Opatření zaměřená na další zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog

Preventivní programy na tanečních a hudebních akcích nejsou až na výjimky realizovány, což pravděpodobně souvisí s jejich omezenou finanční podporou. Služby se preventivním aktivitám v prostředí noční zábavy věnují okrajově v rámci provozování stávajících programů, zejména terénních.

Ze závěrečných zpráv dotačního řízení RVKPP vyplývá, že v r. 2014 poskytovaly služby na tanečních akcích celkem 4 programy, které navštívily 11 akcí. Pravidelnou účast uvedly na 8 akcích, přičemž služby využilo přibližně 1 700 návštěvníků.

Z výročních zpráv o realizaci protidrogové politiky v krajích vyplývá, že v r. 2014 realizovaly preventivní aktivity na letních hudebních festivalech v Olomouckém kraji Terénní programy Olomouc Společnosti Podané ruce a ojediněle také Terénní programy Šumpersko a Terénní program organizace KAPPA-HELP. V Jihočeském kraji situaci na jednotlivých akcích, jako jsou festivaly, slavnosti a koncerty, mapují služby pouze příležitostně (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2015b).

Prostředí noční zábavy se v minulosti dlouhodobě věnovaly Terénní programy Brno Společnosti Podané ruce, které od r. 2012 svou činnost v prostředí zábavy obnovily. Realizují projekt Hard & Smart, který cílí na snižování rizik v prostředí noční zábavy prostřednictvím zvyšování bezpečnosti v klubech. Na základě spolupráce v projektu získal brněnský klub Fléda jako první v ČR certifikát bezpečného klubu.1 Činnost terénních pracovníků spočívá v jejich pravidelné účasti na akcích v klubu Fléda, školí ochranku klubu v komunikaci s osobami pod vlivem návykových látek a ve zvládání krizových situací (včetně situací před příjezdem zdravotnické záchranné služby). Klub musí splňovat deset kritérií bezpečného klubu projektu NEWIP.2

  • dostupnost informačních stánků s nabídkou letáků o zdravotních rizicích spojených s nočním životem,

  • podpora prevence řízení pod vlivem alkoholu či drog,

  • volný přístup k pitné vodě,

  • školení zaměstnanci, kteří znají pravidla bezpečnosti, první pomoci a ví, jak řešit konflikty,

  • možnost koupit si kondom v automatu nebo od obsluhy,

  • špunty do uší pro zaměstnance i pro hosty, dodržování hlukových limitů,

  • poskytování informací o dopravě (MHD, taxi apod.), zajištění odvozu podnapilých osob,

  • dobře vybavená chill-out zóna s kvalitním odvětráváním, možností posedět a odpočinout si, prodej potravin z automatu nebo na baru,

  • zřetelná nabídka nealkoholických nápojů,

  • bezpečná šatna pro ukládání osobních věcí.

Od r. 2005 provozuje SANANIM internetovou a SMS službu Promile INFO,3 která je zaměřená na prevenci řízení pod vlivem alkoholu. Jde o nástroj, s jehož pomocí mohou uživatelé zjistit orientační hladinu alkoholu v krvi a přibližnou dobu, kdy vystřízliví. K dispozici je zdarma ke stažení také aplikace pro chytré telefony. Aplikace Promile INFO byla v průběhu r. 2014 stažena a instalována téměř v 5 tis. případech a uživatelé služby ji použili k celkem 35,6 tis. výpočtům hladiny alkoholu. SANANIM působí také na letních festivalech, kde provozuje klidovou zónu s názvem K-LEE-DECK, poskytuje informace a poradenství týkající se konzumace alkoholu, provedení orientační dechové zkoušky na alkohol a distribuuje jednorázové testy. V r. 2014 program poskytoval služby na 18 festivalech, bylo provedeno 8 430 dechových zkoušek v rámci 19 500 kontaktů s účastníky akcí.

V r. 2014 byla publikována práce zaměřená na vnímání rizik spojených s  novými psychoaktivními látkami (NPS) ze strany jejich uživatelů a na používané strategie, zaměřené na předcházení těmto rizikům (Drápalová a Běláčková, 2014). Autorky provedly kvalitativní obsahovou analýzu internetových diskusních fór sdružujících uživatele NPS (16 internetových diskusních fór s celkovým počtem 832 příspěvků) a kvalitativní analýzu polostrukturovaných rozhovorů s 9 uživateli NPS. Pokud jde o vnímání rizikovosti, existuje skupina uživatelů, kteří rizikovost těchto látek vnímají jako malou, což pravděpodobně souvisí s legálností těchto látek. Vnímání rizikovosti se v průběhu užívání NPS mění a uživatelé mají tendenci přistupovat k NPS obezřetněji na základě vlastních zkušeností nebo od ostatních uživatelů ze svého okolí a z diskusních fór. Za účelem snižování rizik volili uživatelé NPS strategie, jako je užívání menšího množství látky (obzvláště při prvním užití), volbu vhodného prostředí, kde k užití dochází, a nekombinování NPS navzájem a s jinými drogami. Za důležité považují uživatelé získání podrobných informací o užívané látce, neboť informace z veřejných zdrojů a od prodejců považují uživatelé NPS za nedostatečné a nedůvěryhodné. Ukázalo se, že internetová fóra sdružující uživatele NPS jsou široce využívaným a relevantním zdrojem informací a měla by být podporována a využívána programy snižování rizik.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist