Poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v roce 2003

Cílem práce bylo zjistit, kolik ambulantních psychiatrických ordinací je primárně zaměřeno na poskytování lékařské péče uživatelům drog, tedy kolik je v ČR ordinací AT.
Informace byly získávány pomocí dotazníku o 28 položkách, které se týkaly organizace a struktury zařízení, výběru cílové skupiny, poskytovaných služeb, některých charakteristik pacientů léčených v r. 2003 a také charakteru spolupráce s ostatními zařízeními (zdravotnickými i nezdravotnickými). Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím krajských protidrogových koordinátorů, kteří je rozeslali psychiatrickým ambulancím v jejich kraji.
Šetření proběhlo v průběhu roku 2004. Zapojilo se celkem 195 psychiatrických ordinací, z nichž 35 ordinací v r. 2003 neléčilo žádného uživatele drog. Celkem 160 psychiatrických ordinací je tedy zaměřeno také na léčbu uživatelů drog. Celkem 128 ordinací poskytuje léčbu uživatelům alkoholu, 33 léčbu uživatelům tabáku a 70 léčbu uživatelům nelegálních drog. V těchto psychiatrických ordinacích se léčilo 43 201 pacientů (67 % tvořili uživatelé alkoholu, 15,5 % uživatelé tabáku a 15 % uživatelé nelegálních drog). Nejčastěji užívanými drogami byl pervitin a marihuana. Tyto ordinace nejvíce spolupracují s psychiatrickými léčebnami, klinikami a odděleními a dále s praktickými lékaři. Spolupráce především s nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími léčbu a následnou péči uživatelům drog byla hodnocena jako nedostatečná.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist