Nízkoprahové harm reduction programy

Prevence šíření infekčních onemocnění patří mezi základní služby poskytované nízkoprahovými programy. Kromě toho jsou v ČR realizovány také programy určené uživatelům drog v prostředí noční zábavy.

Zdrojem údajů o nízkoprahových službách jsou závěrečné zprávy projektů podpořených v dotačním řízení RVKPP (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2015e) doplněné o informace o nedotovaných programech z otevřených zdrojů nebo na vyžádání. Síť nízkoprahových služeb v ČR tvoří kontaktní centra a terénní programy poskytující služby snižování rizik (harm reduction) prostřednictvím výměny injekčního materiálu, distribuce kondomů, poskytování či zprostředkování testování na infekční choroby a šíření informací o rizicích spojených s užíváním drog. Cílovou populací nízkoprahových zařízení jsou problémoví uživatelé drog, experimentátoři i jejich rodiny a blízcí. Nízkoprahové programy jsou zpravidla místem prvního kontaktu s uživateli, kteří se rozhodují nastoupit do léčby. Počet nízkoprahových programů se v posledních letech pohybuje kolem 100. V r. 2014 jich bylo 105, v tom 54 kontaktních center a 51 terénních programů.1

V r. 2014 bylo v kontaktu s nízkoprahovými programy 40 300 uživatelů drog,2 nejčastěji šlo o uživatele pervitinu (26 500, 66 %), dále uživatele opiátů/opioidů (7 500, 19 %) a konopných látek (2 500, 6 %). Je patrný postupný nárůst problémových uživatelů pervitinu, v posledním roce byl zaznamenán pokles uživatelů buprenorfinu (tabulka 7 -60). Podíl IUD mezi klienty nízkoprahových programů se dlouhodobě pohybuje na úrovni 7580 %. Zvyšuje se průměrný věk klientů (od r. 2006 se zvýšil o 5 let), což je možné interpretovat tak, že ubývá nových (a tedy mladších) klientů (meziročně počet prvních kontaktů poklesl o 962 výkonů) a/nebo přicházejí do kontaktu s programy v pozdějším věku a/nebo se do kontaktu dostávají dosud nekontaktovaní uživatelé drog. Ženy tvoří 33 % klientů nízkoprahových programů. Vzhledem k vysokému podílu injekčních uživatelů mezi problémovými uživateli drog je nejvyužívanější poskytovanou službou výměnný program injekčních setů a distribuce parafernálií (tabulka 7 -61). Nejvyšší počet kontaktů i výměn injekčního materiálu vykázaly v r. 2014 nízkoprahové programy v Praze, následované programy v Ústeckém a Středočeském kraji (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2015e). Podrobný přehled o výkonech v nízkoprahových programech podle krajů v r. 2014 poskytuje tabulka 7 -62.

tabulka 7-60: Uživatelé návykových látek v kontaktu s nízkoprahovými programy v ČR v l. 2006-2014

Ukazatel

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Uživatelé pervitinu

12 100

14 600

14 900

16 000

17 500

19 400

19 500

23 500

26 500

Uživatelé opiátů/opioidů

6 900

7 300

8 300

8 900

8 100

6 800

9 200

8 400

7500

  • z toho heroinu

4 000

4 100

4 600

4 950

4 200

3 300

2 800

2 700

2900

  • z toho buprenorfinu

2 900

3 200

3 700

3 950

3 900

3 500

6 200

5 500

4700

Uživatelé konopných látek

2 700

2 000

1 700

2 200

1 900

3 200

3 300

1 600

2500

Uživatelé těkavých látek

450

390

300

250

300

250

160

250

160

Injekční uživatelé

18 300

20 900

22 300

23 700

24 500

25 300

28 000

31 500

33 000

Průměrný věk (roky)

25,3

26,1

26,4

27,4

27

28,1

28,5

29,3

30,4

Celkem uživatelů drog

25 900

27 200

28 300

30 000

32 400

35 500

34 500

38 300

40 300

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)

tabulka 7-61: Vybrané výkony nízkoprahových programů v l. 2006-2014, v tis.

Výkony

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hygienický servis

41,1

40,0

34,8

44,3

56,3

53,0

46,4

42,4

44,7

Individuální poradenství

21,9

24,1

21,0

27,8

37,6

30,8

34,0

27,4

30,9

Krizová intervence

1,8

1,6

1,1

1,6

2,4

2,4

1,8

1,4

1,3

Potravinový servis

97,6

94,1

87,8

108,8

107,7

100,7

94,3

100,2

97,7

Skupinové poradenství

1,5

1,0

1,1

1,3

1,3

0,7

0,5

0,5

0,6

Výměnný program

191,0

215,8

217,2

237,8

234,9

256,5

240,1

279,1

292,2

Zdravotní ošetření

10,5

9,4

7,7

10,2

9,7

9,5

9,2

10,8

11,7

Celkem kontaktů

322,9

338,1

329,5

365,6

396,8

415,4

421,5

458,1

476,7

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)

tabulka 7-62: Vybrané výkony nízkoprahových programů v r. 2014 podle krajů

Kraj

Kontakty celkem

První kontakt

Výměnný program

Individuální poradenství

Krizová intervence

Zdravotní ošetření

Hl. m. Praha

143 884

1 997

116 100

6 121

150

6 170

Středočeský

17 813

680

11 223

856

36

163

Jihočeský

23 056

1 167

13 666

1 630

145

392

Plzeňský

24 014

933

11 024

2 388

110

277

Karlovarský

31 574

933

18 090

717

34

163

Ústecký

87 861

3 903

54 586

2 256

156

1 355

Liberecký

18 380

479

9 385

2 524

35

43

Královéhradecký

11 191

299

5 597

478

31

32

Pardubický

3 979

149

1 693

133

14

9

Vysočina

9 707

262

3 622

1 190

24

101

Jihomoravský

27 223

1565

13 875

2 625

112

656

Olomoucký

26 086

1 272

7 502

3 430

106

1 761

Zlínský

16 959

327

5 624

1 492

35

183

Moravskoslezský

34 987

924

20 224

5 068

284

411

Celkem ČR

476 714

14 890

292 211

30 908

1 272

11 716

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)

Ze zpráv o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2014 (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2015b) vyplývá, že zatímco většina území Moravy je pokryta harm reduction programy rovnoměrně a téměř v každém okrese existuje kontaktní centrum či sídlo terénního programu, v Čechách a na Vysočině jsou tyto služby rozmístěny nerovnoměrně (týká se krajů Plzeňského, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Kraje Vysočina). Z důvodu finančních problémů se omezuje činnost programů, zkracuje provozní doba a snižuje časová dotace na práci s klientem.

Výměnné programy injekčních jehel a stříkaček

Distribuci stříkaček, jehel a dalších parafernálií v r. 2014 realizovalo 105 nízkoprahových programů.3 Množství distribuovaného materiálu dlouhodobě roste, v r. 2014 bylo vydáno 6,6 mil. kusů injekčního náčiní (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2014d). Trend počtu programů a počtu distribuovaných injekčních stříkaček ukazuje tabulka 7 -63, počty vydaných stříkaček v jednotlivých krajích tabulka  7 -64 a mapa 7 -4.

Podle dostupných informací ze závěrečných zpráv si injekční uživatelé, kteří navštívili nízkoprahová zařízení v r. 2014,4 vyměnili průměrně 200 kusů injekčního náčiní. Množství injekčního materiálu distribuovaného v jednotlivých krajích odpovídá relativnímu počtu injekčních, resp. problémových uživatelů drog.

tabulka 7-63: Počet výměnných programů a vydaných jehel a stříkaček v ČR v l. 1998-2014

Rok

Počet výměnných programů

Počet vydaných jehel a stříkaček 

1998

42

486 600

1999

64

850 285

2000

80

1 152 334

2001

77

1 567 059

2002

88

1 469 224

2003

87

1 777 957

2004

86

2 355 536

2005

88

3 271 624

2006

93

3 868 880

2007

107

4 457 008

2008

98

4 644 314

2009

95

4 859 100

2010

96

4 942 816

2011

99

5 292 614

2012

103

5 356 318

2013

110

6 175 118

2014

105

6 594 069

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)

tabulka 7-64: Počet distribuovaných jehel a stříkaček ve výměnných programech v l. 2005-2014 podle krajů, v tis.

Kraj

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hl. m. Praha

1 697,6

1 850,3

2 071,8

2 060,6

2 130,7

2 130,4

2 198,7

2 266,9

2 516,1

2 634,3

Středočeský

110,3

168,2

215,6

309,6

345,2

350,1

332,8

414,1

486,6

439,8

Jihočeský

124,5

141,8

212,8

228,9

239,7

183,3

202,5

206,8

253,9

318,5

Plzeňský

116,6

157,3

189,9

207,9

188,4

190,6

181,4

204,1

247,6

270,7

Karlovarský

58,7

66,4

83,5

79,8

102,5

141,4

177,8

151,5

150,3

211,8

Ústecký

479,4

612,3

655,9

637,9

678,0

604,2

735,9

616,6

830,7

941,8

Liberecký

32,8

47,8

64,0

129,9

87,3

130,0

150,8

174,7

220,2

207,7

Královéhradecký

86,2

98,3

139,1

173,4

183,2

200,6

253,3

217,8

245,6

266,8

Pardubický

38,7

48,1

29,9

52,7

62,5

85,0

88,9

93,8

87,8

92,3

Vysočina

61,4

68,7

99,4

65,3

81,1

89,8

86,1

79,5

136,7

145,2

Jihomoravský

173,1

227,8

269,2

264,9

252,1

286,3

331,1

311,6

318,8

336,1

Olomoucký

96,4

150,0

134,4

137,3

164,7

197,8

199,9

175,9

199,5

213,5

Zlínský

52,2

69,0

115,7

89,9

111,1

96,3

91,5

88,9

97,8

112,3

Moravskoslezský

143,8

162,8

175,7

206,1

232,5

257,0

261,9

354,1

383,4

403,3

Celkem ČR

3 271,6

3 868,9

4 457,0

4 644,3

4 859,1

4 942,8

5 292,6

5 356,3

6 175,1

6 594,1

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)

mapa 7-4: Počet distribuovaných jehel a stříkaček v krajích ČR v r. 2014 na 1 000 obyvatel ve věku 15-64 let

mapa

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)

Výdejní automaty na stříkačky a injekční materiál byly v r. 2014 umístěny při kontaktních centrech v Plzni (Plzeňský kraj), Kolíně (Středočeský kraj) a Strakonicích (Jihočeský kraj). Celkem bylo v těchto 3 automatech vydáno 16 719 kusů stříkaček.

V r. 2014 byly publikovány výsledky analýzy dostupnosti injekčního materiálu v Plzni (Petr et al., 2014). Výzkumný soubor tvořilo 45 lékáren, 7 prodejen zdravotnických potřeb, 4 nízkoprahové programy pro uživatele drog a Městská policie. Celkem bylo v Plzni v 1. pololetí 2010 distribuováno 94 791 ks stříkaček, vrátilo se 81 527 použitých stříkaček (86 %). V lékárnách se prodalo 10 % celkového objemu distribuovaného materiálu. Injekční materiál neprodávalo injekčním uživatelům drog 39 % lékáren, což znamená nedostatečné využití potenciálu lékáren ve snižování rizik užívání drog.

Výměna injekčních stříkaček a jehel je v nízkoprahových programech doplňována distribucí aluminiové fólie určené ke kouření heroinu a želatinových kapslí určených k perorální aplikaci jako alternativy injekčního užívání drog, především pervitinu.

V monitoringu testování a prevence infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových programech za r. 2014 odpovědělo celkem 57 nízkoprahových programů (viz také kapitolu Infekce spojené s užíváním drog, str. 145). Z nich nabízelo želatinové kapsle 47 programů (83 %) a vydalo 123 tis. kapslí (v průměru 2,6 tis. na jedno zařízení). V průzkumu Sčítání adiktologických služeb 2014 (blíže viz kapitolu Sčítání adiktologických služeb 2014, str. 129) odpovědělo 128 nízkoprahových zařízení, z nichž distribuovalo želatinové kapsle 84 (66 %) a aluminiovou fólii 73 (57 %) zařízení. Odhadem tedy 84 nízkoprahových zařízení vydá cca 200 tis. kapslí ročně. Distribuce želatinových kapslí se v posledních letech stává standardní součástí nabídky nízkoprahových programů pro uživatele drog v ČR a část klientů programů kapsle využívá jako alternativu injekčního užívání (viz např. Nezdarová, 2011, Mravčík et al., 2011b).

tabulka 7-65: Distribuce želatinových kapslí v nízkoprahových programech v l. 2008-2014

Rok

Počet programů, které odpověděly na dotazník

Programy distribuující kapsle

Počet distribuovaných kapslí (tis.)

Počet

Podíl (%)

2008

50

16

32,0

23,9

2009

20

14

70,0

28,6

2010

43

30

69,8

56,9

2011

52

42

80,8

72,6

2012

38

27

71,1

46,8

2013

49

44

89,7

112,8

2014

57

47

82,5

123,1

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015d)

Testování infekčních nemocí

Počet testujících programů a počet provedených testů v nízkoprahových zařízeních zjišťuje NMS ze závěrečných zpráv projektů podpořených v dotačním řízení RVKPP. Výsledky testování v nízkoprahových programech jsou k dispozici z jiného zdroje (blíže viz kapitolu Testování infekčních onemocnění v nízkoprahových programech, str. 150). V r. 2014 nabízelo možnost testování na HIV 74 programů, na VHB 54, na VHC 79 a na syfilis 57 programů (tabulka 7 -66). Od r. 2008 je patrný nárůst provedených testů, zejména na HIV a VHC.

tabulka 7-66: Počet testů na infekční nemoci a počet testujících nízkoprahových programů v l. 2003-2014

Rok

HIV

VHB

VHC

Syfilis

Programy

Testy

Programy

Testy

Programy

Testy

Programy

Testy

2003

64

2 629

21

739

60

2 499

4

209

2004

58

2 178

25

932

53

2 582

1

84

2005

54

2 425

28

1 370

55

2 664

2

54

2006

46

1 253

56

693

62

1 133

3

209

2007

53

609

19

370

24

401

4

62

2008

50

1 120

18

399

40

862

3

124

2009

47

1 592

23

560

43

1 501

4

143

2010

58

1 821

40

1 200

59

2 134

20

771

2011

78

2 833

69

1 598

80

3 158

66

1 516

2012

64

2 892

48

1 468

67

3 011

46

1 969

2013

72

2 952

52

1 756

78

3 278

51

1 811

2014

74

3 028

54

1 889

79

3 359

57

1 829

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2015e)

Z monitoringu testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových programech za r. 2014 (blíže viz kapitolu Infekce spojené s užíváním drog, str. 145) vyplývá, že klienti většiny služeb mají o testování na infekční choroby zájem, někdy však pouze verbální. Některá zařízení popisují, že nižší zájem o testování projevují klienti v horší sociální situaci. S žádostí o testování přicházejí také neuživatelé, kteří přišli do kontaktu s uživateli drog. Služby v regionu Chebska a částečně Libereckého kraje informovaly klienty o místní epidemii VHA, testování na VHA však nenabízely. Jeden program ukončil testování kvůli neschválení odběrové místnosti ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví (z důvodu nedodržení minimální plochy 10 m²).

Vyšetření klientů na HIV, VHB a VHC v minulosti se sleduje také v Registru žádostí o léčbu. Informace v těchto položkách mají převážně charakter informací uváděných samotnými uživateli, i když může jít i o údaje z dokumentace, případně o hlášení vyšetření infekcí v rámci dané léčebné epizody. Podíl injekčních uživatelů drog žádajících o léčbu v l. 2004-2014 uvádějících vyšetření na jednotlivé infekce v jejich životě uvádí tabulka 7 -67. Od r. 2012 je patrný klesající trend protestovanosti na HIV.

tabulka 7-67: Testování klientů - IUD na VHB, VHC a HIV v Registru žádostí o léčbu v l. 2004-2013

Rok

Počet IUD žádajících o léčbu

Testováno v %

VHB

VHC

HIV

2004

6 364

38,7

44,8

52,8

2005

6 125

39,8

44,1

54,8

2006

6 022

38,4

42,2

55,7

2007

6 109

37,4

40,3

53,4

2008

5 986

42,1

45,0

55,1

2009

6 157

42,9

48,2

57,8

2010

6 581

43,1

48,5

57,7

2011

6 471

45,0

50,6

57,1

2012

6 481

44,6

50,7

55,2

2013

7 184

48,6

55,3

50,2

2014

7 213

46,6

55,3

50,0

Pozn.: Jde o podíl testovaných na dané infekce ze všech injekčních uživatelů drog, kteří v daném roce žádali o léčbu, bez ohledu na znalost výsledku testu.

Zdroj: Füleová et al. (2015)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist