Pracovní skupina Úmrtí spojená s užíváním drog

Pracovní skupina se zabývá problematikou sběru dat ze speciálního registru na 13 soudně-lékařských oddělení zdravotnických zařízení v ČR a problematikou hlášení dat o drogových úmrtích v obecném registru mortality ČR, zabývá se zajištěním sběru dat podle požadavků a ve struktuře požadované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost

Členové:

doc. Ing. Marie Balíková, CSc. - Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. LF UK a VFN
pplk. Ing. Petr Kočí - Policie ČR 
plk. Ing. Tomáš Lerch - Policie ČR
Ing. Blanka Nechanská - Ústav zdravotnických informací a statistiky
doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. - Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), subkatedra soudního lékařství / předseda České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
Mgr. Magdaléna Poppová - Český statistický úřad
Ing. Hana Vaněrková - Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), subkatedra soudního lékařství
Mgr. Jarmila Vedralová - Ministerstvo zdravotnictví
MUDr. František Vorel, CSc. - Nemocnice České Budějovice, místopředseda České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
RNDr. Kateřina Zedníková - Ústav soudního lékařství a medicínského práva Lékařská fakulta Univerzity Palackého, toxikologické oddělení
Ing. Jaroslav Zikmund - Ústav soudního lékařství 2. LF UK a FN Na Bulovce, toxikologie
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost pracovní skupiny organizačně zajišťuje MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist