Sekundární drogová kriminalita

Sekundární drogová kriminalita zahrnuje tři druhy trestné činnosti, kterými jsou psychofarmakologicky podmíněná trestná činnost, ekonomicky motivovaná a systémová trestná činnost. Jako psychofarmakologicky podmíněnou trestnou činnost označujeme trestné činy spáchané pod vlivem psychoaktivních látek. Ekonomicky motivovaná trestná činnost zahrnuje trestné činy páchané za účelem získání prostředků na financování užívání drog. Systémovou trestnou činností rozumíme trestné činy páchané v rámci procesu nezákonné nabídky, výroby a distribuce drog, jako jsou násilné trestné činy (např. vraždy), korupce, praní špinavých peněz, zločiny proti lidskosti (EMCDDA, 2007).

Odhad sekundární drogové kriminality v podobě expertního retrospektivního odhadu provádí NMS spolu s NPC ve dvouletých intervalech. Poslední byl realizován v r. 2013 (výsledky viz VZ 2013).

Pokud jde o trestnou činnost pod vlivem drog, je k dispozici evidence Policie ČR v rámci systému ESSK. V r. 2014 bylo objasněno celkem 126,2 tis. TČ, z toho 19,7 tis. (16 %) bylo spácháno pod vlivem návykových látek. V posledních 4 letech docházelo k pozvolnému poklesu podílu TČ spáchaných pod vlivem návykových látek, v r. 2014 však byl zaznamenán nárůst (graf 9 -113).

graf 9-113: Vývoj počtu objasněných trestných činů a podílu trestných činů spáchaných pod vlivem návykových látek v l. 2004-2014

graf

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2015)

Za r. 2014 eviduje Policie ČR 15,5 tis. TČ spáchaných pod vlivem alkoholu, tj. 78 % TČ spáchaných pod vlivem návykových látek (tabulka 9 -84). Největší podíl TČ spáchaných pod vlivem alkoholu tvořily TČ ohrožení pod vlivem návykových látek anebo opilství1 (48 %, tj. 7 477), nedbalostní dopravní nehody (17 %) a úmyslné ublížení na zdraví (7 %). Pod vlivem nealkoholových drog bylo v r. 2014 spácháno 4,3 tis. TČ, tj. 22 % TČ spáchaných pod vlivem návykových látek. Pachatelé se nejčastěji dopustili TČ ohrožení pod vlivem návykových látek anebo opilství (74 %, tj. 3 155), maření výkonu úředního rozhodnutí (11 %), nedbalostní dopravní nehody (2 %) nebo nedovolené výroby a nakládání s OPL (2 %). Dlouhodobě je patrný vysoký podíl trestné činnosti páchané osobami pod vlivem alkoholu, od r. 2007 však dochází k jeho snižování a naopak k nárůstu podílu TČ spáchaných pod vlivem nealkoholových drog. V r. 2014 je patrná zatím nejvýraznější meziroční změna v daném trendu (tabulka 9 -84). Na výrazném nárůstu počtu TČ spáchaných pod vlivem nealkoholových drog mezi l. 2013 a 2014 se podílí zejména TČ ohrožení pod vlivem návykových látek anebo opilství (1990 v r. 2013 a 3155 v r. 2014) (Policejní prezidium Policie ČR, 2015). Vzhledem k tomu, že TČ opilství nepatří obecně mezi frekventovanou trestnou činnost,2 dá se předpokládat převažující podíl TČ ohrožení pod vlivem návykových látek, a to pravděpodobně řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost. Pravděpodobně se zde projevil vliv nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, které nabylo účinnosti 2. 4. 2014.

tabulka 9-84: Počet trestných činů (TČ) spáchaných pod vlivem alkoholu a dalších drog v l. 2003-2014

Rok

TČ pod vlivem alkoholu

TČ pod vlivem nealkoholových drog

Celkem TČpod vlivem NL

TČ pod vlivem NL na 100 tis. os. 15-64 let

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

2003

10 143

91,5

939

8,5

11 082

153,2

2004

10 916

93,0

816

7,0

11 732

161,6

2005

11 020

93,4

781

6,6

11 801

161,8

2006

14 075

95,0

735

5,0

14 810

202,2

2007

22 030

96,5

793

3,5

22 823

308,8

2008

22 826

95,7

1 019

4,3

23 845

320,9

2009

22 277

92,1

1 900

7,9

24 177

326,1

2010

17 290

88,4

2 277

11,6

19 567

265,2

2011

17 168

88,9

2 142

11,1

19 310

265,9

2012

16 130

87,6

2 289

12,4

18 419

256,2

2013

15 265

84,1

2 890

15,9

18 155

255,4

2014

15 466

78,4

4 250

21,6

19 716

279,4

Zdroj: Mravčík et al. (2014b), Policejní prezidium Policie ČR (2015)

Za r. 2014 evidovala Probační a mediační služba ČR (PMS) celkem 31 526 osob v různé fázi trestního řízení. V případě 1 431 osob (5 %) bylo v průběhu trestního řízení nebo při kontaktu s pracovníkem PMS zjištěno (problémové) užívání návykových látek, z toho 86 % tvořili muži a 14 % ženy. Celkem 146 osob užívalo alkohol (10 %), 313 nealkoholové drogy (22 %) a 31 alkohol i nealkoholové drogy (2 %), u 941 osob (66 %) nebyla látka blíže specifikována. Uživatelé alkoholu se nejčastěji dopustili trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky (22 %), výtržnictví (17 %) nebo krádeže (16 %). Uživatelé nealkoholových drog nejčastěji spáchali trestné činy krádeže (44 %), nedovolené výroby a nakládání s OPL (21 %) nebo maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (11 %).

Sekundární drogovou kriminalitou a kriminální kariérou pachatelů užívajících drogy se ve své diplomové práci zabývala Kuľhová (2015). Její výzkumná práce spočívala v analýze 26 trestních spisů pachatelů (19 mužů a 7 žen), kterým bylo některým z pražských soudů v l. 2009 a 2012 uloženo ochranné léčení protitoxikomanické v ústavní nebo ambulantní formě. Polovinu souboru tvořily osoby se základním vzděláním, dalších 8 se vyučilo bez maturity. V době spáchání posledního trestného činu byli nejčastěji nezaměstnáni bez evidence na úřadu práce (19 osob). Pokud jde o rodinné zázemí, nejvíce osob pocházelo z neúplné (10 osob) nebo úplné (7 osob) problémové rodiny, případně částečně či úplně osiřeli (5 osob). Délka užívání drog často překračovala více než 10 let (18 osob). Podle závěru soudních znalců šlo o osoby závislé (23 osob) nebo pravidelné uživatele drog (3 osoby). Celkem 15 osob spáchalo alespoň jednou během své kriminální kariéry trestný čin pod vlivem návykových látek, 10 osob spáchalo někdy v životě trestný čin za účelem získání finančních prostředků na nákup drog. Osoby, jejichž spisy byly zkoumány, byly v době prvního odsouzení většinou ještě mladistvé. Od prvního odsouzení do spáchání posledního trestního činu byly trestány průměrně šestkrát, první odsouzení bylo zpravidla pro trestný čin krádeže. Nejčastěji páchaly majetkovou trestnou činnost, přičemž výrazně převládala různorodost páchaných trestných činů nad trestnou činností omezenou na úzkou skupinu trestných činů, popř. na konkrétní trestný čin. Převládala trestná činnost páchaná samostatně, spolupachatelství se vyskytovalo minimálně.

Výhradně na ekonomicky motivovanou trestnou činnost se zaměřila Šormová (2013), která analyzovala rozhovory s 65 problémovými uživateli drog kontaktovanými na otevřené drogové scéně v centru Prahy. Mezi nejfrekventovanější trestné činy páchané s motivem získat prostředky na drogy patřily krádeže a prodej drog. Převažovaly zejména krádeže v hodnotě nad 5 tis. Kč (§ 205 odst. 1 písm. a) TZ) a krádeže vloupáním (§ 205 odst. 1 písm. b) TZ). Poměrně frekventovaná byla také recidiva (§ 205 odst. 2 TZ). Krádež v hodnotě nad 5 tis. Kč někdy v životě spáchalo 45 respondentů (69 %), v posledním roce se daného trestného činu dopustilo 18 respondentů (28 %). Celkem 39 (60 %) respondentů někdy v životě prodalo buprenorfin (§ 283 TZ), aby financovalo vlastní užívání drog, jinou drogu za daným účelem prodalo 36 respondentů. V posledním roce uvedlo prodej buprenorfinu 24 respondentů (37 %) a prodej jiných drog 20 respondentů.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist