Literatura

Seznam literatury použité ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014

A KLUBY ČR O.P.S. 2015. Statistika Mládež a drogy - JMK 2014. Dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol. Brno: A Kluby ČR o.p.s.

ABAGIU, A. O., MARINESCU, A. G., NICULESCU, I. T., KOULOSOUSAS, A., PARIS, E. & MARDARESCU, M. 2014. 5 years of legal highs in romania - consequences and solutions. Alcohol Alcohol, 49 Suppl 1, i5.

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 2015. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015.

BAILLARGEON, S. & RIVEST, L. P. 2007. Rcapture: Loglinear models for capture-recapture in R. Journal of Statistical Software, 19, 1-31.

BĚLÁČKOVÁ, V. 2014. Národní výzkum užívání návykových látek 2012 - zpracování modulu konopných trhů.

BĚLÁČKOVÁ, V., IVANOVOVÁ, L., DRÁPALOVÁ, E. & ZÁBRANSKÝ, T. 2015a. Nové drogy - analýzy trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod: předběžné výsledky projektu Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze.

BĚLÁČKOVÁ, V., MAALSTE, N., ZÁBRANSKÝ, T. & GRUND, J. P. 2015b. "Should I Buy or Should I Grow?" How drug policy institutions and drug market transaction costs shape the decision to self-supply with cannabis in the Netherlands and the Czech Republic. Int J Drug Policy, 26, 296-310.

BĚLÁČKOVÁ, V., NECHANSKÁ, B., CHOMYNOVÁ, P. & HORÁKOVÁ, M. 2012. Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008, Praha, Úřad vlády České republiky.

BĚLÁČKOVÁ, V. & ZÁBRANSKÝ, T. 2014a. Assessing the Users´ Risks in the Shift towards Indoor Cannabis Cultivation - the Case of the Czech Republic. Adiktologie, 14 (4), 410-418.

BĚLÁČKOVÁ, V. & ZÁBRANSKÝ, T. 2014b. Transformation of the Marijuana Market in the Czech Republic - from Free-of-charge Outdoor Cannabis to a Competitive Market with Indoor Products. Adiktologie, 14 (4), 382-391.

BERANOVÁ, K. 2015. Užívání Nových Syntetických Drog (NSD) mezi problémovými uživateli - distribuce NSD na otevřené drogové scéně ČR a jejich identifikace (Abuse of new synthetic drugs among troubled users - distribution of NSD on open drug scene in the Czech Republic and their identification). Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika/Ústav 1. LF UK

BRENZA, J. & GABRHELÍK, R. 2014. Vývoj užívání léčiv v České socialistické republice v období před "objevem" postupů pokoutní výroby pervitinu a braunu. Adiktologie, 14 (3), 284-293.

BROKLOVÁ, L. 2011. Téma alkoholu v české punkové subkultuře. Bakalářská práce, Univerzita Karlova.

CELNÍ PROTIDROGOVÁ JEDNOTKA 2015. Záchyty OPL a prekurzorů drog v roce 2014 Celní správou ČR.

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 2015a. Názor občanů na drogy - květen 2015. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění.

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 2015b. Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek - květen 2015. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění.

CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 2015c. Tolerance k vybraným skupinám obyvatel - únor 2015. Praha: Centrum pro výzkum veřejného mínění.

CSÉMY, L. & WINKLER, P. 2012. Alkohol v České republice: spotřeba, zdravotní důsledky a ekonomické náklady společnosti. Psychiatrie, 16, 210-216.

ČEREŠNÍK, M. & DOLEJŠ, M. 2015. Spoločný projekt dvoch národov alebo podobnosti a rozdiely v procese a výsledkov výskumu zameraného na rizikové správanie a osobnostné rysy dospievajúcich na Slovensku a v Českej republike. In: MAIEROVÁ, E., ŠRÁMKOVÁ, L., HOSÁKOVÁ, K., DOLEJŠ, M. & SKOPAL, O., eds. PhD Existence 2015. Česko-Slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. , 2015 2015 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 203-219.

DAUGHTON, C. G. 2011. Illicit drugs: contaminants in the environment and utility in forensic epidemiology. Rev Environ Contam Toxicol, 210, 59-110.

DAUGHTON, C. G. & TERNES, T. A. 1999. Pharmaceuticals and personal care products in the environment: agents of subtle change? Environ Health Perspect, 107 Suppl 6, 907-38.

DOLEJŠ, M., SKOPAL, O. & SUCHÁ, J. 2014. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň.

DRÁPALOVÁ, E. & BĚLÁČKOVÁ, V. 2014. Vnímání rizikovosti nových psychoaktivních látek neboli "sběratelských předmětů" jejich uživateli. Adiktologie, 14 (3), 212-227.

EMCDDA 2007. Úkol drogy. Drogy a trestná činnost - složitý vztah., Lisbon, Portugal, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

EMCDDA 2008. Assessing illicit drugs in wastewater, Lisbon, EMCDDA.

ENGLCOVÁ, B. 2014. Souvislosti mezi výskytem infekčních chorob a užíváním drog u pacientů Interní kliniky (6. stanice - Infekce) Fakultní nemocnice v Motole v letech 2011 a 2012 (The relationship between the occurrence of infectious diseases and drug use in patients of Internal medicine Clinic (6th station - Infection) University Hospital in Motol in 2011 and 2012). Bc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION 2009. An overview of the problem drug use (PDU) key indicator. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and drug Addiction.

FÜLEOVÁ, A., ZÓNOVÁ, J. & PETRÁŠOVÁ, B. 2015. Výroční zpráva: Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v České republice v roce 2014, Praha, Hygienická stanice hl. m. Prahy, referát drogové epidemiologie.

GABRHELÍK, R. 2015. Systém výkaznictví aktivit školské prevence [School-based Prevention Reporting System]. Adiktologie, 15 (1), 48-60.

GABRHELÍK, R., CALAFAT, A., SUMNALL, H., BRENZA, J., JUAN, M., MENDES, F., KARLSSON RÅDELIUS, E., TALIĆ, S., CSÉMY, L. & GROUP, T. E. 2014. (Self) Organizing Potential of European Parents to Prevent Children from Alcohol, Tobacco and Other Drug Use. Adiktologie, 14 (2), 116-124.

GABRHELÍK, R., SKÁCELOVÁ, L., MIOVSKÝ, M. & VAN DER KREEFT, P. 2015. nPrevence: Metodika pro učitele - Prevence užívání návykových látek., Praha, Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze.

GAC SPOL. S R.O. 2015. Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Praha: GAC spol. s r.o.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2015a. Statistická ročenka VS ČR za rok 2014.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2015b. Údaje o testování a léčbě vězňů pro VHB, VHC a HIV v r. 2014.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2015c. Vyhodnocení činnosti VS ČR v protidrogové politice za rok 2014.

GLUZOVÁ, J. 2014. Vzorce užívání buprenorfinu u klintů Terénního programu SANANIM (Patterns of buprenorphine use among clients of Outreach Programme SANANIM). Bc., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie.

GUSTAVSSON, A., SVENSSON, M., JACOBI, F., ALLGULANDER, C., ALONSO, J., BEGHI, E., DODEL, R., EKMAN, M., FARAVELLI, C., FRATIGLIONI, L., GANNON, B., JONES, D. H., JENNUM, P., JORDANOVA, A., JONSSON, L., KARAMPAMPA, K., KNAPP, M., KOBELT, G., KURTH, T., LIEB, R., LINDE, M., LJUNGCRANTZ, C., MAERCKER, A., MELIN, B., MOSCARELLI, M., MUSAYEV, A., NORWOOD, F., PREISIG, M., PUGLIATTI, M., REHM, J., SALVADOR-CARULLA, L., SCHLEHOFER, B., SIMON, R., STEINHAUSEN, H. C., STOVNER, L. J., VALLAT, J. M., VAN DEN BERGH, P., VAN OS, J., VOS, P., XU, W., WITTCHEN, H. U., JONSSON, B. & OLESEN, J. 2011. Cost of disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol, 21, 718-79.

HANUSOVÁ, J. & DOSOUDIL, P. 2014. Průzkum žáků 6.-9. tříd Městské části Praha 12. Praha.

HAVLÍČKOVÁ, V. 2015. Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor. Bc., Univerzita Karlova v Praze.

HERZOG, A., VEJRYCH, T. & RICHTER, J. 2015. Nové psychoaktivní látky v České republice - výsledky výzkumu. Praha: SANANIM,.

CHOMYNOVÁ, P. 2013. Národní výzkum užívání návykových látek 2012. Kouření, užívání alkoholu a dalších drog v obecné populaci [2012 National Survey on Substance Abuse. Smoking, alcohol and other drugs use in the general population]. Zaostřeno na drogy, 11, 1-16.

CHOMYNOVÁ, P., CSÉMY, L., GROLMUSOVÁ, L. & SADÍLEK, P. 2014. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD): Výsledky průzkumu v České republice v roce 2011. Praha: Úřad vlády České republiky.

CHUDOBOVÁ, M. 2014. Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2013. Aktuální informace č. 16/2014. Praha: ÚZIS ČR.

JANOVSKÁ, A., OROSOVÁ, O. & JURYSTOVÁ, L. 2014. Rizikové správanie vysokoškolákov v kontexte vybraných sociodemografických charakteristík - porovnanie štyroch krajín v rámci medzinárodnej štúdie SLiCE. Adiktologie, 14, 134-144.

JURNIKL, R. 2015. Užívání psychotropních látek v goth subkultuře. Dotazníkové šetření. Praha: Univerzita Karlova.

KALINA, K., RUBÁŠOVÁ, E., MIOVSKÝ, M., ČABLOVÁ, L. & ŠŤASTNÁ, L. 2014. Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice - pilotní studie. Adiktologie, 14 (3), 228-246.

KALMAN, M., BAĎURA, P., SIGMUNDOVÁ, D., SIGMUND, E., PAVELKA, J., HOLLEIN, T., CSÉMY, L. & HAMŘÍK, Z. 2015. Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2014 v rámci projektu "Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC)". (Připravuje se k tisku.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

KALMAN, M., SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D., HAMŘÍK, Z., BENEŠ, L., BENEŠOVÁ, D. & CSÉMY, L. 2011. Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu „Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National Study (HBSC).". Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

KANTOR, B. 2011. Zkušenosti služeb v moravskoslezském kraji (Renarkon, o.p.s.). Regionální konference Nové drogy - prevence, léčba regulace. Praha: 1. LF UK.

KOPECKÝ, K. & KOŽÍŠEK, M. 2015. Výzkum rizikového chování dětí v prostředí internetu 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

KUBŮ, P., KŘÍŽOVÁ, E. & CSÉMY, L. 2000. Anketa Semtex Dance 2000. Tripmag, 4, 24-30.

KUBŮ, P., ŠKAŘUPOVÁ, K. & CSÉMY, L. 2006. Tanec a drogy 2000 a 2003. Výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické taneční hudby v České republice, Praha, Úřad vlády České republiky.

KULHÁNEK, A. 2013. Užívání návykových látek v pražských klubech zaměřených na elektronickou taneční hudbu. Dotazníkové šetření. Bakalářská práce, Univerzita Karlova.

KUĽHOVÁ, L. 2015. Kriminologické aspekty drogové kriminality. Universita Karlova v Praze.

LAŠTŮVKOVÁ, K. 2015. Vztah mezi locus of control, rizikovým chováním a vybranými osobnostními charakteristikami žáků 8. a 9. tříd v Moravskoslezském kraji. Bc., Univerzita Palackého v Olomouci.

MAIEROVÁ, E., CHARVÁT, M., MIOVSKÝ, M. & ŠŤASTNÁ, L. 2015. Evaluace procesu české adaptace programu cílené krátké intervence Preventure a jeho pilotní implementace pro žáky základních škol [Preventure: Adaptation and Pilot Implementation of a Targeted Brief Intervention in the Czech Setting - Process Evaluation Study]. Adiktologie, 15 (1), 12-32.

MALINOVÁ, H. 2015. Výsledky výzkumu Násilí páchané na ženách v sexbyznysu. Praha: Rozkoš bez rizika, z .s. .

MARKOVÁ, J. 2013. Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2012. Aktuální informace č. 26/2013. Praha: ÚZIS ČR.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2015a. Přehled o pravomocně odsouzených osobách v r. 2014 podle paragrafů trestního zákoníku.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2015b. Přehled o pravomocně odsouzených osobách v r. 2014 podle typů drog a drogových paragrafů.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 2015c. Přehled o stíhaných, podezřelých, obžalovaných a obviněných osobách v r. 2014 podle paragrafů trestního zákoníku.

MINISTERSTVO VNITRA ČR 2015. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi v r. 2014.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR 2015. Přehled dovozu a distribuce metadonu a přípravků obsahujících buprenorfin v r. 2014.

MIOVSKÝ, M., ČABLOVÁ, L., KALINA, K. & ŠŤASTNÁ, L. 2014a. The Effects of ADHD on the Course and Outcome of Addiction Treatment in Clients of Therapeutic Communities: research design. Adiktologie, 14 (4), 392-400.

MIOVSKÝ, M., ET AL 2015a. Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících, Praha, Nakladatelství Lidové noviny/Univerzita Karlova.

MIOVSKÝ, M., ET AL 2015b. Prevence rizikového chování ve školství, Praha, Nakladatelství Lidové noviny/Univerzita Karlova.

MIOVSKÝ, M., ET AL 2015c. Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi, Praha, Nakladatelství Lidové noviny/Univerzita Karlova.

MIOVSKÝ, M., ET AL 2015d. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování, Praha, Nakladatelství Lidové noviny/Univerzita Karlova.

MIOVSKÝ, M. & GABRHELÍK, R. 2015. Struktura návrhu implementačního plánu národního systému školské prevence rizikového chování v České republice pro období 2015-2025. Harmonizace přístupu resortu zdravotnictví a školství [Structure of an Implementation Plan for the National System of School-based Prevention of Risk Behaviour in the Czech Republic for 2015-2025. Harmonisation of the Approaches Adopted by the Ministries of Health and Education]. Adiktologie, 15 (1), 88-105.

MIOVSKÝ, M., GABRHELÍK, R., LIBRA, J., POPOV, P. & PAVLOVSKÁ, A. 2014b. Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice. Adiktologie, 14 (3), 294-308.

MIOVSKÝ, M., KALINA, K., LIBRA, J., POPOV, P. & PAVLOVSKÁ, A. 2014c. Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice. Adiktologie, 14 (3), 310-328.

MRAVČÍK ET AL. 2015a. Somatická komorbidita problémových uživatelů drog - výsledky dotazníkového šetření. připraveno k publikaci.

MRAVČÍK, V., ČERNÝ, J., LEŠTINOVÁ, Z., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., LICEHAMMEROVÁ, Š., ZIEGLER, A. & KOCAREVOVÁ, V. 2014a. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. Praha: Úřad vlády České republiky.

MRAVČÍK, V., GROHMANNOVÁ, K., BĚLÁČKOVÁ, V. & ZÁBRANSKÝ, T. 2015b. Nové psychoaktivní látky a jejich výskyt v ČR. Čas. Lék. čes. , 154 (5), 216-221.

MRAVČÍK, V., HORÁKOVÁ, M., PEŠEK, R. & KOŇÁK, T. 2011a. Drogy a vězni v ČR: Výsledky dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. Zaostřeno na drogy, 9 (5), 1-15.

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., NEČAS, V., GROLMUSOVÁ, L., KIŠŠOVÁ, L., NECHANSKÁ, B., SOPKO, B., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. & JURYSTOVÁ, L. 2014b. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 [Annual Report on Drug Situation 2013 - Czech Republic], Praha, Úřad vlády České republiky. .

MRAVČÍK, V. & KIŠŠOVÁ, L. Ekonomické a další rámce protidrogové politiky a adiktologických služeb. XXI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 54. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 7. - 11. června 2015, 2015 Kongres hotel Jezerka u Sečské přehrady. Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP.

MRAVČÍK, V. & NEČAS, V. 2014. Somatická komorbidita uživatelů drog. Zaostřeno na drogy, 12.

MRAVČÍK, V., PETROŠOVÁ, B., ZÁBRANSKÝ, T., COUFALOVÁ, M. & ŘEHÁK, V. 2006. Výskyt VHC u injekčních uživatelů drog, Praha, Úřad vlády ČR.

MRAVČÍK, V., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., DRBOHLAVOVÁ, B., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B. & VLACH, T. 2015c. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2014. Praha: Úřad vlády České republiky.

MRAVČÍK, V., ŠKAŘUPOVÁ, K., ORLÍKOVÁ, B., ZÁBRANSKÝ, T., KARACHALIOU, K. & SCHULTE, B. 2011b. Use of gelatine capsules for application of methamphetamine: A new harm reduction approach. International Journal of Drug Policy, 22(2), 172-73.

MŠMT 2015. Údaje o specializovaných odděleních pro děti ohrožené drogovou závislostí v pobytových zařízeních speciálního školství.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 2008. Studie Tanec a drogy 2007 - souhrn hlavních výsledků. Praha: Úřad vlády ČR.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 2011a. Studie Tanec a drogy 2010 - předběžné výsledky.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 2011b. Výsledky monitoringu nabídky nových drog v e-shopech v r. 2011.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 2012. Výsledky monitoringu nabídky nových drog v e-shopech v r. 2012.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 2013a. Multiplikátor 2013: průzkum mezi klienty nízkoprahových programů. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 2013b. Výsledky monitoringu nabídky nových drog v e-shopech v r. 2013.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & FACTUM INVENIO 2011. Prevalence užívání drog v populaci ČR.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2011. Dotazníková studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2013. Dotazníková studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2012.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & INRES-SONES 2009. Výzkum názorů a postojů občanů k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & INRES-SONES 2010. Výzkum názorů a postojů občanů k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & INRES-SONES 2013. Výzkum názorů a postojů občanů k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života v r. 2012.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2013. Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2012.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2014. Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2013.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2014a. Prevalenční odhady problémových uživatelů drog z dat multiplikační metodou z dat nízkoprahových zařízení v r. 2013.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2014b. Systém včasného varování před novými drogami - zpráva za rok 2013.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2014c. Výsledky monitoringu nabídky nových drog v e-shopech v r. 2014.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2014d. Zpracování závěrečných zpráv k dotačnímu řízení RVKPP za rok 2013.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2015a. Prevalenční odhady problémových uživatelů drog metodou Capture-Recapture z dat nízkoprahových zařízení v Praze.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2015b. Prevalenční odhady problémových uživatelů drog multiplikační metodou z dat nízkoprahových zařízení v r. 2014.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2015c. Výsledky monitoringu nabídky nových drog v e-shopech v r. 2015.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2015d. Výsledky monitorování testování infekčních nemocí v nízkoprahových zařízeních v r. 2014.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI 2015e. Zpracování závěrečných zpráv k dotačnímu řízení RVKPP za rok 2014.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 2015. Problematika hazardu a drog v sociálně vyloučených lokalitách v roce 2014.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 2015. Dotazníková studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2014.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & INRES-SONES 2015. Lékaři České republiky 2014 - Problematika substituční léčby, problémové užívání návykových látek a patologické hráčství mezi pacienty.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2014. Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2013.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2015a. Fokusní skupiny s pracovníky nízkoprahvoých zařízení. Praha.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2015b. Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2014.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2015c. Sčítání adiktologických služeb 2014. Praha.

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI & PPM FACTUM RESEARCH 2015d. Výskyt zadluženosti mezi klienty adiktologických programů. Praha.

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SKPV POLICIE ČR 2014. Výroční zpráva 2013.

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SKPV POLICIE ČR 2015a. Údaje pro standardní tabulky EMCDDA za r. 2014.

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SKPV POLICIE ČR 2015b. Výroční zpráva 2014.

NECHANSKÁ, B. 2015. Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2014, nepublikováno. Praha: ÚZIS ČR.

NECHANSKÁ, B., MRAVČÍK, V. & POPOV, P. 2014. Národní registr léčby uživatelů drog. Adiktologie, 14 (4), 364-365.

NECHANSKÁ, B., MRAVČÍK, V. & POPOV, P. 2015. Máme se bát národního registru léčby uživatelů drog? Česká a slovenská psychiatrie, 111 (3), 117-118.

NECHANSKÁ, B., NEČAS, V. & MRAVČÍK, V. 2013. Sčítání adiktologických služeb 2012. Zaostřeno na drogy, 2013/5, 1-16.

NEPUSTIL, P., LARISCH, J. & ČERNÝ, J. 2014. Několik výhrad ke koncepci adiktologických služeb. Adiktologie, 14 (3), 329-331.

NEZDAROVÁ, E. 2011. Zkušenosti klientů terénního programu s želatinovými kapslemi. 1. lékařská fakulta, Centrum adiktologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

OČENÁŠKOVÁ, V., POSPÍCHALOVÁ, D., SVOBODOVÁ, A. & TUŠIL, P. 2014. Drogy v odpadních vodách. Bulletin NPC, 3/2014, 13-22.

PATES, R. M., MCBRIDE, A. J., BALL, N. & ARNOLD, K. 2001. Towards An Holistic Understanding of Injecting Drug Use: An Overview of Needle Fixation. Addiction Research & Theory, 9, 3-17.

PAVLAS MARTANOVÁ, V. 2012. Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

PAVLAS MARTANOVÁ, V. 2014. Evaluace dlouhodobého programu indikované prevence v pedagogicko-psychologické poradně. Adiktologie, 14 (1), 42-53.

PAVLOVSKÁ, A. 2014. Zkušenosti klientů doléčovacích centrer v Praze s uplatněním na trhu práce. Adiktologie, 14 (3).

PECHA, R. & MOTÝL, P. 2013. Perníková chaloupka, Protimluv.

PEŠEK, M. 2013. Závislost na jehle: důvody pro injekční aplikaci drog - teoretický přehled. edekontaminace.cz, 6/2013.

PETERFI, A., TARJAN, A., HORVATH, G. C., CSESZTREGI, T. & NYIRADY, A. 2014. Changes in patterns of injecting drug use in Hungary: a shift to synthetic cathinones. Drug Test Anal, 6, 825-31.

PETR, M., FRÝBERT, J., PARULA, M. & VRBOVÁ, J. 2014. Průzkum dosažitelnosti injekčního materiálu v Plzni s většinovým zaměřením na lékárny za 1. pololetí roku 2010. Adiktologie, 14 (1), 80-88.

POLICEJNÍ PREZIDIUM POLICIE ČR 2015. Statistické přehledy kriminality v r. 2014 (ESSK).

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA 2015a. Drogové testování v České republice v roce 2014.

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA 2015b. Informace o činnosti Probační a mediační služby v souvislosti s drogovou problematikou za r. 2014.

RABOCH ET AL. 2014. Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče IV, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně.

RADA VLÁDY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY 2014. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013. Rada vlády pro národnostní menšiny.

ROTHOVÁ, A. 2014. Prevence rizikového chování dospívajících. Bc., Západočeská univerzita.

ROZKOŠ BEZ RIZIKA 2014. Analýza sociodemografických dat a rizikového chování klientek programu organizace Rozkoš bez rizika.

ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE POLICEJNÍHO PREZIDIA ČR 2015. Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za rok 2014. Praha: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2015a. Seznam certifikovaných programů k 31. březnu 2015.

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2015b. Souhrnná zpráva o relizaci protidrogové politiky v krajích ČR za r. 2014.

SKLENÁŘ, O. 2014. Závislost na jehle u injekčních uživatelů drog v ČR. Mgr. Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie.

SKOPAL, O., DOLEJŠ, M. & SUCHÁ, J. 2014. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

SOPKO, B., NEČAS, V., ŠKAŘUPOVÁ, K. & MRAVČÍK, V. 2013. The capture-recapture estimation of problem drug users in Prague in 2011 from low-threshold data: adjusting for non-coded clients Odesláno k publikaci.

SOVINOVÁ, H. & CSÉMY, L. 2015a. Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2014. Praha: Státní zdravotní ústav.

SOVINOVÁ, H. & CSÉMY, L. 2015b. Užívání tabáku a alkoholu v České republice 2014. The Use of Tobacco and alcohol in the Czech Republic 2014. Praha.

SOVINOVÁ, H., CSÉMY, L. & KERNOVÁ, V. 2014. Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Praha: Státní zdravotní ústav.

SPILKOVÁ, J. 2014. Výzkum zdravotně rizikového chování mládeže. Přehled výsledků zpracovaných pro NMS.

SPILKOVÁ, J., PIKHART, H. & DZÚROVÁ, D. 2015. Multilevel Analysis of Health Risk Behaviour in Czech Teenagers. AUC Geographica, 50, 91-100.

SPOLEČNOST PRO NÁVYKOVÉ NEMOCI ČLS JEP, KLINIKA ADIKTOLOGIE 1. LF UK A VFN V PRAZE & ČESKÁ ASOCIACE ADIKTOLOGŮ 2013. Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice. Verze 4.7 z 5.listopadu 2013. In: VAVRINČÍKOVÁ, L., LIBRA, J., MIOVSKÝ, M., MRAVČÍK, V. & JEP, V. S. P. N. N. Č. (eds.). Praha.

SPOLEČNOSTI PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI NA TABÁKU. 2015. Centra pro závislé na tabáku [Online]. Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. Available: http://www.slzt.cz/centra-lecby [Accessed 4 August 2015].

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2015. Vývoj prodeje léčiv obsahujících pseudoefedrin v ČR 2007-2014.

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA 2015a. Trendy vývoje a výskyt HIV/AIDS v ČR v roce 2014. Tisková zpráva NRL pro HIV/AIDS.

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA 2015b. Virové hepatitidy 1996-2014 (EPIDAT) - analýza pro účely VZ 2014.

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA 2015c. Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2014 - analýza pro účely VZ 2014 zpracovaná NRL pro AIDS.

ŠKOLNÍKOVÁ, M., MIOVSKÝ, M., ČABLOVÁ, L. & ŠŤASTNÁ, L. 2014. Vývoj diagnózy ADHD, její přechod z dětství do dospělosti a vliv na kvalitu života u uživatelů návykových látek. Adiktologie, 14 (3), 332-346.

ŠORMOVÁ, M. 2013. Kriminalita spojená s užíváním drog. POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE.

ŠTĚPÁNEK, B. 2011. Zneužívání drog a subkultury mládeže. Diplomová práce, Masarykova univerzita.

ŠVŮGEROVÁ, H. 2015. Spotřeba injekčního materiálu klienty pražských harm reduction služeb v závislosti na vzorcích užívání (Consumption of material for injection clients of Prague harm reduction services depending on use patterns). Mgr., Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK.

THANKI, D. & VICENTE, J. 2013. PDU (Problem drug use) revision summary. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

UHEREK, K. 2012. Subkultury mládeže a jejich rizika. Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

URBÁNEK, P., HUSA, P., ŠPERL, J., PLÍŠEK, S., ROŽNOVSKÝ, L. & KÜMPEL, P. 2014. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV).

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2014a. Informace z ročního výkazu oboru gastroenterologie a infekční lékařství.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2014b. Údaje ze statistického zjišťování MZ - výkaz o činnosti oboru chirurgie.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2014c. Údaje ze statistického zjišťování MZ - výkazy ambulantních zařízení oboru psychiatrie, praktického lékařství pro dospělé a detoxifikace.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2015a. Údaje z informačního systému Zemřelí ČSÚ - extrakce případů drogových úmrtí.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2015b. Údaje z Národního registru hospitalizovaných.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2015c. Údaje z Národního registru pohlavních nemocí.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2015d. Údaje z Registru tuberkulózy.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2015e. Údaje ze statistického zjišťování MZ - výkazy detoxifikace.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY 2015f. Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007-2013.

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY, ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD & STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV 2014. Evropské výběrové šetření o zdraví EHIS 2014 (European Health Interview Survey): Základní informace o šetření. Praha: ÚZIS ČR, ČSÚ a SZÚ.

VAN HOUT, M. C. & BINGHAM, T. 2012. "A costly turn on": patterns of use and perceived consequences of mephedrone based head shop products amongst Irish injectors. Int J Drug Policy, 23, 188-97.

VLADIMIR 518, SOUČEK, T. & VESELÝ, K. 2011. Kmeny, Praha, BiggBoss.

VLADIMIR 518 ET AL. 2013. Kmeny 0, Praha, BiggBoss, Yinachi.

WALLER, J. L., ADDY, C. L., JACKSON, K. L. & GARRISON, C. Z. 1994. Confidence intervals for weighted proportions. Stat Med, 13, 1071-82.

WINKLER, P., BEJDOVÁ, M., CSÉMY, L. & WEISSOVÁ, A. 2014. Problémové hráčství: Společenské náklady na hazardní hraní v České republice, Praha, Psychiatrické centrum Praha.

ZÁBRANSKÝ, T., BĚLÁČKOVÁ, V., ŠTEFUNKOVÁ, M., VOPRAVIL, J. & LANGROVÁ, M. 2011. Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007, Praha, Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze.

ZAPLETALOVÁ, J. & ŠEJVL, J. 2014. Etické a právní faktory testování na přítomnost návykových látek ve školském prostředí. Adiktologie, 14 (2), 174-182.

ZAPLETALOVÁ, R. 2014. Drogová problematika u dětí v dětském domově. Bc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

ZEMAN, P. & GAJDOŠÍKOVÁ, H. 2010. Nový trestní zákoník. Zaostřeno na drogy, 8 (1), 1-12.

ZEMANOVÁ, V. & DOLEJŠ, M. 2015. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež aneb jak se liší od „normálních" adolescentů? In: MAIEROVÁ, E., ŠRÁMKOVÁ, L., HOSÁKOVÁ, K., DOLEJŠ, M. & SKOPAL, O., eds. PhD Existence 2015. Česko-Slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. , 2015 2015a Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 280-294.

ZEMANOVÁ, V. & DOLEJŠ, M. 2015b. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

ZÍB PALASOVÁ, B. 2015. Analýza sociálně patologických jevů v České republice. Bc., Vysoká škola ekonomická v Praze.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist