze automaticky generovanou pozvánku s přihlašovacími údaji. Osobní garanti v případě potřeby kontaktují zájemce také prostřednictvím e-mailu. Zatím nejlepší výsledky z hlediska doby setrvání v programu mají intenzivní uživatelé konopí s předchozí zkušeností s pomáhající službou.

Informace a pomoc prostřednictvím anonymního dotazu v on-line prostředí nabízejí jednotlivcům
z řad uživatelů i široké veřejnosti další internetové poradny, jako např. drogovaporadna.cz organizace SANANIM či poradna extc.cz Společnosti Podané ruce. Specializovanou poradnou na právní aspekty užívání drog je Právní poradna Asociace neziskových organizací (A.N.O.), poskytuje zejména právní poradenství v oblasti práva trestního, občanského, rodinného či pracovního.3

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist