Primární drogové trestné činy podle skutkových podstat a drog

Za primární DTČ bylo v r. 2014 zadrženo celkem 3 925 osob a stíháno 3 208 až 3 989 osob (s ohledem na zdroj dat). Stejně jako v předchozím roce tvořily ženy 15 %, mladiství (15-17 let) 5 % a nezletilí (do 15 let) 1 % stíhaných osob. Obžalováno bylo 2 929 a odsouzeno 2 654 osob.

V r. 2014 pokračoval nárůst počtu osob ve všech fázích trestního řízení, tj. zadržených (zdrojem je NPC), stíhaných (zvlášť PP PČR i MS), obžalovaných i odsouzených osob (MS). Nejvýraznější nárůst (13 %) byl zaznamenán v počtu stíhaných osob (MS). Od r. 2008 roste počet osob odsouzených pro primární DTČ, a to průměrně o 12 % ročně (tabulka 9 -75).

tabulka 9-75: Počty osob zadržených, stíhaných, obžalovaných a odsouzených za primární drogové trestné činy v l. 2002-2014

Rok

Zadržení (NPC)

Stíhaní (PP PČR)

Stíhaní(MS)

Obžalovaní (MS)

Odsouzení (MS)

2002

2 000

2 204

2 504

2 247

1 216

2003

2 357

2 295

3 088

2 737

1 304

2004

2 157

2 149

2 944

2 589

1 376

2005

2 168

2 209

2 429

2 157

1 326

2006

2 198

2 344

2 630

2 314

1 444

2007

2 031

2 023

2 282

2 042

1 382

2008

2 322

2 296

2 304

2 100

1 360

2009

2 340

2 415

2 553

2 332

1 535

2010

2 525

2 437

2 377

2 152

1 652

2011

2 759

2 782

2 798

2 549

1 870

2012

3 065

2 827

2 593

2 368

2 079

2013

3 701

3 568

2 836

2 615

2 522

2014

3 925

3 989

3 208

2 929

2 654

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2015a), Policejní prezidium Policie ČR (2015), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015b), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015c)

Trestní řízení bylo nejčastěji vedeno proti osobám, které se dopustily nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL (80 % v r. 2014, 76 % v r. 2013) (tabulka 9 -76). Struktura primárních DTČ podle jednotlivých skutkových podstat se ve srovnání s předchozím rokem zásadně nezměnila. Meziroční změny se pohybují řádově v jednotkách procent.

tabulka 9-76: Počet osob zadržených, stíhaných, obžalovaných a odsouzených za drogové trestné činy podle jednotlivých trestných činů v r. 2014

Pachatelé podle fáze trestního řízení

§ 283

§ 284

§ 285

§ 286

§ 287

Celkem

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Zadržení

3 142

80,1

487

12,4

191

4,9

68

1,7

37

0,9

3 925

100,0

Stíhaní (PP PČR)

3 130

78,5

574

14,4

157

3,9

82

2,1

46

1,2

3 989

100,0

Stíhaní (MS)

2 479

77,3

404

12,6

130

4,1

115

3,6

80

2,5

3 208

100,0

Obžalovaní

2 302

78,6

349

11,9

100

3,4

106

3,6

72

2,5

2 929

100,0

Odsouzení

1 958

73,8

453

17,1

122

4,6

92

3,5

29

1,1

2 654

100,0

Pozn.: § 283 - nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL a jedy, § 284 - přechovávání OPL a jedů pro vlastní potřebu, § 285 - nedovolené pěstování rostlin a hub obsahujících OPL pro vlastní potřebu, § 286 - výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě OPL a jedu, § 287 - podněcování, šíření či svádění ke zneužívání návykové látky

Zdroje: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2015a), Policejní prezidium Policie ČR (2015), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015b), Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015c)

Pachatelé primární DTČ v r. 2014 byli nejčastěji zadrženi z důvodu nedovolené výroby, pašování a prodeje pervitinu. Druhým nejčastějším důvodem zadržení bylo pěstování, pašování a prodej konopných látek (tabulka 9 -77). Nejvýraznější meziroční změnu představoval nárůst počtu i podílu zadržených v souvislosti s pervitinem, konktrétně šlo o výrobu, pašování a prodej. Zatímco v r. 2013 bylo pro výrobu, pašování a prodej pervitinu zadrženo 1 719 osob, tj. 58 % zadržených pro výrobu, pašování a prodej drog, v r. 2014 to bylo 2 004 osob, což je 62 % zadržených pro výrobu, pašování a prodej drog.

tabulka 9-77: Počet zadržených osob podle jednotlivých drog a typu primární drogové trestné činnosti v r. 2014

Droga

Výroba/pěstování, pašování a prodej

Držení a pěstování pro vlastní potřebu

Šíření toxikomanie

Celkem

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Konopné látky

1 052

32,8

500

73,7

29

78,4

1 581

40,3

Pervitin

2 004

62,4

138

20,4

2

5,4

2 144

54,6

Kokain

36

1,1

12

1,8

0

-

48

1,2

Heroin

29

0,9

3

0,4

0

-

32

0,8

Extáze

21

0,7

12

1,8

0

-

33

0,8

LSD

2

0,1

0

-

0

-

2

0,1

Amfetamin

4

0,1

0

-

0

-

4

0,1

Ostatní drogy

62

1,9

13

1,9

6

16,2

81

2,1

Celkem osob

3 210

100,0

678

100,0

37

100,0

3 925

100,0

Pozn.: Výroba, pašování a prodej zahrnuje §§ 283 a 286, držení a pěstování pro vlastní potřebu zahrnuje §§ 284 a 285 TZ a šíření toxikomanie je samostatný trestný čin podle § 287.

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2015a)

Od r. 2009 roste počet osob zadržených v souvislosti s pervitinem, jejich podíl ze všech osob zadržených pro primární DTČ se od r. 2006 pohybuje v intervalu 51-55 %. Nejvyšší podíl osob zadržených v souvislosti s pervitinem byl zaznamenán v r. 2006, šlo o 60 % zadržených pro DTČ. V případě konopných látek rostl v l. 2007-2013 počet i podíl zadržených osob. Zatímco v r. 2007 bylo v souvislosti s konopnými látkami zadrženo přibližně 29 %, v r. 2013 šlo téměř o 43 % osob zadržených pro DTČ. V r. 2014 byl prvně od r. 2007 zaznamenán pokles podílu osob zadržených v souvislosti s konopnými látkami, počet zůstal stejný jako v předchozím roce. Nejvyšší podíl osob zadržených v souvislosti s konopnými látkami byl zaznamenán v r. 2013, šlo o 43 % zadržených pro DTČ. Počet i podíl osob zadržených v souvislosti s heroinem dosáhly nejnižší hodnot od r. 2002. Podíly osob zadržených v souvislosti s kokainem, extází či LSD nepřesáhly od r. 2007 hranici 2 % (graf 9 -109).

graf 9-109: Počet osob zadržených pro trestné činy nedovoleného nakládání s OPL, jedy a předměty k jejich výrobě v l. 2004-2014 podle drog

graf

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2015a)

Trestná činnost spočívající v porušování alkoholové legislativy, primární alkoholová trestná činnost, zahrnuje pouze jeden trestný čin, kterým je podávání alkoholických nápojů mládeži, tedy osobám mladším osmnácti let (§ 218). Podle údajů z ESSK bylo v r. 2014 zjištěno 91 těchto trestných činů (99 v r. 2013 a 101 v r. 2012). V dané souvislosti bylo stíháno 60 osob, z toho 11 žen (Policejní prezidium Policie ČR, 2015). Vzhledem k míře užívání alkoholu mezi českými nezletilými je zřejmé, že primární alkoholové DTČ se vyznačují značnou latencí.

Podle evidence MS došlo v r. 2014 k nárůstu počtu stíhaných i obžalovaných osob, a to u všech primárních DTČ s výjimkou nedovolené výroby a držení předmětů určených k výrobě OPL (§ 286 TZ). Stejně jako v předchozím roce bylo nejvíce osob stíháno a obžalováno pro nedovolenou výrobu, pašování a prodej pervitinu - 1 530 osob bylo obviněno a 1 471 obžalováno (§ 283). Druhou nejpočetnější skupinu tvořily osoby stíhané či obžalované pro stejný trestný čin v souvislosti s konopnými látkami - 986 osob bylo obviněno a 875 obžalováno. Přehled počtu obviněných podle jednotlivých drog a DTČ uvádí tabulka 9 -78, počty obžalovaných ve stejné struktuře uvádí tabulka 9 -79.

tabulka 9-78: Počet stíhaných osob v rozdělení podle jednotlivých drog a primárních drogových trestných činů v r. 2014

Drogy

§ 283

§ 284

§ 285

§ 286

§ 287

Celkem

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Konopné látky

986

39,8

248

61,4

121

93,1

18

15,7

69

86,3

1 442

45,0

Pervitin

1 530

61,7

154

38,1

13

10,0

94

81,7

4

5,0

1 795

56,0

Kokain

28

1,1

16

4,0

0

-

0

-

0

-

44

1,4

Heroin

55

2,2

3

0,7

0

-

2

1,7

0

-

60

1,9

Extáze

38

1,5

11

2,7

1

0,8

1

0,9

1

1,3

52

1,6

Ostatní drogy

138

5,6

30

7,4

4

3,1

7

6,1

8

10,0

187

5,8

Celkem

2 479

-

404

-

130

-

115

-

80

-

3 208

-

Pozn.: Údaje v řádku „celkem" nejsou součtem počtu trestných činů podle jednotlivých drog, protože některé osoby jsou stíhány za porušení více drogových paragrafů současně nebo ve spojení s více drogami, a jedna osoba tedy může být započítána vícekrát.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015c)

tabulka 9-79: Počet obžalovaných osob v rozdělení podle jednotlivých drog a primárních drogových trestných činů v r. 2014

Drogy

§ 283

§ 284

§ 285

§ 286

§ 287

Celkem

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Konopné látky

875

38,0

206

59,0

94

94,0

14

13,2

63

87,5

1 252

42,7

Pervitin

1 471

63,9

148

42,4

13

13,0

89

84,0

4

5,6

1 725

58,9

Kokain

28

1,2

13

3,7

0

-

0

-

0

-

41

1,4

Heroin

53

2,3

3

0,9

0

-

2

1,9

0

-

58

2,0

Extáze

33

1,4

8

2,3

1

1,0

1

0,9

1

1,4

44

1,5

Ostatní drogy

129

5,6

26

7,4

1

1,0

7

6,6

6

8,3

169

5,8

Celkem

2 302

-

349

-

100

-

106

-

72

-

2 929

-

Pozn.: Údaje v řádku „celkem" nejsou součtem počtu trestných činů podle jednotlivých drog, protože některé osoby jsou stíhány za porušení více drogových paragrafů současně nebo ve spojení s více drogami, a jedna osoba tedy může být započítána vícekrát.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015b)

V r. 2014 pokračoval nárůst počtu primárních DTČ i jejich podílu na zjištěné trestné činnosti. Od r. 2007 roste počet zjištěných DTČ v přepočtu na 100 tis. osob ve věku 15-64 let a v r. 2014 dosáhl tento ukazatel maxima za posledních 13 let (tabulka 9 -80). Na nárůstu primární DTČ se podílí zejména rostoucí počet trestných činů výroby, pašování a prodeje drog, které tvoří přibližně 80% podíl DTČ. Trestné činy přechovávání drog pro vlastní potřebu a pěstování rostlin/hub pro vlastní potřebu dlouhodobě tvoří 15-20 % (graf 9 -110).

tabulka 9-80: Vývoj počtu primárních drogových trestných činů (DTČ) a jejich podílu na všech zjištěných trestných činech (TČ) v l. 2002-2014

Rok

Zjištěné TČ

Počet DTČ

Podíl DTČ ze zjištěných (%)

Počet DTČ na 100 tis. os. 15-64 let

2002

372 341

4 330

1,2

60,2

2003

357 740

3 760

1,1

52,0

2004

351 629

3 086

0,9

42,5

2005

344 060

2 915

0,8

40,0

2006

336 446

2 922

0,9

39,9

2007

357 391

2 865

0,8

38,8

2008

343 799

3 041

0,9

40,9

2009

332 829

3 069

0,9

41,4

2010

313 387

3 179

1,0

43,1

2011

317 177

3 834

1,2

52,8

2012

304 528

4 032

1,3

56,1

2013

325 366

5 117

1,6

72,0

2014

288 660

5 597

1,9

79,3

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2015)

graf 9-110: Počet zjištěných primárních drogových trestných činů podle jednotlivých skutkových podstat v l. 2004-2014

graf

Nejvyšší počet zjištěných primárních DTČ na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let byl v Praze, Ústeckém a Karlovarském kraji. Naopak kraji s nejnižším počtem byly kraje Zlínský, Pardubický a Jihomoravský. V r. 2014 byl v porovnání s předchozím obdobím zaznamenán nárůst počtu zjištěných DTČ téměř ve všech krajích kromě Zlínského, Jihomoravského, Pardubického a Karlovarského, k nejvýraznějšímu meziročnímu nárůstu došlo v Praze, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Kraji s nejvyšším počtem stíhaných osob na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let byly Ústecký, Karlovarský a Liberecký kraj. Naopak nejnižší počet stíhaných osob na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let evidují za r. 2014 Zlínský, Pardubický a Jihomoravský kraj (tabulka 9 -81 a mapa 9 -5).

tabulka 9-81: Zjištěné primární drogové trestné činy a stíhané osoby v r. 2014 podle krajů

Kraj

Zjištěné DTČ 

Osoby stíhané pro DTČ

Počet

Podíl (%)

Na 100 tis. os. 1564 let

Počet

Podíl (%)

Na 100 tis. os. 1564 let

Hl. m. Praha

1 674

29,9

198,1

566

14,2

67,0

Středočeský

616

11,0

70,4

536

13,4

61,2

Jihočeský

285

5,1

66,7

258

6,5

60,3

Plzeňský

273

4,9

70,8

235

5,9

61,0

Karlovarský

168

3,0

82,3

172

4,3

84,3

Ústecký

515

9,2

92,4

499

12,5

89,5

Liberecký

235

4,2

79,8

201

5,0

68,2

Královéhradecký

208

3,7

56,8

181

4,5

49,5

Pardubický

139

2,5

40,2

126

3,2

36,4

Vysočina

259

4,6

75,6

146

3,7

42,6

Jihomoravský

380

6,8

48,3

316

7,9

40,2

Olomoucký

254

4,5

59,4

229

5,7

53,6

Zlínský

127

2,3

32,1

98

2,5

24,8

Moravskoslezský

464

8,3

55,9

426

10,7

51,3

Celkem

5 597

100,0

79,0

3 989

100,0

56,3

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2015)

mapa 9-5: Primární drogové trestné činy v r. 2014 v přepočtu na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let podle krajů

graf

Zdroj: Policejní prezidium Policie ČR (2015)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist