Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu 2004

Realizátorem reprezentativního průzkumu byl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ve spolupráci s agenturou INRES-SONES (realizovala terénní sběr dat) a Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.
V kontextu zdravotního stavu a životního stylu obyvatelstva byl kladen důraz na chování a postoje obyvatel ve vztahu k návykovým látkám – tabáku, alkoholu a nelegálním drogám. Dotazníková studie je zaměřena na obecnou populaci ve věku 18-64 let . Soubor respondentů byl pořízen vícestupňovým stratifikovaným náhodným výběrem, kritériem výběru bylo pohlaví, věk respondenta a kraj, dalším doporučeným kritériem při výběru respondentů v terénu bylo vzdělání. Celkem bylo v rámci studie dotázáno 3 526 respondentů.
Použitý dotazník vycházel z Evropského modelového dotazníku (EMQ) definovaného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost - EMCDDA - a pokrýval následující oblasti:
  • zdravotní stav : subjektivní vnímání zdravotního stavu i objektivní zdravotní problémy, duševní pohodu;
  • kouření : v současnosti i minulosti, a to cigaret, doutníků i dýmky;
  • alkohol : současnou konzumaci alkoholu včetně frekvence užívání a zkušeností s opilostí;
  • nelegální drogy : informovanost o jednotlivých typech drog, zkušenosti s jejich užitím – celoživotní i současné užívání;
  • postoje k návykovým látkám : vnímání dostupnosti, postoje k užívání a uživatelům drog, subjektivní vnímání rizik spojených s užíváním drog;
  • sociodemografické údaje : pohlaví, věk, rodinný stav, zaměstnání.
Výsledky studie publikovány Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist