Přehled kompetencí úřadů, které řeší problematiku konopí

Přehled kompetencí jednotlivých úřadů s odkazy na jejich internetové stránky připravilo Oddělení prevence kriminality a vnitřní bezpečnosti Ministerstva vnitra ve spolupráci s partnery z dotčených úřadů. Redakce drogy-info.cz důrazně upozorňuje, že informace na stránce Legislativa slouží pouze pro první orientaci v předpisech. Datum poslední aktualizace je uvedeno dole pod přehledem.

Inspektorát omamných a psychotropních látek

Kompetence

Inspektorát omamných a psychotropních látek (IOPL) kontroluje dodržování povinností a omezení týkající se návykových látek. Povinnosti a omezení se vztahují i na zacházení s látkou konopí, konopí pro léčebné použití, konopná pryskyřice, konopí extrakt a tinktura. Podpůrně působí IOPL v kontrole konopných produktů. IOPL je součástí Ministerstva zdravotnictví (MZ).

Základní legislativní fakta

Základním zákonem, v jehož rámci IOPL působí, je zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Fyzická osoba (občan) smí přípravky s obsahem návykových látek nabývat pouze pro vlastní potřebu a pouze na základě lékařem vydaného receptu, viz § 5 odst. 2 písm. h) zákona o návykových látkách). Dále s návykovými látkami (tedy i s konopím pro léčebné použití) mohou zacházet výhradně právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vydalo Povolení k zacházení nebo subjekty, které s návykovými látkami mohou zacházet přímo ze základě zákona (§ 5 zákona o návykových látkách).

Konopí a pryskyřice z konopí jsou spadají do přílohy č. 3 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Mohou být použity pouze k výzkumným, vědeckým a terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení vydaným Ministerstvem zdravotnictví (§ 3 odst. 2 zákona o návykových látkách).

Konopí pro léčebné použití, konopí extrakt a tinktura jsou látky zařazené do přílohy č. 1 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. Proto jsou řazeny do mírnějšího režimu § 3 odst. 2 zákona o návykových látkách a mohou být použity k terapeutickým, vědeckým, veterinárním účelům nebo i k jiným účelům na základě povolení Ministerstva zdravotnictví. „Jiné účely“ by byly pouze účely v blízké souvislosti se smyslem zákona o návykových látkách a mezinárodních Úmluv z oblasti omamných a psychotropních látek, nikoliv „jakékoliv účely“.

Pěstování rostlin konopí je dovoleno pouze ve dvou režimech

 • Technické konopí – druh či odrůda, která je evidována v katalogu odrůd a jejíž obsah látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů nepřesahuje 0,3 %. Není potřeba povolení k zacházení s návykovými látkami. Pro pěstování na celkové ploše větší než 100 m2, je třeba splnit ohlašovací povinnost dle § 29 zákona o návykových látkách. ­
 • Druhy a odrůdy konopí, které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů – jejich pěstování je zakázáno. Výjimku tvoří pěstování rostlin konopí pro léčebné použití na základě licence udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv (viz www.sakl.cz) a pěstování rostlin konopí vědeckými a výzkumnými pracovišti. Taková pracoviště musí být zřízena buď zákonem nebo státem, a mít Povolení k zacházení od MZ.

Konopí extrakt a tinktura spadají do přílohy č. 1 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. To znamená, že jakýkoliv extrakt z rostliny konopí je návykovou látkou ve smyslu zákona o návykových látkách. Obsah látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů není určující - tzn. i extrakt z tzv. technického konopí, který bude mít obsah pod 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů je návykovou látkou a subjekt, který zachází s takovýmto extraktem, musí splňovat povinnosti stanovené zákonem o návykových látkách.

Kontrola tzv. konopných produktů spadá do působnosti IOPL pouze v případě, že produkt nelze identifikovat jako potravinu nebo kosmetický výrobek – pak by se jednalo o přípravek s obsahem návykové látky a k legálnímu zacházení s ním by bylo třeba dodržovat povinnosti stanovené zákonem o návykových látkách. Konopné produkty, které jsou potraviny nebo kosmetické výrobky, spadají do kompetence jiných orgánů než IOPL. IOPL rovněž nepůsobí při kontrole zacházení s osivem, protože semena rostliny konopí nejsou předmětem mezinárodních Úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek ani zákona o návykových látkách.

Webová stránka s podrobnějšími informacemi

Informace k problematice návykových látek najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví v části Odborník | Zdravotník, Návykové látky a prekursory drog, která je věnována působnosti IOPL. Seznam právních předpisů je na stránce Návykové látky a prekursory drog - Legislativa.

Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR

Kompetence

Národní protidrogová centrála SKPV je složkou Policie ČR, orgánem činným v trestním řízení, působícím oblasti návykových látek - včetně nelegálního nakládání s marihuanou, hašišem, konopím a konopnými produkty - dle věcné a místní působnosti. Podporuje preventivní a metodické činnosti dalších složek Policie ČR (např. metodiku postupu při projednání přestupků v oblasti návykových látek). 

Základní legislativní fakta

Základním předpisem je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Dále to jsou zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, a další související právní předpisy.

Trestným činem je protiprávní jednání (úmyslné i nedbalostní), společensky škodlivé, vyšší závažnosti, kdy pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje společenské zájmy chráněné zákonem.  Konkrétní znaky příslušného trestného činu jsou uvedeny v trestním zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.). V případě marihuany, konopí a konopných látek se může jednat o tyto trestné činy:

§ 283 - Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (zahrnuje výrobu, dovoz, vývoz, nabídku, zprostředkování, prodej, opatření pro jiného, přechovávání a jiná jednání),

§ 284 - Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (neoprávněné přechovávání konopí, pryskyřice z konopí nebo omamné či psychotropní látky ji obsahující pro vlastní potřebu - nad 10 g sušiny, obsah účinné látky THC nad 0,3 %),

§ 285 - Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (neoprávněné pěstování konopí pro sebe - nad 5 rostlin),

§ 286 - Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (prekurzor nebo přípravek s obsahem konopí - tinktura nebo extrakt),

§ 287 - Šíření toxikomanie (svádění ke zneužívání konopí, podpora, podněcování, šíření, např. při kouření marihuany).

Přestupky týkající se drog jsou zakotveny nově v zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Přestupkem je zaviněné (úmyslné i nedbalostní)  jednání nižšího stupně závažnosti než je trestný čin, které je společensky škodlivé a je výslovně jako přestupek definováno v zákoně. V ust. § 39 odst. 2 jsou uvedeny tyto přestupky, které může spáchat fyzická osoba:

 • Přechovávání návykové látky v malém množství pro vlastní potřebu (směs obsahující sušinu marihuany do 10 g)
 • Pěstování pro vlastní potřebu v malém množství rostliny nebo houby obsahující návykovou látku (do 5 rostoucích rostlin, obsah účinné látky THC nad 0,3 %)
 • Umožnění neoprávněného požívání návykových látek osobě mladší 18 let, pokud nejde o čin přísněji trestný.

 

Přechovávání - jakýkoliv způsob držení pro vlastní potřebu (látku má osoba při sobě nebo někde uschovanou, uloženou - důležité je, že ji má dotyčný v dispozici, ve své moci, bez povolení a pro sebe).

Malé množství - množství návykové látky, které nepřevyšuje běžnou dávku obvyklého konzumenta - uvedené v příloze stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR spisová značka Tpjn 301/2013  (např. marihuana max. 10 g sušiny, lysohlávky max. 40 ks, LSD max. 5 papírků, hašiš max. 5 g, kokain max. 1 g, metamfetamin max. 1,5 g, extáze max. 4 tablety).

Webová stránka s podrobnějšími informacemi

Informace o vybraných právních předpisech najdete na stránkách Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR.

 

Celní správa

Kompetence

Celní správa České republiky kontroluje dodržování ohlašovací povinnosti pěstitelů odrůd  konopí s obsahem látek do 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokannabinolů („technické konopí"). 

Základní legislativní fakta

Ohlašovací povinnost se vztahuje pouze na osoby pěstující technické konopí na ploše větší než 100 metrů čtverečných.

Problematika ohlašovací povinnosti je podrobněji upravena zejména ustanovením § 29 zákona o návykových látkách a spočívá v povinnosti předávat místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování ve stanovených termínech hlášení, kde jsou uvedeny údaje o pěstování, sklizni či zneškodnění technického konopí, v závislosti na tom, o jakou vegetační fázi rostlin technického konopí se jedná.

Webová stránka s podrobnějšími informacemi

Informace k problematice ohlašovací povinnosti pěstitelů technického konopí, včetně seznamu odrůd povolených k pěstování naleznete na stránkách Celní správy v sekci Mák setý a konopí.

Ministerstvo zemědělství a jeho podřízené organizace

Kompetence

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) zajišťuje vydávání licencí pro dovoz osiva konopí a konopí setého ze třetích zemí (technického), zajišťuje oblast přímých plateb pěstitelům konopí a kontrolu souvisejících podmínek.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zajišťuje oblast uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu a oblast použití konopí setého v krmivech.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zajišťuje kontrolu podmínek legislativy z oblasti potravinářství.

Základní legislativní fakta

V gesci Ministerstva zemědělství (MZe) a jeho podřízených organizací je pěstování konopí setého (tzv. technického konopí) s obsahem do 0,3 % látek ze skupin THC a jeho využití pro potravinářské a krmivářské účely. Plochy zemědělské půdy, na kterých se pěstuje technické konopí, jsou za určitých  podmínek způsobilé pro přímé platby.

Pěstovat technické konopí, tj. konopí s obsahem do 0,3 % látek ze skupiny THC jako zemědělský produkt pro jiné než léčebné použití, může subjekt -  zemědělský podnikatel; aby se jím subjekt stal, je nezbytné požádat o zápis do evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a to na příslušném obecním nebo městském úřadě. 

V ČR dle § 3 odst. 3 zákona č. 219/2013 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oběhu osiva a sadby) a dle vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin lze uvádět do oběhu rozmnožovací materiál odrůd konopí setého (Cannabis sativa), náleží-li k registrované odrůdě nebo k odrůdě zapsané ve Společném katalogu odrůd. V  ČR registrované odrůdy lze nalézt také v databázi odrůd Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Pro ČR a její klimatické podmínky na základě svých zkušebních pokusů vydává ÚKZÚZ přehled odrůd konopí, který vyšel naposledy v roce 2014.  

Dovoz některých produktů konopí ze třetích zemí je dle čl. 189 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 a nařízení vlády č. 269/2014 Sb. o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno podmíněn předložením dovozní licence, a to produktů s kódem KN:

 • 5302 10 00 (pravé konopí, surové nebo máčené)
 • ex 1207 99 20 (semena konopí určená k setí)
 • 1207 99 91 (semena konopí, jiná než k setí).

 

Použití konopí v potravinách upravuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a především vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi

Státní zemědělský intervenční fond - informace o přímých platbách a o licencích pro len a konopí.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - publikace Len a konopí (2014), ISBN  978-80-7401-086-6. PDF zdarma ke stažení.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - obsahuje mj. informace o nebezpečných potravinách.

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití

Kompetence

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) na základě zákona uděluje licence k pěstování konopí pro léčebné použití, vykupuje konopí pro léčebné použití pocházející z ČR a zajišťuje jeho distribuci. Agentura je součástí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Základní legislativní fakta

Působnost SAKL je podrobně popsána na webových stránkách agentury. Stránky obsahují informace pro pěstitele (včetně harmonogramu zadávacího řízení a povinností pěstitele), distributory a dovozce, lékaře, lékárníky i pacienty.

Základním zákonem, v jehož rámci SAKL působí, je zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Konopí pro léčebné použití („individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití") je dostupné na recept s omezením, a to od 2. 9. 2017 výhradně na elektronický recept (eRecept) - viz informace na stránkách epreskripce.czaplikaci pro předepisování a výdej elektronických receptů eRecept na stránkách SÚKL.

Předepisování, výdej a použití konopí se řídí vyhláškou č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Lékárna může připravit léčivý přípravek pouze s konopím, které splňuje podmínky kvality uvedené v příloze vyhlášky č. 236/2015 Sb. a jehož jakost je doložena Osvědčením o kvalitě (podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech).

Konopí pro léčebné použití může být pacientovi uhrazeno z veřejného zdravotního pojištění, na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění - prostřednictvím žádosti u zdravotní pojišťovny. K tomu se vztahuje Opatření obecné povahy OOP 02-2016 vydané SÚKL.

Policie České republiky je oprávněna se u SAKL dotazovat, zda někdo (osoba) je veden/a v registru mezi osobami, kterým byl vydán individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití, a SAKL je povinen informaci předat; informační povinnost je upravena zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, § 43 a).

Distribuce a dovoz konopí pro léčebné použití ze zahraničí nespadá do gesce SAKL - patří do působnosti IOPL MZ (viz informace pod nadpisem Inspektorát omamných a psychotropních látek); jedna část procesu však je upravena pokynem SÚKL. Pro tuto činnost jsou nutná 3 povolení; tiskopisy pro ně jsou umístěny na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 • Povolení k distribuci
 • Povolení k zacházení s návykovými látkami 
 • Povolení k dovozu 

Povolení k distribuci je upraveno pokynem SUKL DIS-8. Formuláře k dalším dvěma povolením jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví.

Seznam legislativních předpisů upravujících pěstování konopí pro léčebné použití, jeho předepisování, výdej a evidenci je na stránkách SAKL uveden pod záložkou Legislativa. Na pěstitele v ČR se vztahují rovněž pravidla Správné pěstitelské praxeSprávné výrobní praxe.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi

www.sakl.cz

http://www.sakl.cz/home/legislativa/

www.sukl.cz

www.epreskripce.cz

V oblasti konopí pro léčebné použití působí také KOPAC - Pacientský spolek pro léčbu konopím, na jehož stránkách kopac.cz jsou podrobnější informace pro pacienty, včetně Mapy lékařů předepisujících a lékáren vydávajících léčebné konopí v ČR, která se může mírně lišit od Seznamu předepisujících lékařů  uveřejněného na stránce SAKL, vzhledem k rozdílným intervalům pro aktualizaci.

Poznámky redakce

Tento přehled byl zveřejněn 18. května 2017. 

Vývoj "drogové" legislativy v České republice je shrnut ve výročních zprávách o drogové situaci, naposledy ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 (vydána v r. 2019) v kapitole Národní protidrogová politika a její kontext.

Souhrn informací o stavu a vývoji konopné politiky v Evropě i mimo Evropu najdete na stránce Cannabis policy: status and recent development. Na stránce jsou mj. přehledně podle jednotlivých zemí uvedeny sankce za delikty v souvislosti s drogami v jednotlivých zemích Evropy. V přehledu jsou uvedeny sankce jak za užívání drog (pokud v některé zemi existují) tak za držení drog (včetně konopí) a za distribuci. Uvádí se rovněž odkaz na předpis, který se týká regulovaných (kontrolovaných) drog. Stránku spravuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).


TOPlist