Prevence

  • Systém preventivních aktivit cílených na děti a mládež je na národní úrovni koordinován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), na úrovni kraje působí krajští školní koordinátoři prevence a na úrovni obcí jsou to metodici prevence pedagogicko-psychologických poraden. Hlavním dokumentem je Národní strategie primární prevence rizikového chování na aktuální období 2013-2018. Nástrojem koordinace primární prevence na regionální úrovni jsou krajské plány prevence.

  • V r. 2014 pokračoval proces certifikace programů všeobecné, selektivní a indikované prevence, který zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Ten v r. 2014 inicioval diskusi o spolupráci v rámci preventivních aktivit, o rolích a náplni práce jednotlivých aktérů systému vertikální koordinace prevence.

  • V lednu 2014 vláda projednala dokument Zdraví 2020 - Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí v gesci MZ a v srpnu 2015 přijala 13 akčních plánů této strategie, mezi nimi také Akční plán omezování zdravotně rizikového chování, který zahrnuje 3 akční plány - Akční plán pro vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice, Akční plán k omezení škod působených alkoholem
    v České republice pro období 2015-2018 a Akční plán pro oblast kontroly tabáku na období 2015-2018.

  • V květnu 2015 vláda schválila návrh zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, který má nahradit stávající zákon č. 379/2005 Sb. a který posiluje některá opatření ve vztahu k prevenci užívání návykových látek osobami mladšími 18 let.

  • Realizované preventivní a informační kampaně jsou zaměřeny především na prevenci a redukci kouření, prevenci řízení pod vlivem návykových látek a prevenci pití alkoholu mladistvými. Přibývá také kampaní zaměřených na nelegální drogy a jejich následky (např. infekční onemocnění). V oblasti patologického hráčství nebyla žádná preventivní či informační kampaň zaznamenána.

 

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist