Nové psychoaktivní látky na českém trhu

Nové psychoaktivní látky (NPS) jsou látky různých chemických skupin, které ve většině případů nejsou zahrnuty mezi omamné a psychotropní látky aktuálně kontrolované mezinárodními úmluvami OSN a jejich užívání může být spojeno s řadou zdravotních a sociálních rizik. Pokrývají široké spektrum účinků od stimulačních přes euforizující a halucinogenní až po tlumivé. Snaha výrobců vyhnout se kontrolním opatřením se odráží v rychlé změně nabídky těchto látek. Na nelegálním trhu jsou tak poměrně snadno dostupné látky s neznámým složením a účinkem, které bývají často daleko rizikovější než látky, jejichž účinek mají napodobit. V Evropě bývají nové psychoaktivní látky vyráběny spíše zřídka. Dovážejí se zejména z Číny a Indie a v Evropě jsou dále zpracovávány, baleny a distribuovány.

NPS bývají nabízeny jako legální alternativa již kontrolovaných drog (legal highs), chemické látky pro výzkumné účely (research chemicals), potravinové doplňky určené pro maximalizaci výkonu, napodobeniny nelegálních drog, případně se objevují jako příměsi již známých nelegálních drog. Poměrně specifickou skupinu představují farmaceutické přípravky, které se prostřednictvím pacientů či jejich příbuzných dostávají na černý trh nebo jsou nelegálně importovány. Nové psychoaktivní látky jsou dostupné zejména prostřednictvím internetových obchodů, ale vyskytují se i na černém trhu. Jsou nabízeny pod různými komerčními názvy, v případě syntetických látek přímo pod jejich chemickým názvem nebo určitou zkratkou, která vychází z chemického názvu látky (Mravčík et al., 2015b).

V Systému včasného varování před novými drogami koordinovaném NMS1 bylo za r. 2014 v ČR hlášeno celkem 22 NPS, z toho 13 vůbec poprvé a v případě 2 látek šlo o první výskyt v zemích EU. Nejčastěji to byly katinony a fenetylaminy. Mezi látky s největším zachyceným množstvím patřily katinon s označením MDPPP (2,2 kg) a kanabinoid 5F-PB-22 (2,0 kg). Kromě nových syntetických drog byla v r. 2014 identifikována jedna nová rostlinná látka (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2014b). Pro katinony, tzn. látky chemicky podobné amfetaminům, se na černém trhu ujalo označení funky. Původně šlo o komerční název jednoho z produktů nabízených v ČR v r. 2010, od té doby se výraz funky ujal jako označení pro nové psychoaktivní drogy se stimulačním účinkem, jejíž složení se mění v čase.

V ČR je zvýšený výskyt NPS patrný přibližně od r. 2010. Po značné redukci nabídky prostřednictvím kamenných obchodů v dubnu 20112 jsou NPS dostupné zejména prostřednictvím internetu. V dubnu 2015 provedlo NMS již pátou vlnu pravidelného průzkumu zaměřeného na nabídku NPS na internetu. Předmětem průzkumu byly internetové obchody se stránkami v českém jazyce, tzn. obchody cílící na českou populaci, které nabízely syntetické či rostlinné látky a produkty s psychoaktivním účinkem. V r. 2015 bylo identifikováno celkem 33 internetových obchodů, z toho 9 se specializovalo výhradně na syntetické látky. V nabídce internetových obchodů specializovaných na syntetické drogy se nejčastěji objevovaly katinony (35 různých látek), kanabinoidy (34 látek) a fenetylaminy (24 látek). Jejich nabídka se do určité míry překrývala, celkem 45 látek nabízelo současně 3 a více internetových obchodů. Nejčastěji nabízenou látkou byl katinon α-PVP nabízený současně 9 různými internetovými obchody. Jak ukazuje graf 10 -116, počet internetových obchodů specializovaných na syntetické drogy se v porovnání s r. 2014 zvýšil téměř dvojnásobně, současně se značně rozšířila i celková nabídka syntetických drog. Zatímco v r. 2014 nabízely internetové obchody specializované na syntetické drogy celkem 42 různých NPS, o rok později to byl již více než trojnásobek, tj. celkem 145 různých syntetických látek s psychoaktivním účinkem (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2015c, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2014c).

graf 10‑116: Počet e-shopů s nabídkou nových psychoaktivních látek a e-shopů specializovaných na syntetické látky v l. 2011-2015

graf

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2011b), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2012), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2013b), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2014c), (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2015c)

Trhem a uživatelskými zvyklostmi spojenými s novými syntetickými drogami u problémových uživatelů drog se ve své diplomové práci zabývala Beranová (2015). Sběr dat proběhl dotazníkovým šetřením s 270 respondenty - klienty 5 nízkoprahových programů (64 % z Prahy) a polostrukturovanými rozhovory s 36 respondenty na konci r. 2013. Nejčastěji si uživatelé obstarávali nové syntetické drogy prostřednictvím tzv. telefonických srazů, kdy po domluvě přes telefon se 15-40 osob účastní schůzky s prostředníkem, který buď vyzvedne peníze a později dodá balíčky drog, nebo vydá drogy přímo. Cena nových syntetických drog se pohybuje nejčastěji kolem 300 Kč za cca 0,25-0,5 gramu, což představuje přibližně 2 dávky. Respondenti neměli dostatek informací o složení, objevily se spekulace o výskytu jedů v nových syntetických drogách. Názvy drog jsou různé a mění se i v závislosti na lokalitě, nejčastěji zmiňovaným názvem bylo funky.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist