Politické, občanské a odborné akce a iniciativy

V l. 2013 a 2014 se do popředí zájmu odborné a laické veřejnosti dostalo téma hazardního hraní - blíže viz Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v r. 2014 (Mravčík et al., 2015c).

Na přelomu dubna a května 2014 proběhl již 53. ročník celostátní adiktologické konference (AT konference), kterou pořádá Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN). Tématem konference v r. 2014 byla Závislost od kolébky do hrobu.1 Součástí setkání byla také závěrečná konference projektu NETAD s názvem Quo vadis, adiktologie? Tématem AT konference v r. 2015 bylo Kolik stojí závislosti. V r. 2014 se konaly také další (krajské) adiktologické konference, a to v Jihočeském kraji s podtitulem Who is who aneb Vlak je prostě vlak, ale co jsou vlastně adiktologické služby a kam patří?2, v Plzeňském kraji - Žádoucí účinky služeb z pohledu klienta, pracovníka a zadavatele, v Kraji Vysočina - Vliv zneužívání návykových látek na zdravý vývoj dětí, v Jihomoravském kraji s tématy Problematika domácího násilí a násilí na veřejnosti v souvislosti se škodlivým užíváním alkoholu, Vliv zneužívání návykových látek na výchovu dětí a funkčnost rodiny, Spolupráce NNO a institucí v oblasti léčby a následné péče závislostí na návykových látkách, v Olomouckém kraji - Adiktologická konference Restart: Teorie a praxe léčby závislostí.

Každoročně v květnu se v Senátu PSP ČR koná ve spolupráci senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku a Kanceláře WHO v ČR tisková konference a seminář ke Světovému dni bez tabáku (31. 5.)3 s cílem upozornit na vysoký výskyt kuřáctví v ČR. V r. 2014 seminář nesl název Tabák a alkohol: Proč je v ČR tak málo motivovaných, kteří by motivovali k prevenci, zaměřený na cenovou a daňovou politiku v propojení s problematikou kouření a konzumace alkoholu. V r. 2015 byl v rámci semináře diskutován také připravovaný návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - blíže viz kapitoly Legislativní rámec (str. 14) a Legislativní rámec, strategie a organizace léčby závislostí (str. 118).

V září 2014 proběhla v Praze konference s názvem (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích,4 hlavními tématy bylo snižování zdravotních a sociálních rizik v oblasti protidrogové politiky, problematika ochrany veřejného zdraví a veřejného pořádku, problematika bezdomovectví u osob se závislostmi a spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb s policejními složkami při realizaci protidrogových politik. Konferenci organizovala společnost Proadis ve spolupráci s A.N.O. a Univerzitou Palackého v Olomouci. V návaznosti na konferenci přistoupila Praha v říjnu 2014 k Deklaraci Nové horizonty protidrogové politiky 2014 (aktualizované principy místních protidrogových politik).5

Také v září 2014 pořádala Akademie Vězeňské služby ČR odbornou konferenci na téma Drogy v současné penitencirání praxi s podtitulem Odlišný životní styl, návykové a impulzivní poruchy - opomíjený penitenciární problém?6 věnovaný problematice drog ve věznicích. Další ročník konference proběhne v září 2015 na téma Alkohol, inhalační drogy a zneužívání léčiv v penitenciárních souvislostech - opomíjené závislosti z pohledu adiktologie?7.

Rovněž v září 2014 uspořádalo sdružení SANANIM ve spolupráci s Justiční akademií ČR seminář Léčba místo trestu  Alternativa pro drogově závislé pachatele trestné činnosti. Cílem semináře bylo podpořit ukládání alternativních řešení pro klienty v konfliktu se zákonem. Hlavními tématy semináře byly právní zakotvení alternativních trestů, pohled na praktickou realizaci ze strany soudců, probačních a mediačních pracovníků, vězeňských psychologů, sociálních kurátorů, drogových služeb a nestátních organizací, příklady dobré praxe a potřeby změny.8

V říjnu 2014 organizovala v Brně společnost A Kluby České republiky 4. ročník Podzimní adiktologické konference.9 Tématy konference byly domácí násilí a násilí na veřejnosti v souvislosti se škodlivým užíváním alkoholu, vliv zneužívání návykových látek na výchovu dětí a funkčnost rodiny a spolupráce NNO, státních a nestátních zdravotnických zařízení, samosprávných i státních institucí v oblasti léčby a následné péče závislostí na návykových látkách.

Také v říjnu se ve Frýdku-Místku konal seminář Agentury pro sociální začleňování zaměřený na problematiku drogových závislostí v sociálně vyloučených lokalitách.10 Vystoupili na něm zástupci organizací, které zajišťují terénní služby pro drogově závislé přímo ve vyloučených lokalitách. V listopadu 2014 se pak v Praze konal seminář Agentury pro sociální začleňování s názvem Bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách a vybrané metody konceptu community policing.11

V listopadu 2014 se v Praze konal 5. mezinárodní konopný veletrh Cannafest.12 Mezi vystavovateli byli šlechtitelé konopných semen, výrobci hnojiv a techniky, výrobci konopné kosmetiky a textilu, média zabývající se tématem konopí a instituce a firmy podporující využití konopí v medicíně. Cannafest změnil v r. 2014 reklamní kampaň - na plakátech byli zobrazeni lidé, kteří užívají konopí v reálném životě. Cílem kampaně bylo upozornit na fakt, že konopí užívá stále více lidí všech společenských vrstev. Součástí Cannafestu byla projekce dokumentárních i hraných filmů s konopnou tematikou, módní přehlídka konopného oblečení a degustační soutěž konopných nápojů.

Problematika návykových látek byla rovněž součástí aktivit s primárně jiným nebo širším zaměřením. V l. 2014 a 2015 proběhlo např. několik akcí zaměřených na problematiku bezdomovectví - v březnu 2014 pořádala Armáda spásy první Národní konferenci o zdravotní péči o lidi bez domova13 s cílem upozornit na chybějící koncepci zdravotní péče pro tuto skupinu obyvatel a přiblížit specifikace práce s bezdomovci; v květnu 2015 se konference zaměřila na téma žen bez domova14. V červnu 2015 uspořádalo město Plzeň celostátní konferenci statutárních měst na téma řešení problematiky bezdomovectví a sociálního vyloučení na úrovni samosprávy.15

V září 2014 se v Praze uskutečnila 14. výroční konference Evropské kriminologické společnosti,16 na které se podílela Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Právnickou a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Jedním z témat bylo užívání nelegálních drog, trh s drogami a kontrola drog. V prosinci 2014 pak pořádala Městská policie hl. m. Prahy mezinárodní konferenci na téma prevence kriminality na lokální úrovni.17

V listopadu 2014 proběhla v Praze konference s názvem Lidé žijící s HIV/AIDS - jejich zaměstnávání, diskriminace a bourání společenských bariér18 s cílem upozornit na problematiku HIV pozitivních osob a jejich diskriminaci na trhu práce.

V únoru 2014 pořádaly organizace Provalis, Společně k bezpečí a Společnost pro podporu zdraví pro 21. století Dny prevence19 v Ostravě, zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti prevence rizikového chování a prevence kriminality a realizace preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních. Konference se zabývala bezpečným užíváním internetu, poruchami příjmu potravy, šikanou, krizovou intervencí, sexuální výchovou, sociálně právní ochranou dětí
a problematikou nových náboženských hnutí. Na ostravskou konferenci navázaly v říjnu 2014 Dny prevence v Praze věnované kvalitě ve školské prevenci a příkladům dobré praxe.

V říjnu 2014 pořádal SANANIM ve spolupráci s Prev-centrem konferenci Škola a drogy 201420 věnovanou především primární prevenci rizikového chování, včasné intervenci, spolupráci s rodinou, orgány sociálně-právní ochrany dětí i včasné intervenci v oblastech alkoholu, kyberšikany nebo poruch příjmu potravy.

V listopadu 2014 se konal také XI. ročník konference Primární prevence rizikového chování s názvem (Ne)bezpečná škola! A pro koho?21. Konferenci organizuje každoročně Sdružení SCAN, Klinika adiktologie a Magistrát hl. m. Prahy, tématem bylo bezpečné prostředí školy pro děti, pedagogy, ostatní pracovníky školy i rodiče. Tématem konference v r. 2015 je dobrá praxe v prevenci. Další konference či semináře na téma prevence probíhaly v krajích. V Praze Pražské drogové fórum primární prevence rizikového chování22 (PPRCH) a seminář Škola a drogy, v Jihočeském kraji III. krajská konference rizikového chování, v Jihomoravském kraji Krajská konference primární prevence rizikového chování aneb Výměna zkušeností dobré praxe škol a školských zařízení a konference Prevence rizikového sexuálního chování, ve Zlínském kraji Krajská konference k primární prevenci rizikového chování a v kraji Moravskoslezském VII. krajská konference primární prevence.

V prosinci 2014 pořádalo MŠMT Národní kulatý stůl k primární prevenci rizikového chování.23 Hlavním tématem kulatého stolu byl návrh nového modelu financování programů primární prevence v ČR, dále se kulatý stůl věnoval hodnocení kvality programů primární prevence rizikového chování, definicím výkonů, sběru dat a výkaznictví v primární prevenci. Druhý kulatý stůl konaný v březnu 2015 byl zaměřen na problematiku školních metodiků prevence a vertikální koordinaci v oblasti primární prevence.

Pokud jde o iniciativy v ČR zaměřené na změny v pojetí protidrogové politiky, počátkem r. 2014 byla na internetu spuštěna celoevropská kampaň Weed like to talk,24 jejímž cílem je ukončit prohibiční politiku ve vztahu ke konopným látkám v Evropě a zavést legální regulovaný trh s konopím. V ČR byla petice podpořena zvláštní kampaní.25 Cílem iniciativy je získat v EU přes 1 mil. podpisů. K srpnu 2015 iniciativu podepsalo téměř 170 tis. osob, z toho přes 4 326 z ČR.

V květnu 2015 proběhl v Praze 18. ročník pražské demonstrace s názvem Million Marihuana March. Hlavním požadavkem byla legalizace pěstování a držení konopí a konopných produktů pro vlastní potřebu, a to jak za účelem léčby, tak k rekreačnímu užívání.26

V souvislosti s volbami do místních zastupitelstev, které se konaly v říjnu 2014, byla součástí předvolebních kampaní některých politických stran, hnutí či kandidátů také problematika drog. Např. jeden ze sloganů hnutí Pro Prahu zněl Stříkačky jen pro hasiče: město bez drog,27 nezávislý kandidát České pirátské strany šel do voleb se sloganem Za Prahu travnatější28. Mediální pozornost vzbudil plakát ČSSD se sloganem Vyženeme narkomany od škol!, který byl na internetu parodován v podobě Vyženeme narkomany do škol!, a vysloužil si tím první místo v soutěži Volební bizár 2014 serveru aktuálně.cz29 (obrázek 1 -1).

obrázek 1-1: Původní a parodující plakát ČSSD se sloganem Vyženeme narkomany od škol!

plakát

Zdroje: https://twitter.com/krtek_cz/status/513933172586057729/photo/1, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/volebni-bizar/r~57b5fbac497011e480800025900fea04/ [2015-09-08]

Zatímco výše uvedená kampaň svým heslem „vyháněla narkomany od škol", kandidát na starostu Prahy 5 za hnutí Pro Prahu „vyháněl feťáky z ulic"30 (obrázek 1 -2).

obrázek 1-2: Billboard hnutí Pro Prahu se sloganem Zajistím více bezpečnosti, vyženu feťáky z ulic

plakát

Zdroj: http://skalicky.cz/ [2015-09-07]


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist