Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - 2007

Hlavním cílem této zprávy bylo podat přehled o situaci v České republice, pokud jde o rozsah kouření, pití alkoholu a užívání nelegálních drog v populaci dospívající mládeže a porovnat ji se situací v ostatních evropských zemích. V roce 2007 se do čtvrté vlny (první vlna 1995) projektu ESPAD zapojilo celkem 35 evropských zemí s více než 101 tisícem dotázaných. Státy byly povinny dodržovat jednotný metodologický postup, který zahrnuje jednotný dotazník, princip konstrukce výběrového souboru a postup při sběru dat, což zaručilo srovnatelnost výsledků mezi zeměmi. Dotazník pokrývá oblast užívání legálních i nelegálních návykových látek mezi mládeží, postoje a názory studentů ve vztahu k návykovým látkám, včetně subjektivně vnímaných rizik a dostupnosti drog.

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - Výsledky průzkumu v České republice v roce 2007. Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P. ISBN 978-80-87041-94-9.

Informace o projektu ESPAD najdete na stránkách organizátorů projektu, kteří sídlí ve Švédsku. Stránky jsou v angličtině a poskytují i možnost pracovat s údaji zjištěnými v jednotlivých zemích - v části ESPAD - Keyresult Generator 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist