Výdaje z veřejných rozpočtů

Protidrogová politika byla v r. 2014 financována podobně jako v předchozích letech ze dvou úrovní: z centrální úrovně (státní rozpočet) a regionální úrovně (krajské a obecní rozpočty). Rozpočtové výdaje na programy protidrogové politiky, které jsou plánované a identifikovatelné, se označují jako účelově určené (labelled). Další rozpočtové výdaje, které nejsou předem plánované, případně další nepřímé společenské náklady spojené s užíváním návykových látek se dosud neodhadují pravidelně každý rok a nejsou předmětem této kapitoly. Naposledy byly celkové společenské náklady v důsledku užívání návykových látek v ČR vyčísleny za r. 2006 a 2007 (blíže viz kapitolu Společenské náklady spojené s užíváním drog, str. 41).

Zdrojem dat pro každoroční monitoring účelově určených výdajů na centrální úrovni jsou státní závěrečné účty resortů a informace od zástupců či kontaktních osob resortů a státních institucí. Zdrojem dat na regionální úrovni jsou výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v jednotlivých krajích. Od r. 2013 zástupci státních institucí i krajští protidrogoví koordinátoři navíc zasílají sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) strukturované hlášení o výdajích s podrobnějším členěním podle jednotlivých typů programů a funkcí protidrogové politiky.

Protidrogová politika jako samostatný rozpočtový program je vykazována v rozpočtech Úřadu vlády ČR na činnost sekretariátu RVKPP, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva obrany (MO), Ministerstva zdravotnictví (MZ) a Ministerstva spravedlnosti (MS).

Kromě těchto resortů se na financování protidrogové politiky podílí též Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které sice nemá v rozpočtu samostatnou položku na protidrogovou politiku, avšak v rámci dotačního řízení podporuje služby, kde jsou identifikovanou cílovou skupinou uživatelé návykových látek. Ani Ministerstvo vnitra (MV) a Policie ČR nemají samostatnou rozpočtovou položku a protidrogovou politiku, ale poskytují údaje o resortních výdajích na programy kriminality nebo výzkumné projekty v oblasti drog a o výdajích Policie ČR v oblasti protidrogové politiky. Zejména jde o náklady na činnost Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie (NPC) a nově od r. 2014 na základě dohodnuté spolupráce rovněž náklady na nákupy testů a testovacích souprav na alkohol a OPL, na znalecké posudky a náklady na forenzní toxikologické analýzy v oblasti drog a rovněž na náklady krajských ředitelství policie v oblasti drog (tzv. problematika toxi a toxi týmy). Dále se na realizaci protidrogové politiky významnou měrou podílí Celní protidrogová jednotka (CPJ), která je součástí Generálního ředitelství cel a na jejíž činnost rovněž není vyčleněna samostatná rozpočtová položka protidrogové politiky.

Kromě veřejných rozpočtů jsou služby pro uživatele drog a závislé financovány z veřejného zdravotního pojištění a z evropských fondů - odhad těchto nákladů uvádí kapitoly Výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů drog (str. 40) a Výdaje evropských fondů v oblasti protidrogové politiky (str. 40).

Druh výdajů na protidrogovou politiku vykazovaných jako účelově určené se napříč institucemi liší. Zatímco některé vykazují pouze prostředky rozdělené v dotačních řízeních na projekty a služby protidrogové politiky (MPSV, MV), jiné instituce do výdajů počítají kromě dotací také prostředky na administraci dotačního řízení nebo platby za služby na výzkum a analýzy, certifikační řízení, publikační a informační činnost nebo materiálové výdaje (RVKPP, MŠMT, MO, MZ, MS), nebo mzdové a provozní výdaje (Policie ČR). Jakékoliv srovnání mezi jednotlivými institucemi nebo vývoj v čase je tedy potřeba posuzovat s vědomím této nesourodosti.

RVKPP podpořila v r. 2014 realizaci 144 projektů protidrogové politiky (včetně nově vyhlášené oblasti pro patologické hráčství) v celkové výši 89,6 mil Kč. Byly podpořeny projekty v oblasti primární prevence (selektivní a indikované), terénní programy, nízkoprahové služby a poradenství, ambulantní a rezidenční léčby včetně léčby v terapeutických komunitách, programy následné péče a projekty v oblasti koordinace/výzkum/hodnocení. Na zajištění odborné činnosti sekretariátu RVKPP (administrace dotačního řízení RVKPP, certifikace odborné způsobilosti, monitoringu užívání drog a patologického hráčství) bylo čerpáno 3,6 mil Kč.

Na r. 2014 vyčlenilo MŠMT pro dotační program v oblasti prevence rizikového chování ze svého rozpočtu 20,3 mil. Kč, z toho bylo podpořeno 79 projektů v celkové výši 12,0 mil. Kč zaměřených na protidrogovou prevenci. Kromě preventivních projektů byly podpořeny také vzdělávací aktivity pro pedagogy, projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, projekty zaměřené na zvyšování informovanosti a vzdělávání odborné či laické veřejnosti. Příjemci dotací byly školy, školská zařízení a NNO pracující s dětmi a mládeží.

MO financovalo v rámci programu protidrogové politiky částkou 448 tis. Kč především nákup detekčních přístrojů, odborné literatury a služeb odborných přednášek a seminářů. MPSV nemá rozpočtový program protidrogové politiky, ale poskytuje dotace projektům, jejichž cílovou skupinou jsou osoby ohrožené užíváním návykových látek nebo na nich závislé. V r. 2014 šlo o celkovou částku 113,1 mil. Kč, kterou bylo podpořeno 185 projektů kontaktních center, terénních programů, sociálního poradenství, terapeutických komunit, následné péče a domovů se zvláštním režimem.1 Domovy se zvláštním režimem byly v r. 2014 financovány částkou 30,0 mil. Kč.

MZ poskytlo celkově částku 23,6 mil. Kč. Z toho bylo 14,8 mil. Kč na dotace projektům zaměřeným na léčbu osob závislých na návykových látkách (AT ordinace, substituční léčba, detoxifikace, ústavní léčba) a v oblasti harm reduction na nákup zdravotnického materiálu pro kontaktní centra a terénní programy. Dále MZ poskytuje prostředky v rámci Národního programu zdraví - projekty podpory zdraví, v rámci kterého podpořilo 3 projekty v oblasti návykových látek v celkové výši 231,0 tis. Kč.
A konečně prostředky ve výši 8,7 mil. Kč byly čerpány na celkem 6 výzkumných projektů (příjemci těchto finančních prostředků byly Institut klinické a experimentální medicíny, 3 fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci).

V rozpočtu MS bylo vyčleněno 3,5 mil. Kč na dotační programy NNO ve věznicích zaměřené zpravidla na péči před propuštěním a zajištění postpenitenciární péče. Dále vyčlenilo 788 tis. Kč na probační programy zaměřené na mladistvé delikventy ohrožené nelegálními drogami. Institut pro kriminologii a sociální prevenci vyčerpal částku 75 tis. Kč na úhradu cestovních nákladů na mezinárodní konferenci. Justiční akademie vydala částku 545 tis. Kč na vzdělávání a semináře pro soudce a státní zástupce k problematice prevence drogových závislostí a drogové trestné činnosti. Vězeňská služba vynaložila na léčebné služby ve vězení celkem 2,7 mil. Kč, na snižování nabídky návykových látek ve vězení 2,8 mil. Kč a na vzdělávací aktivity 688 tis. Kč.

Z rozpočtu MV, které nemá žádný dotační program zaměřený výhradně na realizaci protidrogové politiky, bylo čerpáno 46 tis. Kč na preventivní program, 19,7 mil. Kč na výzkumné projekty v rámci resortního Programu bezpečnostního výzkumu ČR na roky 2010-2015 (11,2 mil. Kč na projekt Nové syntetické drogy VŠCHT v Praze, 4,4 mil. Kč na projekt Vytvoření standardů pro zjišťování míry ovlivnění řidičů po užití konopných drog realizovaný Národním ústavem duševního zdraví bylo vyčerpáno a 4,1 mil. Kč na projekt Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. v Praze).

Policie ČR dlouhodobě vykazuje osobní a provozní náklady na činnost NPC, které v r. 2014 dosáhly 146,8 mil. Kč. Nově v r. 2014 Policie ČR vykázala celou řadu dalších výdajů. Jde o výdaje krajských ředitelství policie v oblasti drog (tzv. problematika toxi a činnost tzv. toxi týmů) v celkové výši 501,6 mil. Kč (z toho mzdové prostředky ve výši 408,0 mil. Kč), dále náklady na nákupy testů
a testovacích souprav na alkohol a OPL v celkové výši 51 954,8 tis. Kč (z toho 10 723,1 tis. Kč na alkoholtestery a k nim potřebné náustky a 41 231,7 tis. Kč na orientační testy na přítomnost OPL ze slin a potu, z moči a z pevných látek a tekutin) a dále 6 mil. Kč na forenzní toxikologické náklady
v Kriminalistickém ústavu Praha.

Generální ředitelství cel (GŘC), jehož součástí je Celní protidrogová jednotka, neposkytlo za r. 2014 údaje o výdajích na protidrogovou politiku.

V oblasti zahraniční spolupráce byl v r. 2014 nově vykázán výdaj České rozvojové agentury, která je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí (MZV), která od r. 2014 podporuje projekt Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu realizovaný Společností Podané ruce. Za r. 2014 bylo z celkové alokované částky 11 mil. Kč vyčerpáno 3,2 mil. Kč.

Souhrnné identifikované účelově určené výdaje státního rozpočtu na protidrogovou politiku na centrální úrovni dosáhly v r. 2014 částky 1 012,7 mil. Kč, přičemž je potřeba zdůraznit, že do státních výdajů jsou v r. 2014 nově započítány dotace MPSV na domovy se zvláštním režimem ve výši 30,0 mil. Kč a nově identifikované výdaje policie mimo výdaje NPC, které dosáhly 559,5 mil. Kč. Časová řada tak je zcela nesrovnatelná, ale tabulka 1 -2 v podrobnějším členění umožňuje sledovat vývoj 
v obsahově srovnatelných položkách. V r. 2013 nebyly k dispozici údaje za NPC a v r. 2014 neposkytlo údaje GŘC.

tabulka 1-2: Výdaje na protidrogovou politiku ze státního rozpočtu podle resortů v l. 2005-2014, v tis. Kč

Resort

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RVKPP

 

99 979

97 476

85 504

90 852

90 502

95 854

93 198

MŠMT

 

12 447

11 263

14 967

12 993

11 521

10 455

11 956

MO

 

5 276

4 280

4 384

2 999

2 372

379

448

MPSV*

  • domovy se zvl. režimem

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

28 867

29 956

  • ostatní

79 472

86 785

91 743

76 931

84 356

96 444

113 068

  • celkem

79 472

86 785

91 743

76 931

84 356

125 311

143 024

MZ

 

18 874

15 057

21 462

21 167

18 754

14 811

23 607

MS

 

7 385

10 817

7 081

4 059

11 095

9 531

11 064

MV

 

-

-

-

-

-

4 653

19 831

GŘC

 

10 656

3 180

2 100

1 931

1 800

2 500

0

Policie ČR*

  • NPC

137 846

146 548

144 370

131 000

126 419

n. a.

146 834

  • ostatní

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

559 531

  • celkem

137 846

146 548

144 370

131 000

126 419

n. a.

706 365

MZV*

 

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

3 200

Celkem

 

371 935

375 406

371 611

341 932

346 819

263 494

1 012 693

Pozn.: MPSV, MV - výdaje v dotačních řízeních na prevenci kriminality a na výzkum, MŠMT, MZ - výdaje na dotační řízení a jeho administraci, RVKPP, MS - výdaje na dotační řízení, nákup služeb, materiálové a investiční výdaje, MO - nákup služeb a materiálové výdaje, NPC - mzdové a provozní výdaje. * Do výdajů MPSV v r. 2013 a 2014 jsou nově započítány dotace domovům se zvláštním režimem. Do výdajů policie v r. 2014 jsou kromě výdajů NPC započítány rovněž další výdaje. Nově jsou v r. 2014 vykázány rovněž výdaje v oblasti zahraniční pomoci a spolupráce.

Protidrogová politika je financována kromě státního rozpočtu i z místních rozpočtů, tj. z rozpočtů krajů a obcí. V r. 2014 poskytly kraje na protidrogovou politiku 180,2 mil. Kč a obce 60,8 mil. Kč, dohromady 241,1 mil. Kč. Také zde je potřeba zdůraznit, že nově jsou do výdajů krajů a obcí započítány výdaje na podporu sociálních firem (1,2 mil. Kč) a výdaje krajů na domovy se zvláštním režimem (7,2 mil. Kč) (tabulka 1 -5).

Vývoj výdajů na protidrogovou politiku z místních rozpočtů od r. 2005 uvádí tabulka 1 -3. Údaje o financování na krajské úrovni jsou rozděleny podle místa, kde byly finance realizátory jednotlivých projektů a činností spotřebovány. Prostředky na realizaci protidrogové politiky v r. 2014 s krajským určením čerpané ze státního a místních rozpočtů podle krajů zobrazuje mapa 1 -1 a tabulka 1 -6.

Celkové výdaje na protidrogovou politiku lze rozdělit i na hlediska snižování poptávky po drogách (prevence, harm reduction, léčba, doléčování) a na snižování nabídky (prosazování práva). Snižování poptávky po drogách je financováno jak ze státního, tak z místních rozpočtů, oblast snižování nabídky po drogách je financována ze státního rozpočtu. Podrobnou situaci v r. 2014 ukazuje tabulka 1 -4, vývoj výdajů na protidrogovou politiku podle funkcí uvádí tabulka 1 -7. Pominou-li se arteficiální trendy dané změnou vykazování, ve střednědobém horizontu, klesají výdaje na prevenci a současně rostou výdaje na harm reduction a následnou péči.

tabulka 1-3: Výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů v l. 2005-2014, v tis. Kč

Kraj

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PHA

42 772

43 534

53 815

63 934

60 494

62 415

54 834

63 478

61 938

57 394

STC

20 001

20 656

21 315

22 677

16 072

21 516

17 750

17 052

6 241

13 316

JHC

6 840

7 350

7 639

12 124

12 263

10 070

10 677

11 519

11 271

13 827

PLK

7 313

7 874

8 157

14 122

13 656

14 403

15 217

14 278

12 824

13 183

KVK

1 803

1 813

1 829

2 756

1 165

6 256

4 991

6 756

8 192

10 638

ULK

11 518

12 668

10 697

10 251

11 049

12 374

10 715

9 270

8 394

8 343

LBK

9 162

8 948

7 252

13 102

9 850

10 986

11 258

11 462

11 429

11 246

HKK

2 892

3 920

7 803

7 969

10 909

7 604

8 338

9 047

18 929

14 456

PAK

6 654

2 694

7 027

7 394

6 889

8 545

8 141

7 928

9 933

5 421

VYS

7 925

3 356

9 065

4 562

4 053

4 143

5 119

10 370

12 830

15 439

JHM

12 155

8 500

13 666

14 268

25 571

21 799

25 360

28 466

25 940

27 113

OLK

3 385

4 679

5 231

10 791

12 174

11 082

11 419

12 071

12 380

9 907

ZLK

4 066

1 851

6 246

8 886

11 671

20 734

7 447

6 797

10 033

10 429

MSK

14 457

15 215

30 893

32 522

36 290

43 839

30 628

31 979

32 026

30 347

Celkem

150 943

143 058

190 635

225 357

232 106

255 764

221 895

240 474

242 359

241 059

Pozn.: Pro zkratky uvedené v tabulce viz kapitola Zkratky. Do výdajů krajů jsou nově započítány výdaje na domovy se zvláštním režimem, které v r. 2013 dosáhly 7 426 tis. Kč a v r. 2014 celkem 7 156 tis. Kč.

 

mapa 1-1: Výdaje na protidrogovou politiku ze státního a místních rozpočtů v krajích ČR v r. 2014, v tis. Kč na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let podle krajů

tabulka 1-4: Srovnání výdajů z veřejných rozpočtů podle kategorií služeb v l. 2010-2014, v tis. Kč

Kategorie služby

2010

2011

2012

2013

2014

Částka

%

Částka

%

Částka

%

Částka

%

Částka

%

Prevence

62 296

9,9

54 921

9,7

48 725

8,3

45 606

9,0

39 994

3,2

Harm reduction

166 196

26,5

152 663

27,1

161 160

27,4

174 282

34,5

192 111

15,3

Léčba

108 856

17,4

102 157

18,1

112 145

19,1

118 531

23,4

117 981

9,4

Záchytné stanice

87 236

13,9

69 015

12,2

79 818

13,6

79 785

15,8

74 142

5,9

Následná péče

31 316

5,0

29 494

5,2

33 926

5,8

35 152

6,9

40 757

3,3

Domovy se zvláštním režimem 

n. a.

-

n. a.

-

n. a.

-

36 293

7,2

37 112

3,0

Koordinace, výzkum, hodnocení*

18 952

3,0

18 598

3,3

13 497

2,3

7 763

1,5

38 002

3,0

Prosazování práva**

149 367

23,8

133 538

23,7

131 304

22,4

3 086

0,6

710 398

56,7

Ostatní, nezařazeno

3 156

0,5

3 441

0,6

6 717

1,1

5 355

1,1

3 256

0,3

Celkem

627 376

100,0

563 827

100,0

587 293

100,0

505 853

100,0

1 253 752

100,0

Pozn.: * V r. 2014 s nově vykázaným výdajem na realizaci projektu zahraniční rozvojové pomoci v oblasti protidrogové politiky. ** V r. 2013 bez výdajů NPC, v r. 2014 s nově vykázanými výdaji Policie ČR včetně NPC.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist