Trh s konopnými látkami

Na fungování trhu s konopnými látkami v ČR se v několika analýzách zaměřili Běláčková
a Zábranský (Běláčková a Zábranský, 2014b, Běláčková a Zábranský, 2014a, Běláčková et al., 2015b). V l. 2009-2010 byl proveden sběr dat prostřednictvím rozhovorů s 61 respondenty a 2 ohniskových skupin s 18 dalšími aktivními účastníky na konopném trhu v ČR. Výběr prvních respondentů byl cílený, další byli rekrutováni technikou sněhové koule. Všichni respondenti byli aktivními účastníky na trhu s konopím, 44 % mělo zkušenost s pěstováním konopí, 21 % s prodejem nebo nákupem pro známé. Výzkum popsal změny na trhu s konopím v ČR v posledních cca dvou dekádách. V období před r. 1989 se konopí pěstovalo outdoor a uživatelé jej mezi sebou zdarma sdíleli (outdoor pěstování konopí přetrvává do jisté míry dodnes). V 90. letech se trh s konopím otevřel a začala se na něm objevovat indoor marihuana dovezená ze západní Evropy (typicky Nizozemska). Od r. 2000 se začalo šířit indoor pěstování také v ČR, přičemž od r. 2005 se v ČR objevují velkokapacitní indoor pěstírny provozované vietnamskými organizovanými skupinami produkujícími konopí pro export. Indoor pěstování snížilo ceny konopí na otevřeném trhu. Je pravděpodobné, že uplatňování mírnější drogové politiky ve smyslu dekriminalizace držení a pěstování pro vlastní potřebu přispělo v ČR k tomu, že podíl pěstování pro vlastní potřebu a malokapacitního pěstování je poměrně vysoký ve srovnání s organizovaným velkokapacitním pěstováním, což se projevuje nižším obratem a zisky na nelegálním trhu (Běláčková a Zábranský, 2014b). Také srovnání výsledků týkajících se konopného trhu z celopopulačních studií z r. 2008 a 2012 naznačuje, že v ČR došlo ke snížení podílu komerčního černého trhu (Běláčková, 2014) (blíže viz VZ 2013).

Posun konopného trhu k indoor pěstovaným odrůdám je podle respondentů spojen s řadou zdravotních rizik, která se týkají kombinace s tabákem nebo přítomnosti cizorodých látek v konopí. Při nákupu respondenti postrádali informace o odrůdě a kvalitě, byli nespokojeni s omezenou rozmanitostí nabídky a s vysokými zisky distributorů. Indoor pěstování znamená poměrně vysoké náklady a riziko trestního stíhání (Běláčková a Zábranský, 2014a).

Srovnání konopného trhu v Nizozemsku a ČR ukázalo, že i když jsou politiky obou zemí podobné, jejich implementace a podoba konopných trhů se významně liší. V ČR se trestněprávní politika soustředila na velkokapacitní pěstitele, což přispělo ke vzniku konkurenčního malopěstitelského trhu a ke snížení ceny konopí na trhu. V Nizozemsku je situace ovlivněna existencí coffee shopů, které jsou do značné míry příčinou absence malopěstování v indoor podmínkách pro vlastní potřebu, protože vstupní náklady jsou poměrně vysoké. Navíc se policie v Nizozemsku v poslední době zaměřila na malopěstitele, což posílilo roli organizovaného pěstování ve velkém měřítku
a zvýšilo cenu konopí na trhu. Rozhodnutí, zda nakupovat na otevřeném trhu, nebo pěstovat pro vlastní potřebu, je tak ovlivněno transakčními náklady, podobou drogové politiky a represe a místní kulturou spojenou s konopným trhem (Běláčková et al., 2015b).

Havlíčková (2015) se ve své výzkumné bakalářské práci zaměřila na trh s konopím. Prostřednictvím elektronického dotazníku zjišťovala, jaký způsob pěstování konopí převažuje, z jakých zdrojů získávají aktivní uživatelé konopné látky a jaké jsou jejich preference, pokud jde o konopí pěstované v indoor či outdoor podmínkách. Dotazník vyplnilo 3 125 respondentů, kterými byli aktivní uživatelé konopných látek, z toho 69 % mužů a 31 % žen. Nejčastěji šlo o osoby ve věku 15-20 let (48 % respondentů). Podle výsledků 46 % respondentů konopí kupuje, 31 % ho dostává od jiné osoby zdarma a 22 % si konopí pěstuje. Naprostá většina (83 %) z těch, kteří konopí sami pěstují, preferuje pěstování v outdoor podmínkách. Naproti tomu více než polovina (53 %) uživatelů, kteří nakupují konopí, mají spíše zájem o konopí vypěstované v indoor podmínkách.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist