Ceny a čistota drog

Zdrojem informací o cenách drog je dokumentace případů drogových trestných činů vyšetřovaných Policií ČR. Informace o čistotě drog poskytují prostřednictvím NPC odbory kriminalisticko-technických expertíz krajských ředitelství Policie ČR (OKTE), Kriminalistický ústav Praha a CPJ. Data o cenách a čistotě drog mají poměrně omezenou vypovídací hodnotu, která je daná počtem případů, kdy je cena drog známa, a počtem analyzovaných vzorků. Při evidenci případů se navíc nezaznamenává úroveň obchodního řetězce, takže v souhrnném přehledu dat nejsou rozlišovány vzorky ze záchytů většího objemu s vyšší koncentrací účinné látky a vzorky z pouličního prodeje, jejichž čistota bývá výrazně nižší. Bez rozlišení úrovně obchodního řetězce je však jakákoliv interpretace vývoje cen a čistoty drog velmi obtížná. Přehled průměrné čistoty jednotlivých drog a jejich průměrné a nejčastěji udávané ceny uvádí tabulka 10 -96 a tabulka 10 -97.

Vzorky marihuany analyzované v r. 2014 obsahovaly v porovnání s výsledky analýz v předchozím roce nižší podíl THC. Celkem bylo zkoumáno 743 vzorků (tj. o 265 vzorků více než v r. 2013). Nejnižší podíl THC činil 0,18 %, nejvyšší 26,8 %. Cena byla známá ve 440 případech. Nejnižší zjištěná cena za 1 gram marihuany byla 50 Kč, nejvyšší 500 Kč, obvyklá 200 Kč.

V r. 2014 bylo zkoumáno 13 vzorků heroinu. Nejnižší podíl účinné látky byl 4,3 %, nejvyšší 98,7 %, průměr 29,3 %. Cena byla známá u 11 vzorků. Obvyklá cena za 1 gram heroinu byla 1 000 Kč, nejvyšší 1 200 Kč.

V případě pervitinu bylo analyzováno 320 vzorků (tj. o 79 více než v r. 2013). Nejnižší podíl účinné látky činil 9,8 %, nejvyšší 87,7 %, průměr 69,8 %. Cena byla známá u 746 vzorků. Nejnižší zjištěná cena za 1 gram pervitinu byla 400 Kč, nejvyšší 5 000 Kč, nejčastěji 1 000 Kč.

Čistota kokainu byla zkoumána u 41 vzorků. Nejnižší podíl účinné látky činil 6,2 %, nejvyšší 87,5 %, průměr 25,9 %. Cena byla známá u 10 vzorků. Nejnižší zjištěná cena za 1 gram kokainu byla 1 000 Kč, nejvyšší 3 000 Kč, nejčastěji 2 000 Kč.

Extáze byla zkoumána ve 33 případech. Nejnižší podíl účinné látky činil 9,8 %, nejvyšší 87,7 %. Cena byla známá u 14 vzorků. Nejnižší zjištěná cena za 1 tabletu byla 130 Kč, nejvyšší 500 Kč.

tabulka 10-96: Počet analyzovaných vzorků drog a jejich průměrná čistota v l. 2007-2014, v % čisté látky

Rok

Marihuana

Hašiš

Extáze

Pervitin

Heroin

Kokain

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

Počet vzorků

Čistota (průměr)

2007

177

4,7

2

8,1

31

27,4

123

66,4

31

17,4

48

49,1

2008

404

5,5

5

5,2

20

17,5

145

64,3

47

22,6

35

43,5

2009

289

8,1

3

15,9

6

3,4

144

68,1

57

16,6

21

33,1

2010

391

7,7

8

9,3

9

15,3

160

64,4

51

24,6

35

27,9

2011

497

7,2

24

11,0

5

43,0

163

69,0

31

14,0

52

45,0

2012

599

7,1

11

12,2

7

37,5

146

71,6

40

14,7

49

36,9

2013

478

10,0

7

19,2

32

38,1

241

71,0

14

20,2

34

33,0

2014

743

8,2

7

13,9

33

42,1

320

69,8

13

29,3

41

25,9

Pozn.: U konopných drog jde o koncentraci THC. Průměrná čistota tablet extáze je vyjádřena jako průměrné množství MDMA v mg v jedné tabletě obsahující MDMA.

Zdroj: Mravčík et al. (2014b), Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2015a)

tabulka 10-97: Průměrné a nejčastěji udávané (modus) ceny drog v l. 2007-2014, v Kč

Rok

Marihuana (g)

Hašiš (g)

Extáze (tbl.)

Pervitin (g)

Heroin (g)

Kokain (g)

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

Průměr

Modus

2007

180

100

260

200

210

200

1 130

1 000

1 100

1 000

2 060

2 000

2008

180

200

240

250

220

200

1 130

1 000

1 080

1 000

2 000

2 000

2009

210

250

270

300

220

250

1 290

1 000

1 280

1 000

1 920

2 500

2010

200

250

220

250

200

250

1 290

1 000

1 280

1 000

2 000

2 000

2011

190

200

220

-

150

150

1 290

1 000

1 080

1 000

2 210

2 000

2012

190

200

200

-

250

-

1 220

1 000

1 080

1 000

1 750

1 500

2013

180

200

170

-

210

200

1 290

1 000

1 110

1 000

1 620

2 000

2014

190

200

170

-

230

200

1 270

1 000

1 040

1 000

1 980

2 000

Pozn.: Ceny jsou zaokrouhleny na desítky Kč.

Zdroj: Mravčík et al. (2014b), Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2015a)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist