Politika a strategie v oblasti prevence

Základními dokumenty v oblasti školské prevence jsou Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-20181 a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže2. Hlavním cílem strategie je prostřednictvím efektivního systému prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech subjektů zapojených do prevence, minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže.

V květnu 2014 vláda schválila3 Koncepci podpory mládeže na období 2014-2020, která určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži a stanovuje cíle a opatření také v oblastech rizikového chování, fyzického a duševní zdraví, včetně oblasti návykového chování a závislostí. Primárními cílovými skupinami koncepce jsou mládež a mladí dospělí.

V červnu 2015 byl vládou schválen návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nahradí zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Vládní návrh zákona obsahuje mimo jiné zákaz prodeje tabákových a souvisejících výrobků ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízeních. Nově byla v souvislosti s výše uvedeným rozšířena pravomoc České školní inspekce, a to kontrolovat zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků ve školách či dodržování zákazu kouření ve školských zařízeních (blíže viz kapitolu Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, str. 18).

Vláda v lednu 2014 projednala4 dokument Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí5 (blíže viz VZ 2013). V r. 2014 byla zahájena příprava implementačních dokumentů k této strategii. Dne 20. 8. 2015 vláda projednala 13 akčních plánů této strategie, mezi nimiž jsou také Akční plán omezování zdravotně rizikového chování, který zahrnuje Akční plán k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období 2015-2018 a Akční plán pro oblast kontroly tabáku v České republice 2015-2018 (blíže viz kapitoly Akční plán pro oblast alkoholu na str. 24 a Akční plán pro oblast kontroly tabáku na str. 24) a rovněž Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice (akční plán pro PPRCH).

Těžiště akčního plánu pro PPRCH je v oblasti selektivní (rizikové skupiny) a indikované (rizikoví a rizikově se chovající jedinci) prevence. Jeho realizaci, průběžné vyhodnocení a případnou revizi budou koordinovat MZ a MŠMT. Hlavní cílové skupiny, na které se akční plán zaměřuje, jsou děti a dospívající:

  • ze sociálně znevýhodněného prostředí, vyloučených lokalit a ohrožených chudobou,

  • spadající do oblasti působnosti zákona o sociálně-právní ochraně dítěte,

  • ohrožení diskriminací (např. na základě sexuální orientace atd.),

  • z etnických skupin a skupin migrantů (legální i nelegální migranti),

  • s psychiatrickými symptomy duševního onemocnění či přímo s neléčeným (nediagnostikovaným) duševním onemocněním a dále děti a dospívající rodičů se závažnou psychickou poruchou či onemocněním.

V r. 2014 pokračoval proces certifikace programů prevence rizikového chování, který koordinuje Pracoviště pro certifikace6 Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) (blíže viz VZ 2012 a 2013). Do konce srpna 2015 byla udělena certifikace 83 programům v celé ČR, z toho 49 programům všeobecné primární prevence, 25 programům selektivní primární prevence a 9 programům indikované primární prevence (tabulka 3 -17).

tabulka 3-17: Počet certifikovaných programů primární prevence rizikového chování do 31. 8. 2015 podle krajů

Kraj

Počet programů

Hl. m. Praha

19

Středočeský

9

Jihočeský

11

Plzeňský

4

Karlovarský

0

Ústecký

2

Liberecký

1

Královéhradecký

2

Pardubický

2

Vysočina

8

Jihomoravský

9

Olomoucký

4

Zlínský

4

Moravskoslezský

8

Celkem

83

Zdroj: http://www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele [2015-08-31]

Během r. 2014 proběhlo několik pracovních setkání metodiků prevence pedagogicko--psychologických poraden (PPP) a krajských školních koordinátorů prevence organizovaných MŠMT a NÚV s cílem podpořit diskusi o podmínkách a možnostech práce a spolupráce jednotlivých pracovníků na vertikální i horizontální úrovni. Na jaře 2015 NÚV zorganizoval pracovní setkání metodiků prevence z PPP k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která definuje pozici a náplň práce metodika prevence v PPP. Další témata setkání souvisela s kariérním řádem pedagogů, kvalifikačními předpoklady pro práci v prevenci, metodikami využívanými pro práci s žáky apod.

Testování žáků na návykové látky je stále diskutovaným tématem. Testování nenahrazuje pedagogickou ani preventivní činnost školy, ale poskytuje informaci o užití návykové látky. V r. 2014 by publikován článek shrnující diskusi o testování na školách, který navrhl postupy a doporučení pro školská zařízení, která se rozhodla testování v souladu s platnou právní úpravou provádět. Jde především o souhlas a informování zákonného zástupce testovaného, provádění testování proškoleným pracovníkem, testování v místnosti, která je k tomuto účelu určená a odpovídá hygienickým kritériím a kde je vyloučena přítomnost dalších osob, vysvětlení podstaty a postupů testování testovanému včetně toho, co bude následovat v případě ozitivního/negativního výsledku, obsah záznamu o testování (který podepisují všechny strany - testující, testovaný, jeho zástupce) a doporučení pro další postup při zjištění pozitivního i negativního výsledku (Zapletalová a Šejvl, 2014).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist