Mgr. Pavla Chomynová

Odpovídá za data z oblasti užívání drog v populaci.

Podílí se na vydávání odborných publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, publikuje i v odborných časopisech. Je garantem příslušných kapitol ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR a garantem pracovní skupiny Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog. Je členkou pracovní skupiny EMCDDA Population Surveys.
Od roku 2003 je členkou realizačního týmu české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) a od roku 2004 i členkoumezinárodního řešitelského týmu studie ESPAD.
Zabývá se také problematikou ohrožených skupin mladých lidí a sociálními souvislostmi užívání drog, problematikou užívání legálních drog (alkoholu a tabáku) a také regionálním srovnáním situace v oblasti užívání drog a geografickou projekcí dat.
Promovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru sociální geografie v roce 2002. Magisterskou práci zpracovala na téma Zdravotní stav a životní styl dětí v Praze. V bakalářském oboru studovala sociální geografii v kombinaci s demografií.