Akční plány realizace národní strategie a jejich implementace

V období platnosti strategie se počítalo s vytvořením tří navazujících akčních plánů na tříleté období, které jsou primárně zaměřeny na problematiku nelegálních drog. V současné době je v platnosti třetí z nich na období 2013-2015.

V návaznosti na integraci protidrogové politiky (viz výše) byla Národní strategie 2010-2018 doplněna o další akční plány, a to o Akční plán pro problematiku hazardního hraní na období
2015-2018, Akční plán k omezení škod působených alkoholem v České republice pro období
2015-2018 a Akční plán pro oblast kontroly tabáku na období 2015-2018. Poslední dva jmenované byly připraveny v rámci rozpracování Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí (blíže viz VZ 2013), RVKPP schváleny 23. 7. 2015 a spolu s dalšími akčními plány - implementačními nástroji Zdraví 2020 přijaty vládou 20. 8. 2015 (usnesení vlády č. 671).1

Akční plán pro oblast nelegálních drog

Rok 2014 byl druhým rokem platnosti Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013-2015 - blíže viz VZ 2012 a VZ 2013.

V květnu 2015 projednala RVKPP průběžné hodnocení plnění akčního plánu. Akční plán obsahuje celkem 100 aktivit, z nichž je 32 s průběžným plněním, 50 aktivit s termíny plnění v letech 2013 a 2014 a dalších 18 v r. 2015. Podle hodnotící zprávy se většina aktivit akčního plánu plní, byť se zpožděním. Realizace aktivit je zajištěna nejen interními personálními a finančními zdroji odpovědných institucí, ale i pomocí různých projektů či zakázek, což může být důvodem časového posunu v plnění úkolů. Dále zpráva konstatuje, že zatímco se podařilo stabilizovat financování protidrogové politiky a zachovat stávající účinná opatření, nedostatek finančních zdrojů znemožnil realizaci aktivit reagujících na nové trendy. Nepodařilo se např. získat prostředky na vytvoření a zavedení internetové léčebné a poradenské intervence sloužící zejména uživatelům konopí, na výzkum substituční či jiné farmakologické léčby uživatelů pervitinu ani na rozvoj stávající sítě služeb pro uživatele návykových látek a její rozšíření na další cílové skupiny.

Akční plán pro oblast hazardního hraní

V první polovině r. 2015 byl připraven návrh Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 20152018 pro oblast hazardního hraní. RVKPP návrh schválila v červenci 2015 poté, co jej dvakrát vrátila k přepracování kvůli rozporům s resorty týkajícím se finančních nároků na realizaci aktivit akčního plánu (MF) a analýzy a prevence kriminality (MV a MS). Na realizaci akčního plánu se odhadují náklady ve výši přibližně 100 mil. Kč ročně. Akční plán na období 2015-2018 stanovil následující priority:

 • zvýšení informovanosti obecné i hráčské populace o rizicích hazardního hraní,

 • prevence rozvoje problémového hráčství,

 • včasný záchyt a intervence problémového hráčství,

 • zvýšení kontaktu problémových hráčů s pomáhajícími službami,

 • zvýšení dostupnosti poradenských a léčebných programů,

 • důsledná kontrola dodržování přijatých regulačních opatření,

 • redukce nelegálního provozování hazardních her,

 • realizace komplexní politiky v oblasti hazardního hraní a její finanční zajištění,

 • pravidelný monitoring a vyhodnocování situace a dopadů regulace v oblasti hazardního hraní.

V průběhu přípravy akčního plánu se ukázalo, že politika v oblasti hazardního hraní je politikou ve veřejné správě novou. Kromě MF, které plní roli regulátora, a sekretariátu RVKPP, který poskytuje administrativní podporu RVKPP, bylo obtížné nalézt orgány a instituce, které by v oblasti hazardního hraní vyvíjely činnost, na kterou by bylo možné aktivitami akčního plánu navázat. Podrobněji o procesu přípravy a obsahu akčního plánu pro oblast hazardního hraní a o politice v této oblasti viz Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR v r. 2014 (Mravčík et al., 2015c).

Akční plán pro oblast alkoholu

Akční plán byl připraven Ministerstvem zdravotnictví jako implementační nástroj jak Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018, tak Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany
a podpory zdraví a prevence nemocí.

Hlavním cílem akčního plánu je snížení spotřeby alkoholu a škod jím působených. Dílčími cíli jsou:

 • snížení spotřeby alkoholických nápojů v dospělé populaci o 3,5 % spotřeby čistého lihu na osobu do r. 2018 a o 5 % spotřeby čistého lihu na osobu do r. 2020,2

 • snížení prevalence užívání alkoholu u osob mladších 18 let o 3,5 % do r. 2018, a o 5 % do r. 2020 a posunutí věkové hranice první zkušenosti s alkoholem o 3 roky do r. 2020,

 • snižování rizik vyplývajících z užívání alkoholických nápojů,

 • zajištění dalších opatření nezbytných pro realizaci protidrogové politiky v oblasti alkoholu.

Z hlavního cíle akčního plánu vyplývá, že očekávaným a zásadním výstupem je změna vysoce tolerantního postoje populace ČR k užívání alkoholu a s tím související snížení spotřeby alkoholu a omezení škod působených jeho užíváním. Jde zejména o koordinovanou realizaci navržených aktivit (včetně finančního zajištění, pokud to vyžadují), jako je zejména zásadní zvýšení povědomí o škodlivosti alkoholu na zdraví jedince, zavedení krátkých intervencí, zvýšení dostupnosti služeb pro osoby rizikově užívající alkohol, zpřísnění právní odpovědnosti za způsobení škod v důsledku užití alkoholu.

Akční plán pro oblast kontroly tabáku

Rovněž Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 20152018 byl připraven jako implementační nástroj dvou strategií - národní strategie protidrogové politiky a strategie Zdraví 2020. Cíle akčního plánu byly nastaveny následovně:

 • snížit výskyt současného užívání tabákových výrobků u osob starších 15 let do r. 2018 minimálně o 8 % a do r. 2020 minimálně o 10 % (a do r. 2025 minimálně o 30 %):

 • minimalizovat počet osob, které začínají užívat tabákové výrobky, a posunout začátek kouření do vyššího věku,

 • zastavit nárůst prevalence užívání tabáku u dětí a mladistvých,

 • zvýšit počet osob, které zanechaly užívání tabákových výrobků,

 • snížit expozici osob tabákovému kouři v prostředí,

 • zamezit expozici osob tabákovému kouři ve vnitřních prostorech veřejných míst a pracovišť,

 • snížit procento osob vystavených tabákovému kouři v jiných než veřejných místech,

 • zajistit další nezbytná systémová a jiná opatření k posílení komplexní ochrany před škodami působenými tabákem v ČR.

K dosažení stanovených cílů vedou opatření, jako je zvýšení ceny tabákových výrobků, dalšího omezení reklamy a fyzické dostupnosti tabákových výrobků, zavedení kombinovaných zdravotních varování a omezení propagačních/marketingových prvků na obalech tabákových výrobků, posílení regulace nových tabákových výrobků a souvisejících výrobků, posílení ochrany před expozicí tabákovému kouři zejména ve vnitřních prostorech veřejných míst, rozšíření včasné diagnostiky, minimálních a krátkých intervencí zaměřených na užívání tabáku, dostupná a kvalitní léčba závislosti na tabáku a podpora dalších služeb pro odvykání kouření atd. Navrhovaná opatření jsou legislativní i nelegislativní povahy.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist