Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod ... 2019-2021

Vláda České republiky schválila 16. prosince 2019 svým usnesením č. 930 Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 („Akční plán“).

Akční plán je implementačním dokumentem Národní strategie a zaměřuje se na oblasti užívání návykových látek (alkoholu, tabáku a nelegálních drog), patologického hráčství a dalších procesních závislostí. Nově se zaměřuje i problematiku léčivých přípravků sobsahem psychoaktivních látek, konopí a kanabinoidů a nadužívání internetu a nových technologií v české společnosti. Akční plán reaguje na aktuální situaci a přizpůsobuje svoje aktivity tak, aby se jejich prostřednictvím podařilo dosáhnout cílů a priorit stanovených Národní strategií.

Prioritními oblasti Akčního plánu, v rámci kterých jsou definované konkrétnější specifické cíle a aktivity, jsou:

  • posílení prevence a zvýšení informovanosti, 
  • zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb, 
  • efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty, 
  • posílení řízení, koordinace a efektivní financování protidrogové politiky. 

Další informace

Akční plány z předchozích období a jejich hodnocení jsou zveřejněny na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.  

 


TOPlist