Ochranná a výchovná opatření

Ochranné léčení patří mezi nejčastěji ukládaná ochranná opatření.1 V r. 2014 bylo podle evidence MS ochranné léčení uloženo 315 osobám, z toho 118 závislým na nealkoholových drogách a 197 na alkoholu. Ochranné léčení protialkoholní bylo stejně jako v předchozím roce nejčastěji uloženo osobám odsouzeným za trestný čin výtržnictví, týrání osoby žijící ve společném obydlí, nebezpečného vyhrožování nebo těžkého ublížení na zdraví. Ochranné léčení protitoxikomanické soud nejčastěji uložil osobám, které spáchaly trestný čin krádeže, nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL, porušování domovní svobody nebo výtržnictví. Od r. 2012 evidujeme nárůst počtu uložených ochranných opatření, na němž se podílí zejména ochranná léčba protialkoholní (Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2015a). Vývoj počtu uložených ochranných léčení uvádí graf 9 -112.

graf 9‑112: Počet ochranných léčení uložených v l. 2004-2014

graf

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2015a)

Soud v souvislosti s primární DTČ uložil přiměřená omezení a povinnosti ve 110 případech, z toho v 95 případech šlo o přiměřená omezení a povinnosti podle § 48 odst. 4 TZ, jako jsou např. léčení závislosti na návykových látkách, zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy, programům psychologického poradenství apod. Dále bylo ve 20 případech soudem uloženo výchovné opatření, konkrétně v 7 případech dohled probačního úředníka, v 5 případech účast v probačním programu, ve 3 případech výchovné povinnosti,2 v 8 případech výchovná omezení3 a ve 3 případech napomenutí s výstrahou (Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2015a). Vzhledem k vysokému počtu osob odsouzených za primární DTČ je počet uložených přiměřených omezení a povinností poměrně nízký.

Soud může uložit přiměřená omezení a povinnosti rovněž v rámci odklonů v trestním řízení nebo spolu s alternativním trestem. Podle evidence PMS došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu počtu osob s uloženým omezením nebo povinností v souvislosti s užíváním drog. Povinnost podrobit se léčení závislosti na návykových látkách byla v r. 2014 uložena 220 osobám (167 v r. 2013) a celkem 920 osobám soud uložil zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek (534 v r. 2013) (Probační a mediační služba, 2015b).

Za r. 2014 evidovala PMS celkem 31 526 osob v různých fázích trestního řízení. Celkem 985 z nich (3,1 %) bylo v kontaktu s PMS v souvislosti s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s OPL či předměty k výrobě OPL (§§ 283 a 286), 158 osob (0,5 %) v souvislosti s přechováváním OPL pro vlastní potřebu (§ 284), 33 osob (0,1 %) v souvislosti s nedovoleným pěstováním rostlin nebo hub obsahujících OPL pro vlastní potřebu (§ 285) a 9 osob (0,03 %) v souvislosti s šířením toxikomanie (§ 287). Ochranné léčení závislosti na návykových látkách mělo v r. 2014 uloženo 80 osob v kontaktu s PMS, z toho 52 osobám bylo uloženo ochranné léčení protialkoholní a 32 protitoxikomanické (Probační a mediační služba, 2015b).

V rámci probačního dohledu, zejména při kontrole dodržování povinnosti zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek,4 bylo v r. 2014 provedeno 4 733 testů na nelegální drogy, z toho 1 251 s pozitivním výsledkem (26 %). Nejčastěji detekovanými nelegálními drogami byly konopné látky a pervitin. Ve srovnání s předchozím rokem byl zaznamenán pokles podílu pozitivních testů na konopné látky (Probační a mediační služba, 2015a). Kromě testů na nelegální drogy provádí PMS také testy na alkohol, souhrnně však vyhodnocuje pouze testování na nelegální drogy.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist