Užívání drog ve vězení

Vězeňská služba ČR (VS ČR) spravovala v r. 2014 celkem 35 věznic. K 31. 12. 2014 bylo ve vězení 18 658 osob (tj. přibližně o 2 tisíce více než v r. 20131), z toho 16 433 odsouzených a 2 185 obviněných. V detenci bylo umístěno 40 osob. Ženy tvořily 6 % vězeňské populace, mladiství necelé 1 %. Podíl cizinců představoval 8 % vězeňské populace. Počet osob odsouzených za primární DTČ oproti předchozímu roku vzrostl na 1 670, tj. o 14 % (v r. 2013 to bylo 1 465 osob odsouzených za primární DTČ). K nárůstu došlo zejména v případě odsouzených za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL. Také souhrnně u trestných činů souvisejících přímo s intoxikací návykovou látkou - ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274) a opilství (§ 360) - byl v r. 2014 zaznamenán nárůst počtu osob, a to o 25 % (tabulka 9 -85).

tabulka 9-85: Počet osob vězněných za primární drogové trestné činy a vybrané trestné činy v souvislosti s užíváním návykových látek k 31. 12. daného roku

Rok

§ 283

§ 284

§ 286

§ 287

§ 274

§ 360

Celkem

2007

1 314

101

144

69

299

95

2 022

2008

1 257

127

185

93

554

158

2 374

2009

3 073

323

365

138

1 595

106

5 600

2010

1 696

143

145

32

936

27

2 979

2011

1 929

126

155

26

1 077

27

3 340

2012

1 399

120

112

14

883

33

2 561

2013

1 281

98

78

8

480

27

1 972

2014

1 470

118

76

6

615

18

2 303

Pozn.: § 283 - nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a jedy, § 284 - přechovávání OPL a jedů pro vlastní potřebu, § 285 - nedovolené pěstování rostlin a hub obsahujících OPL pro vlastní potřebu, § 286 - výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu, § 287 - podněcování, šíření či svádění ke zneužívání návykové látky, § 274 - ohrožení pod vlivem návykové látky, § 360 - opilství

Zdroj: Mravčík et al. (2014b), Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015a)

Za r. 2014 jsou opět k dispozici údaje o počtu uživatelů drog ve vězení získané z vyšetření/ošetření praktickými lékaři, z orientačních toxikologických testů a záchytů drog ve věznicích (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2015c, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2015a). V r. 2014 bylo provedeno celkem 374 186 vyšetření či ošetření vězněných osob. Na základě jejich výsledků evidovala zdravotní služba 11 022 osob s užíváním návykových látek v anamnéze (8 468 osob v r. 2013, 11 463 v r. 2012).

Na návykové látky bylo v r. 2014 testováno celkem 30 394 vězněných osob (32 640 v r. 2013), z toho na alkohol 8 583 osob a na nelegální návykové látky 21 811 osob. Konfirmace pozitivního výsledku se standardně provádí pouze u osob zařazených do výkonu vazby (VV) nebo výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), nikoli u nastupujících. Z 19 667 osob zařazených do VV nebo VTOS byl pozitivní výsledek na nealkoholové drogy zjištěn u 457 (4,1 %), na alkohol u 32 osob (0,4 %). V případě nealkoholových drog šlo nejčastěji o pervitin (54 % pozitivních) a konopné látky (26 %). Užití více drog bylo zjištěno u 7 % osob s pozitivním výsledkem testu.

V případě osob nastupujících VV nebo VTOS se provádí pouze orientační testování bez konfirmace pozitivního výsledku, a to jako součást vstupní lékařské prohlídky. Z 10 727 osob nastupujících do vězení užilo 52 % osob některou z testovaných nelegálních návykových látek, nejčastěji konopné látky (34 % pozitivních) nebo pervitin (32 %). Často bylo zjištěno více látek současně (24 %).

VS ČR evidovala v r. 2014 celkem 58 záchytů návykových látek (celkem 1 021,7 g) a 11 záchytů léků s obsahem návykových látek (39,9 g a 436 tablet). Nejčastěji zachycenými drogami byly pervitin (29 případů v celkovém množství 19,6 g) a konopné látky (27 případů, 81,3 g). V případě léků nejčastěji šlo o klonazepam a tramadol. Drogy včetně léků byly zajištěny zejména při kontrole korespondence (18 případů) a kontrole vězněných osob (36 případů). Nálezy alkoholu, ať doneseného do věznice, nebo vyrobeného přímo ve věznici, vězeňská služba standardně nevykazuje. Stejně tak běžně nevykazuje ani nálezy injekčních stříkaček. Při kontrolách jsou používáni psi speciálně vycvičení na vyhledávání drog (SPD psi). Celkem 455 861 prohlídek (462 792 v r. 2013) provedli v r. 2014 SPD psi se svými psovody a ve 34 případech podezřelou látku nalezli a v dalších 68 případech označili místo, kde se látka původně pravděpodobně nacházela. Oproti předchozímu roku nedošlo ke změně v počtu SPD psů. Z celkového počtu 101 psů je 82 zcela vycvičených, ostatní SPD psi se na výkon svých funkcí připravují.

Dotazníková studie užívání návykových látek mezi vězni

V r. 2014 proběhla třetí vlna Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2015). Studii realizovalo NMS ve spolupráci s VS ČR a agenturou ppm factum research. Výsledky předchozích vln studie viz VZ 2010, Zaostřeno na drogy 5/2011 (Mravčík et al., 2011a) a VZ 2012.

Výběrový soubor v r. 2014 tvořilo 2 100 osob ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Pro výběr respondentů byl stejně jako v minulých letech použit prostý náhodný výběr, v r. 2014 z celkem 15 880 osob vykonávajících k datu výběru trest odnětí svobody ve všech 35 věznicích v ČR. Vyplněno bylo 1 751 dotazníků, míra respondence dosáhla 83 %. Administrace dotazníků probíhala stejně jako v předešlých vlnách po skupinách v jednotlivých věznicích. Pro sběr dat byl použit dotazník z první vlny studie upravený s ohledem na aktuální trendy na drogové scéně. Prostřednictvím dotazníku byly mapovány oblasti jako kriminální kariéra, zkušenosti s léčbou závislostí, prevalence užívání drog, včetně problémového užívání, a to jak v období před nástupem do vězení, tak po nástupu, dostupnost drog ve vězení a hraní hazardních her. Oproti předchozímu běhu studie byl přidán set otázek zaměřených na vnímanou dostupnost adiktologických služeb ve věznicích. Nově byly v r. 2014 sledovány zkušenosti s užíváním tabáku a anabolických steroidů.

Alespoň jednu zkušenost s nelegální drogou v životě uvedlo 54 % respondentů. Kromě tabáku a alkoholu měli respondenti nejčastěji zkušenost s konopnými látkami, pervitinem či amfetaminy a tlumivými léky bez předpisu. Alespoň jednou v životě užilo konopné látky 41 % respondentů, amfetaminy (pervitin) 40 % a léky se sedativním účinkem bez lékařského předpisu 23 % dotázaných. Extázi užilo 22 %, halucinogenní houby 18 %, LSD 17 %, kokain 17 % a heroin 14 %. Nové syntetické drogy někdy v životě vyzkoušelo 7 % respondentů. V posledních 12 měsících užilo nějakou nelegální drogu 23 % a v posledních 30 dnech 10 % dotázaných (tabulka 9 -86).

tabulka 9-86: Míra zkušeností s užitím drog ve vězeňské populaci v r. 2014, v %

Typ drogy

Celoživotně

V posledních 12 měsících

V posledních 30 dnech

Nikdy neužil(a)

Neví / bez odpovědi

Jakákoliv droga, včetně alkoholu

73,5

32,9

13,5

10,6

15,9

Jakákoliv nelegální droga

54,4

23,2

10,1

26,1

19,5

Jakákoliv nelegální droga kromě konopí

49,6

20,8

9,1

30,2

20,2

Tabák

79,0

68,8

63,0

10,1

10,9

Alkohol

62,0

21,9

7,3

15,2

22,8

Konopné látky

40,7

13,7

5,5

34,6

24,7

Extáze

22,1

5,1

2,5

48,4

29,5

Pervitin/amfetaminy

39,9

15,8

5,8

36,8

23,4

LSD

17,0

3,5

1,7

52,3

30,7

Lysohlávky

18,4

4,2

2,1

50,8

30,7

Heroin

14,3

4,5

2,6

55,6

30,2

Buprenorfin bez předpisu

8,7

3,6

1,6

58,9

32,4

Kokain

17,1

3,8

1,9

51,7

31,2

Nové syntetické drogy

6,8

2,1

1,4

60,0

33,2

Těkavé látky

7,3

2,0

1,4

59,9

32,8

Léky bez předpisu

22,7

8,1

4,5

47,4

29,9

Anabolické steroidy

5,5

1,8

1,2

61,2

33,3

Jiné drogy

3,2

1,8

1,4

56,7

40,1

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015)

Ve vězení byl podle respondentů nejdostupnější návykovou látkou alkohol vyrobený ve věznici následovaný léky na uklidnění, nespavost nebo na bolest získané bez předpisu. Jako snadno dostupné hodnotilo tyto látky shodně přibližně 20 % z těch, kteří se k dostupnosti drog ve vězení vyjádřili. Následovaly konopné látky a pervitin, které byly ve vězení snadno dostupné podle téměř 18 % respondentů. Nejobtížněji dostupný byl podle respondentů alkohol donesený do věznice, tento názor zastávalo téměř 15 % respondentů.

V průběhu některého z pobytů ve vězení užilo nějakou drogu, včetně alkoholu, 25 % respondentů. Nelegální drogu nebo lék bez předpisu užilo ve vězení 21 % respondentů. Užití jiných nelegálních drog kromě konopných látek ve vězení uvedlo 19 % respondentů. Nejčastěji šlo o alkohol vyrobený ve věznici (15 %), konopné látky (13 %), pervitin (13 %), léky bez receptu (12 %) či alkohol donesený do věznice (8 %). V případě ostatních látek nepřekročila prevalence užití 4 %.

Celkem 31 % respondentů uvedlo injekční užití drogy alespoň jednou v životě. V posledních 30 dnech před nástupem do současného VTOS užilo drogu injekčně 23 % respondentů. Celkem 12 % respondentů sdílelo někdy v životě jehlu nebo stříkačku, tj. 37 % těch, kteří uvedli injekční užití drogy někdy v životě. Injekční užití drogy při některém z pobytů ve vězení uvedlo 9 % respondentů. Injekční náčiní ve vězení sdílelo 7 % respondentů, tj. 79 % těch, kteří uvedli injekční užívání drog ve vězení. Za problémové uživatele drog (tj. injekční uživatele nebo ty, kteří opakovaně užili pervitin, opiáty nebo kokain v období 30 dní před nástupem do vězení) lze označit 30,4 % vězňů, což v přepočtu na celkový počet odsouzených ve věznicích odpovídá přibližně počtu 4 800 osob (tabulka 9 -87).

tabulka 9-87: Problémové užívání drog a rizikové chování ve vztahu k injekčnímu užívání ve vězeňské populaci v l. 2010, 2012 a 2014, v %

Ukazatel

2010

2012

2014

Injekční užití drogy někdy v životě

30,1

28,5

31,4

Injekční užití drogy 30 dní před nástupem

22,1

18,8

23,3

Injekční užití drogy během pobytu ve vězení

8,4

6,7

8,5

Sdílení injekčního materiálu někdy v životě

13,4

11,4

11,5

Sdílení injekčního materiálu někdy ve vězení

6,6

5,0

6,7

Opakované aktuální užití opiátů, pervitinu či kokainu

14,7

20,2

21,8

Problémové užívání drog*

26,1

25,9

30,4

Pozn.: * tj. injekční užití nebo opakované užití pervitinu, opioidů/opiátů nebo kokainu v období 30 dní před nástupem do vězení

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2011)

Před nástupem do VTOS se 5 % respondentů léčilo kvůli problémům s alkoholem, 9 % kvůli problémům s jinými návykovými látkami a 4 % respondentů byla před nástupem stávajícího trestu v substituční léčbě. V r. 2014 byla v dotazníkové studii prvně zjišťována dostupnost adiktologických služeb ve vězení. Jako nejdostupnější hodnotili respondenti testování na VHC, naopak nejméně dostupné byly podle respondentů kondomy (tabulka 9 -88). Čisté injekční stříkačky jsou i přes existenci injekčního užívání drog ve věznicích nedostupné.

tabulka 9-88: Dostupnost adiktologických služeb ve vězení v r. 2014, v %

Služby ve vězení

Odpovědělo

Vždy

Někdy

Vůbec

Neví/bez odpovědi

Detoxifikace

1 399

9,0

4,9

36,2

49,9

Substituční léčba

1 350

6,3

4,9

38,4

50,4

Poradenství zaměřené na užívání drog

1 373

13,5

8,2

34,7

43,5

Léčba závislostí

1 380

13,2

6,8

35,4

44,6

Testování na HIV/AIDS

1 369

17,8

6,9

30,5

44,7

Testování na VHC

1 403

24,5

7,9

26,6

41,0

Kondomy

1 356

5,5

3,7

40,6

50,3

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist