Národní protidrogová politika a její kontext

 • V prosinci 2014 byla schválena revize Národní strategie 2010-2018, která rozšířila strategii o oblast hazardního hraní a alkoholu. Protidrogová politika ČR je tak nově definována jako integrovaná, tzn. spojující témata užívání alkoholu, tabáku, nelegálních drog a hazardního hraní.

 • Odpovědnost za tvorbu a naplňování národní protidrogové politiky nese vláda. Jejím poradním a koordinačním orgánem je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) se svým systémem výborů a pracovních skupin, které v souvislosti s procesem integrace prošly v r. 2015 revizí.

 • V současné době je v platnosti třetí akční plán protidrogové strategie na období
  2013-2015, který je primárně zaměřen na problematiku nelegálních drog. V návaznosti na proces integrace protidrogové politiky jsou v různém stadiu příprav a schvalování akční plány pro oblast hazardního hraní, alkoholu a tabáku, všechny na období
  2015-2018.

 • Protidrogová politika 11 krajů vychází z krajských protidrogových strategických dokumentů, ve 3 krajích (Středočeském, Plzeňském a Ústeckém) je protidrogová politika součástí širší strategie pro oblast sociální politiky nebo prevence kriminality.

 • Funkce krajského protidrogového koordinátora je zřízena ve všech krajích kromě Moravskoslezského. Pozice místního protidrogového koordinátora byla v r. 2014 ustavena ve všech 22 pražských městských částech a ve 184 obcích s rozšířenou působností z celkového počtu 205.

 • V návaznosti na zrušení části právních předpisů týkajících se určování většího než malého množství drog Ústavním soudem v srpnu 2013 zaujal v březnu 2014 Nejvyšší soud sjednocující stanovisko k výkladu pojmu „množství větší než malé" drog, v jehož příloze jsou hodnoty beze změny převzaté ze zrušeného nařízení vlády s výjimkou marihuany a pervitinu, u kterých došlo ke snížení.

 • Od 1. 1. 2014 je seznam návykových látek obsažen nikoliv v přílohách zákona o návykových látkách, jak tomu bylo dříve, ale v nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, což by mělo zrychlit změnu seznamu v případě potřeby kontroly nových psychoaktivních látek. Od ledna 2014 je účinný též zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, spolu s nařízením vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech.

 • Od ledna 2014 je účinná novela zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, a zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, která zrušila zákaz přechovávání tiskovin a materiálů obsahujících popis „použití návykových látek", což umožní šíření harm reduction informací ve věznici.

 • V oblasti problematiky řízení pod vlivem návykových látek je účinné nařízení vlády č. 41/2014 Sb., které stanovuje limity některých drog v krvi řidiče. Jeho uplatňování v praxi je provázeno nejednotným (a často nesprávným) postupem při toxikologickém vyšetření a problémy při interpretaci laboratorních výsledků správními orgány nebo orgány činnými v trestním řízení.

 • V průběhu r. 2014 pokračovala příprava nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který by měl od 1. 1. 2016 nahradit stávající zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Návrh obsahuje ustanovení regulující protidrogovou politiku zejména v oblasti tabáku a alkoholu. V oblasti tabáku se jedná např. o plošný zákaz kouření i používání elektronických cigaret ve veřejně přístupných budovách, včetně vnitřních prostor stravovacích služeb, s výjimkou kuřáren v budovách souvisejících s hromadnou dopravou, v uzavřených psychiatrických odděleních a v zařízeních pro léčbu závislosti. Dále pak obsahuje opatření zaměřená na snížení užívání alkoholických nápojů osobami mladšími 18 let. Jedním z represivních opatření je nově ukotvená pravomoc České obchodní inspekce, která bude moci nařídit uzavření provozovny až na 2 dny v případě zjištění porušení zákazu prodeje nebo podávání alkoholu osobě mladší 18 let. Nově je navrženo oblast záchytných stanic ukotvit v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

 • V listopadu 2014 byl novelizován zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, především z důvodu změny financování sociálních služeb, která od r. 2016 přesune hlavní zodpovědnost za přidělování dotací na kraje.

 • V r. 2014 činily účelově určené výdaje z rozpočtů státní správy a samosprávy na protidrogovou politiku celkem 1 253,8 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu dosáhly 1 012,7 mil. Kč a z místních rozpočtů 241,1 mil. Kč, z toho z krajů šlo 180,2 mil. Kč a z obcí 60,8 mil. Kč. Do výdajů byly v r. 2014 nově započítány výdaje na domovy se zvláštním režimem v souhrnné výši 37,1 mil. Kč, výdaje policie mimo NPC ve výši 559,5 mil. Kč, výdaje na sociální firmy ve výši 1,2 mil. Kč a výdaje na projekt zahraniční spolupráce ve výši 3,2 mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostly obsahově srovnatelné výdaje u MPSV, MZ a NPC. Podle typů služeb došlo k dalšímu meziročnímu poklesu u výdajů na prevenci, naopak k nárůstu u harm reduction a následné péče.

 • Výdaje ze zdravotního pojištění na léčbu poruch spojených s užíváním návykových látek v r. 2013 činily 1 467 mil. Kč (v r. 2012 to bylo 1 597 mil. Kč), z toho na léčbu poruch způsobených alkoholem (dg. F10) bylo vydáno 977 mil. Kč (1 124 mil. Kč v r. 2012) a na léčbu nealkoholových poruch (dg. F11-F19) 490 mil. Kč (473 mil. Kč v r. 2012). Část, která byla spotřebována adiktologickými (AT) programy, dosáhla celkem 214 mil. Kč.

 • V období 2009-2013 bylo v ČR na projekty protidrogové politiky (zejména na adiktologické služby) z prostředků evropských fondů vynaloženo přibližně 310,0 mil. Kč.

 

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist