Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod ... 2019-2021

Vláda České republiky schválila 16. prosince 2019 svým usnesením č. 930 Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 („Akční plán“).

Akční plán je implementačním dokumentem Národní strategie a zaměřuje se na oblasti užívání návykových látek (alkoholu, tabáku a nelegálních drog), patologického hráčství a dalších procesních závislostí. Nově se zaměřuje i problematiku léčivých přípravků sobsahem psychoaktivních látek, konopí a kanabinoidů a nadužívání internetu a nových technologií v české společnosti. Akční plán reaguje na aktuální situaci a přizpůsobuje svoje aktivity tak, aby se jejich prostřednictvím podařilo dosáhnout cílů a priorit stanovených Národní strategií.

Prioritními oblasti Akčního plánu, v rámci kterých jsou definované konkrétnější specifické cíle a aktivity, jsou:

  • posílení prevence a zvýšení informovanosti, 
  • zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb, 
  • efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty, 
  • posílení řízení, koordinace a efektivní financování protidrogové politiky. 

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist