Prevence a léčba užívání drog ve vězení

Primární prevence, léčba závislostí a snižování možných zdravotních a sociální dopadů užívání drog jsou ve věznicích realizovány prostřednictvím poraden drogové prevence, bezdrogových zón, specializovaných oddělení a programů NNO.

Poradny drogové prevence byly ve všech věznicích. Služeb některé z nich využilo v r. 2014 celkem 6 247 osob,1 což je o 629 osob více než v předchozím roce. Poradny v jednotlivých věznicích se poměrně liší rozsahem poskytovaných služeb s ohledem na zaměření a kapacitu odborného personálu. Ve všech věznicích však poradny poskytovaly informační servis a individuální poradenství.

Bezdrogové zóny jsou zvláštní oddělení věznic, a to buď se standardním, nebo s terapeutickým zacházením.2 V r. 2014 mělo bezdrogovou zónu se standardním zacházením 31 věznic, jejich ubytovací kapacita3 činila 1 797 míst. Možnosti umístění na bezdrogových zónách se standardním zacházením využilo 3 323 osob, z toho 1 834 nově zařazených. Bezdrogovou zónu s terapeutickým zacházením měly 3 věznice (Příbram, Vinařice, Znojmo). Ubytovací kapacita činila 92 míst. Možnost umístění na těchto odděleních využilo 205 osob, z toho 112 nově zařazených.

Léčbu závislostí během VTOS bylo možno v r. 2014 absolvovat na specializovaných odděleních, ta byla dostupná ve 12 věznicích. V 8 věznicích bylo specializované oddělení určené pro dobrovolnou léčbu (Bělušice, Kuřim, Nové Sedlo, Ostrov, Plzeň, Příbram, Valdice a Všehrdy). Ve 4 věznicích pro výkon soudem nařízeného ochranného léčení4 (Heřmanice, Opava, Rýnovice, Znojmo) na celkem 5 odděleních. Ve věznici Heřmanice probíhá pouze výkon ochranné léčby protialkoholní a léčby patologického hráčství, ve Věznici Opava je specializované oddělení zvlášť pro muže a pro ženy.

V r. 2014 byla kapacita specializovaných oddělení s dobrovolným léčením závislosti na nelegálních drogách celkem 287 míst. Možnosti dobrovolného léčení na některém z oddělení využilo v r. 2014 celkem 504 osob, z toho nově zařazeno bylo 270 osob.

Ochranné léčení protitoxikomanické bylo možno absolvovat ve 3 věznicích, celková kapacita oddělení byla 129 míst. V r. 2014 evidovala VS ČR 188 osob v péči těchto oddělení, z toho nově zařazeno bylo 94 osob. Přehled o počtech osob, kapacitě a využití bezdrogových zón a specializovaných oddělení pro dobrovolnou a ochrannou léčbu poskytuje tabulka 9 -89. Počet oddělení zaměřených na ochrannou léčbu protitoxikomanickou ani jejich zařazení podle typu věznice5 se ve srovnání s předchozím rokem v podstatě nezměnily.

tabulka 9-89: Počet, kapacita a využití bezdrogových zón a specializovaných oddělení pro dobrovolnou a ochrannou léčbu ve věznicích v l. 2006-2014

Rok

Bezdrogové zóny

Oddělení pro dobrovolnou léčbu

Oddělení pro ochrannou léčbu

Počet věznic

Kapacita

Počet osob

Počet věznic

Kapacita

Počet osob

Počet věznic

Kapacita

Počet osob

2006

31

1 665

3 201

6

286

625

3

105

162

2007

35

1 877

3 524

6

258

419

3

114

200

2008

33

1 998

3 646

6

262

422

3

120

206

2009

33

2 057

4 224

7

294

507

3

120

117

2010

33

2 075

3 443

7

300

437

3

109

128

2011

33

1 905

4 279

7

287

535

3

113

206

2012

34

1 918

4 549

7

287

537

3

128

184

2013

34

1 898

3 747

8

306

589

3

128

184

2014

34

1 889

3 528

8

287

504

3

129

188

Zdroj: Mravčík et al. (2014b), Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015c)

K poskytování substituční léčby6 má povolení 10 věznic, z toho 7 věznic hlásilo v r. 2014 léčené pacienty, 3 další věznice Břeclav, Ostrava a Praha-Ruzyně substituční léčbu dlouhodobě neprovádějí. Programy substituční léčby ve věznicích evidovaly 50 léčených osob, tj. o 12 osob méně než v předchozím roce. Průměrná délka léčby se ve srovnání s r. 2013 zvýšila na 9,3 měsíce (tabulka 9 -90). Substituční látkou ve věznicích je metadon.

tabulka 9-90: Počet osob v substituční léčbě a průměrná délka léčby (v měsících) v jednotlivých věznicích v l. 2010-2014

Věznice

2010

2011

2012

2013

2014

Počet osob

Délka léčby

Počet osob

Délka léčby

Počet osob

Délka léčby

Počet osob

Délka léčby

Počet osob

Délka léčby

Brno

11

11,0

22

3,0

28

4,0

20

1,0

24

1,0

Břeclav

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Kuřim

7

19,5

12

2,0

13

3,0

12

1,3

6

7,0

Litoměřice

10

4,8

11

1,0

9

3,0

3

7,0

3

11,0

Opava

5

6,0

13

1,5

5

1,0

5

6,0

4

18,0

Ostrava

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Praha-Pankrác

15

8,3

24

5,2

15

5,0

11

7,0

3

4,0

Praha-Ruzyně

1

1,0

0

-

0

-

0

-

0

-

Příbram

16

6,5

14

11,0

17

8,0

7

10,0

7

12,0

Rýnovice

2

4,0

3

12,0

2

3,0

4

21,0

3

12,0

Celkem

67

7,6

99

5,1

89

3,9

62

7,6

50

9,3

Zdroj: Mravčík et al. (2014b), Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015c)

Detoxifikaci provádělo v průběhu r. 2014 celkem 5 věznic. Léčbu akutních odvykacích stavů podstoupilo 154 osob, z toho 134 mužů a 20 žen. Většinou šlo o uživatele opiátů/opioidů (72 % detoxikovaných). Oproti předchozímu roku došlo k dalšímu poklesu počtu detoxifikovaných osob o 17 % (187 v r. 2013 a 353 osob v r. 2012).

V r. 2014 spolupracovalo s některou z nestátních neziskových organizací (NNO) 26 věznic. Spolupráce věznic s NNO byla v r. 2014 intenzivnější než před rokem, 10 a více návštěv za rok vykázalo celkem 17 věznic (15 v r. 2013, 9 v r. 2012). V kontaktu s některou z NNO bylo v r. 2014 celkem 8 073 osob ve výkonu vazby či trestu odnětí svobody, což představuje více než 60% nárůst ve srovnání s r. 2013 (5 035 osob v r. 2013). Individuální výkony tvořily 60 % kontaktů. Přehled NNO poskytujících drogové služby ve vězení, počtu návštěv a počtu klientů uvádí tabulka 9 -91.

tabulka 9-91: Neziskové organizace poskytující drogové služby ve vězení, počet návštěv a počet předvedených osob ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody v r. 2014

Nezisková organizace

Věznice

Počet návštěv

Počet klientů

CPPT

Plzeň, Oráčov

88

565

Charita Třebíč

Znojmo

1

25

Laxus

Hradec Králové, Jiřice, Liberec, Odolov, Pardubice, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Světlá nad Sázavou, Valdice

366

1 919

Magdaléna

Příbram, Opava

5

44

Most k naději

Bělušice

104

2 678

Společnost Podané ruce

Brno, Heřmanice, Kuřim, Mírov, Rapotice, Světlá nad Sázavou, Znojmo, Olomouc

360

1 975

Renarkon

Heřmanice, Karviná, Opava, Ostrava

4

110

SANANIM

Opava, Praha-Ruzyně, Světlá nad Sázavou, Vinařice, Znojmo

110

744

White light I.

Teplice

2

10

Celkem

 

1 040

8 073

Pozn.: Pokud byla osoba kontaktována během jednoho dne vícekrát, např. se zúčastnila besedy a poté využila možnosti individuálního poradenství, počítá se v daném dni pouze jeden kontakt. Pokud byla tatáž osoba kontaktována během dvou nebo více dní, počítá se jeden den jako jeden kontakt.

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015c)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist