Další opatření protidrogové politiky

Integrovaná politika a její koordinace, ale také definice a zajištění dostupnosti adiktologických služeb byly diskutovány při přípravě návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který má nahradit zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami - blíže viz kapitolu Legislativní rámec.

Součástí výše uvedeného návrhu zákona byly i dva variantní návrhy na zajištění financování protidrogové politiky. Vláda na svém jednání dne 3. června 2015 schválila návrh zákona bez těchto navržených opatření, a to:

  • zřízení státního fondu, jehož příjmem by byla část spotřební daně z lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků (a původně také z odvodů z hazardních her) ve výši 1 % daně (případně v jiné výši),

  • zákonem stanovená účelová rozpočtová položka, která by byla v návrhu státního rozpočtu vyčleněná na oblast protidrogové politiky odpovídající 1 % (případně jinému podílu) spotřební daně z lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků (a původně také z odvodů z hazardních her).

V souvislosti s financováním protidrogové politiky projednala RVKPP v květnu 2014 návrh na změnu systému financování služeb pro osoby závislé a závislostí ohrožené. Materiál obsahuje zejména doporučení směřující k centrální správě prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku a jasnému vymezení kompetencí veřejné správy.

V souvislosti se  zařazováním oblasti hazardního hraní do agendy RVKPP a jejího sekretariátu působily v r. 2014 a 2015 krátkodobě při sekretariátu RVKPP a při NMS 2 pracovní skupiny:

  • k posouzení rizikovosti jednotlivých typů hazardních her v podmínkách ČR,

  • k tvorbě akčního plánu pro oblast hazardního hraní 2015-2018.

V souvislosti s rozvojem oboru adiktologie byl RVKPP v červenci 2014 odbornými společnostmi předložen přehled koncepčních dokumentů v oboru adiktologie, který vznikl v projektu NETAD1 a který definuje obor adiktologie, jeho vztah k jiným oborům a jeho širší rámce s tím, že jednotlivé dokumenty budou předloženy RVKPP ke schválení. Celý balíček tvoří Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice, kterou Společnost pro návykové nemoci a Česká asociace adiktologů schválily v r. 2013 (Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP et al., 2013), dále Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie a Koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie, obě pro období 2014-2020 (Miovský et al., 2014b, Miovský et al., 2014c). Úmysl předložit zejména první z uvedených dokumentů vzbudil vzrušenou diskusi v odborné veřejnosti - blíže viz kapitolu Legislativní rámec, strategie a organizace léčby závislostí

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist