Národní strategie protidrogové politiky

Odpovědnost za tvorbu a naplňování protidrogové politiky nese vláda ČR. Jejím poradním a koordinačním orgánem je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP).

Hlavním strategickým dokumentem určujícím zaměření protidrogové politiky je Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 (Národní strategie 2010-2018) a její akční plány. V r. 2014 pokračoval proces změny v pojetí protidrogové politiky - protidrogová politika je nově definována jako integrovaná, tzn. spojující témata užívání alkoholu, tabáku, nelegálních drog a hazardního hraní. V prosinci 2014 byla schválena revize Národní strategie 2010-20181, která rozšířila strategii o oblast hazardního hraní a alkoholu; rozšíření strategie o téma kontroly tabáku je v plánu. Hlavním důvodem integrace je vytvoření jediné protidrogové politiky, která je z hlediska vynaložených zdrojů a dosažených efektů mnohem účinnější v řešení problémů spojených s užíváním návykových látek a patologického hráčství pro jednotlivce a společnost než řešení těchto témat odděleně.2

Protidrogová politika ČR i nadále stojí na 4 pilířích, kterými jsou (1) primární prevence, (2) léčba a sociální začleňování, (3) snižování rizik a (4) snižování dostupnosti a prosazování práva, a opírá se o 3 podpůrné oblasti: (1) koordinace a financování, (2) mezinárodní spolupráce a (3) monitoring, výzkum, evaluace.

Revize upravila 4 základní strategické cíle, které nově zní:

 • snížit míru experimentálního a příležitostného užívání návykových látek zejména mladými lidmi, snížit míru hazardního hraní mezi dětmi a mládeží,

 • snížit míru problémového a intenzivního užívání návykových látek a problémového hráčství,

 • snížit potenciální rizika spojená s užíváním návykových látek a s problémovým hráčstvím pro jedince a společnost,

 • snížit dostupnost návykových látek zejména pro mladé lidi, posílit zákonnou regulaci hazardního hraní.

U nových témat stanovuje revidovaná strategie podrobnější cíle. Pro oblast alkoholu jsou jimi:

 • v oblasti primární prevence: zvýšení povědomí o rozsahu a povaze zdravotních, sociálních a ekonomických problémů působených škodlivým užíváním alkoholu a zajištění dostupnosti efektivních preventivních opatření,

 • v oblasti léčby a sociálního začleňování: zvýšení dostupnosti efektivních léčebných intervencí k omezení a předcházení škod způsobených užíváním alkoholu,

 • v oblasti snižování rizik: snížení škod spojených s užíváním alkoholu v oblasti fyzického a duševního zdraví, veřejného pořádku a bezpečnosti včetně dopravních nehod, pracovní výkonnosti a prevence a snížení škodlivého užívání alkoholu v rizikových lokalitách a skupinách (bezdomovci, senioři, těhotné ženy),

 • v oblasti snižování a regulace dostupnosti a environmentálních strategií: omezení dostupnosti alkoholických nápojů zejména pro děti a mladistvé a příznivé nastavení faktorů prostředí.

Cíle strategie v oblasti hazardního hraní jsou:

 • v oblasti primární prevence: zvýšení informovanosti o povaze a rizicích hazardního hraní v obecné populaci, korekce chybných informací a přesvědčení hazardních hráčů, podpora principů tzv. zodpovědného hraní, zajištění dostupnosti efektivních preventivních opatření,

 • v oblasti léčby a dalších intervencí: snížení míry problémového hráčství a s ním spojených ekonomických, sociálních a zdravotních dopadů, zvýšení dostupnosti efektivních léčebných intervencí k omezení a předcházení škod způsobených problémovým hráčstvím,

 • v oblasti snižování rizik: snížení negativních dopadů problémového hráčství na fyzické i duševní zdraví, bezpečnost a majetek jedinců, komunit i společnosti,

 • v oblasti snižování dostupnosti a posílení kontroly a regulace dostupnosti hazardních her a jejich reklamy: regulace hazardních her, prosazování opatření snižování rizika rozvoje problémového hráčství, harmonizace podmínek pro provozování hazardních her s legislativou EU.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist