Seznam právních předpisů upravujících oblast návykových látek

Seznam předpisů připravilo Oddělení prevence kriminality a vnitřní bezpečnosti Ministerstva vnitra ve spolupráci s partnery z dotčených úřadů. Redakce drogy-info.cz důrazně upozorňuje, že informace na stránce Legislativa slouží pouze pro první orientaci v předpisech. Datum poslední aktualizace je uvedeno dole pod seznamem.

 

Úmluvy OSN

 • Jednotná úmluva o omamných látkách (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb.) ve znění Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 458/1991 Sb.)
 • Úmluva o psychotropních látkách (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 62/1989 Sb.)
 • Jednotná úmluva proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 462/1991 Sb.)

Legislativa Evropské unie

 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 273/2004, o prekursorech drog
 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
 • Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení EP a Rady (ES) č. 273/2004 a k Nařízení EP a Rady (ES) č. 111/2005 (úřední věstník L 202, 3. 8. 2005)
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1011, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005
 • Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami (úřední věstník L 335, 11. 11. 2004)

Zákony České republiky

 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, s účinností od 31. 5. 2017; do 30. května 2017 je účinný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami („tabákový zákon")
 • ​Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (zejm. § 30) - s nabytím účinnosti z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ke dni 1. 7. 2017, bude z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zrušen. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle ust. § 30 z. č. 200/1990 Sb. budou převedeny do zákona o návykových látkách, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona o lihu. Dne 1. 7. 2017 zároveň nabývá účinnosti z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (zejm. § 130, § 274, § 283 - § 287)
 • Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (zejm. § 67)
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích („zákon o silničním provozu") (zejm. § 5)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (zejm. § 106)
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech (zejm. § 78)

Podzákonné normy České republiky

 • Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
 • Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
 • Nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamech výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
 • Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
 • Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
 • Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
 • Vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití („vyhláška o konopí")
 • Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška o správné lékárenské praxi")

 

Poznámka redakce

Tento přehled byl zveřejněn 18. května 2017. 

Další vývoj "drogové" legislativy je shrnut ve výročních zprávách o drogové situaci, naposledy ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 (vydána v r. 2019) v kapitole Národní protidrogová politika a její kontext. 

 

 


TOPlist