Projekt OPZ

Řešitelem projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035 je odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky. . Projekt byl zahájen 1. 9. 2016. Datum ukončení: 31. 8. 2021.

logo ESF

Projekt je podporován z finančních prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (ESF). Jde o první samostatný a velký projekt v ČR financovaným z ESF v oblasti protidrogové politiky a řešení problémů spojených se závislostmi a závislostním chováním.

Cílem projektu je zefektivnění a zkvalitnění sítě služeb, které využívají nebo mohou využívat osoby závislé a závislostí ohrožené. Hlavním cílem projektu je vytvoření nového strukturního rámce pro adiktologické služby a nového integrovaného systému kvalitních a dostupných adiktologických služeb postaveného na jasném kompetenčním zakotvení v soustavě veřejných služeb a na stabilním systému financování.

Dílčí cíle:

  • zpracování dvou rozsáhlých analýz na zmapování dopadů legislativy, politik a institucionálního prostředí protidrogové politiky na praxi adiktologických služeb,
  • vytvoření nástrojů monitoringu, evidence, kontroly kvality, zefektivnění financování, standardizace a stabilizace adiktologických služeb,
  • rozvíjení systému vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů a dalších pracovníků veřejné správy a zkvalitnění vykonávání jejich agendy v oblasti závislostí,
  • zavádění nových metod sociální práce a rozvíjení systému vzdělávání pracovníků v adiktologických službách a tím zvýšit kvalitu těchto služeb,
  • jasné vymezení pravomocí jednotlivých aktérů a role adiktologických služeb, posílení koordinačních mechanismů a integrací všech druhů závislostí do jednoho druhu služeb a vytvořit pro poskytovatele podmínky pro efektivní poskytování služeb zaměřených na všechny druhy závislostí.

Výstupem projektu jsou návrhy systémových řešení, na základě kterých mohou stát, kraje a obce efektivněji uspořádat a financovat služby a lépe dosahovat cílů v oblasti protidrogové politiky.  Zahrnutí problematiky hazardního hraní, tabáku a alkoholu a rovnoměrné pokrytí potřeb i území sítí adiktologických služeb zvyšuje dostupnost pomoci pro všechny osoby ohrožené závislostí a pravděpodobnost úspěchu jejich léčby.

 

 


TOPlist