Výdaje evropských fondů v oblasti protidrogové politiky

Projekty adiktologických služeb byly v uplynulém období financovány rovněž z evropských fondů. Podle dostupných údajů se předpokládalo, že jde o nezanedbatelnou částku přibližně 100 mil. Kč ročně (blíže viz VZ 2013 a 2012).

RVKPP na jednání 7. 5. 2015 usnesením č. 06/0515 projednala materiál Analýza a řešení vlivu ESF na financování služeb pro uživatele návykových látek a návrh na řešení v případě výpadku tohoto zdroje, který zpracoval sekretariát RVKPP. Zdrojem byly informace získané od krajských protidrogových koordinátorů prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílem materiálu bylo popsat způsob a objem financování služeb v l. 2009-2013 z evropských fondů, identifikovat jeho silné
a slabé stránky a navrhnout konkrétní kroky vedoucí k jeho zapojení do systému financování adiktologických služeb v dalším programovém období evropských fondů v l. 2014-2020.

Z analýzy vyplývá, že v období 2009-2013 bylo na adiktologické služby v ČR z prostředků evropských fondů vynaloženo přibližně 310,0 mil. Kč, z toho 287,2 mil. Kč (92,6 %) činily prostředky Evropského sociálního fondu (ESF)1 a 22,8 mil. Kč (7,4 %) prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje2.

Podíl prostředků evropských fondů na celkovém financování adiktologických služeb v l. 2009-2013 (bez výdajů na prosazování práva) dosáhl cca 12 %; nejvýrazněji se evropské fondy podílely na financování služeb v l. 2011-2012 (průměrně 16 %), nejméně v r. 2009 (4 %).

Pro účely smysluplného zapojení evropských fondů do financování služeb v novém programovém období byly na základě analýzy navrženy následující kroky:

  • jednotlivá opatření (výzvy globálních grantů, individuálních projektů) navrhovat tak, aby sloužila pouze k rozvojovým či inovativním účelům, nikoli k financování běžných/základních činností služeb,

  • podobu jednotlivých opatření navrhovat tak, aby byla v souladu se strategickými materiály veřejné správy, které jsou platné pro danou oblast služeb či regionu (minimální sítě služeb, strategie protidrogové politiky, akční plány, plány rozvoje sociálních služeb apod.),

  • vznik nových či rozvoj stávajících služeb podporovat pouze, pokud odpovídají potřebám na daném území,

  • u projektů, u kterých se předpokládá jejich pokračování i po ukončení podpory z evropských fondů, vyžadovat ještě před jejich schválením garanta či garanty udržitelnosti, tj. ty části veřejné správy, které mají na jejich pokračování zájem a jsou schopny a ochotny je nadále financovat,

  • mechanismy koordinace protidrogové politiky v oblasti financování služeb přizpůsobit odlišnostem evropských fondů a jejich organizačnímu a administrativnímu rámci,

  • v souladu s principem partnerství a pro účely koordinace na národní úrovni zapojit zástupce sekretariátu RVKPP do všech relevantních orgánů gesčních resortů evropských fondů, které se podílejí na financování služeb, a naopak jejich zástupce zapojit do činnosti struktur RVKPP; obdobný postup aplikovat i na další resorty a aktéry, např. na struktury zodpovědné za individuální projekty krajů a krajské protidrogové koordinátory,

  • systematicky shromažďovat a sdílet data o podílu evropských fondů na financování protidrogové politiky.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist