MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

mravcik.viktor@vlada.cz

Je vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS). Odpovídá za řízení NMS, realizaci drogového informačního systému a za spolupráci s Poradním výborem pro sběr dat o závislostech. Dále odpovídá zejména za přípravu a publikaci výročních zpráv a za data z oblasti drogových úmrtí a mortality.
NMS je součástí sítě Reitox (národních monitorovacích středisek zemí EU) koordinované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA); v letech 2004 až 2006 byl vicemluvčím sítě Reitox. Vedoucím NMS je od jeho zřízení v r. 2002.
Podílí se jako expert na řadě mezinárodních projektů v oblasti drogové politiky a monitorování drogové situace. Má bohatou praxi ve vzdělávání kolegů ze zemí, které se připravují na monitorovaní drogové situace podle standardů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), nebo v této oblasti prohlubují svoji kompetenci.
Vyučuje na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v bakalářském a magisterském studijním programu oboru adiktologie (metodologii a drogovou epidemiologii). Je členem redakční rady časopisu Adiktologie (od r. 2001- dosud).
Je editorem a hlavním autorem Výročních zpráv o stavu ve věcech drog v České republice, předkládaných každoročně vládě ČR a EMCDDA. Je (spolu)autorem nebo editorem více než více než stovky odborných prací, knižních a časopiseckých publikací zaměřených na drogovou epidemiologii a výskyt infekcí ve skupinách osob s rizikovým chováním.
V letech 1993 až 2002 pracoval v různých funkcích ve zdravotnictví, naposledy jako vedoucí centra epidemiologie na Okresní hygienické stanici v Karviné. Podílel se na Projektu analýzy dopadů nové drogové legislativy v ČR (PAD) jako člen výzkumného týmu studie.
Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1993. V roce 1997 získal atestaci prvního stupně v oboru hygiena a epidemiologie. V roce 2000 získal nástavbovou atestaci v oboru epidemiologie (IPVZ Praha). V r. 2013 získal doktorát (Ph.D.) v oboru preventivní medicína. Je absolventem mezinárodních kursů v oblasti epidemiologie a drogové politiky (Portugalsko, Nizozemsko). 

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist