Pracovní skupina Systém včasného varování před novými drogami

Pracovní skupina shromažďuje a vyhodnocuje data o výrobě, distribuci a užívání nových psychoaktivních látek v ČR, a zajišťuje rychlou výměnu informací jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Cílem systému včasného varování (early-warning system) je zprostředkovat co nejrychlejší a nejkvalitnější informace o výskytu a užívání nových psychoaktivních látek v ČR a spolupráce v rámci early-warning systému Evropské unie v oblasti drog na základě Rozhodnutí Rady 2005/387/JHA. Posuzuje nové látky navrhované v ČR k zařazení mezi kontrolované omamné a psychotropní látky.

Členové:

doc. Ing. Marie Balíková, CSc. - Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze
Ing. Ivana Černá - Toxikologická laboratoř Vojenského ústavu soudního lékařství ÚVN Praha
plk. Mgr. Miroslav Hrachovec - Národní protidrogová centrála SKPV PČR, oddělení prekurzorů
kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. - Národní protidrogová centrála SKPV PČR, oddělení prekurzorů
MVDr. Jitka Konečná – Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance
Mgr. Tomáš Koňák – Vězeňská služba ČR
MUDr. Pavel Kubů – nezávislý odborník
Ing. Petr Novák – Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát omamných a psychotropních látek
Mgr. Petr Polanský - Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát omamných a psychotropních látek
MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. – Národní ústav duševního zdraví
pplk. RNDr. Michael Roman, CSc. – Policie ČR, Kriminalistický ústav Praha
kpt. Ing. Lukáš Franěk – Policie ČR, Kriminalistický ústav Praha
kpt. Bc. Marek Sokol – Celní správa České republiky, Celní protidrogová jednotka 
PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. – Ústav farmakologie 3. LF UK 
Mgr. Martina Zikmundová – Česká asociace streetwork
Ing. Aleš Herzog – Sekce harm reduction, A.N.O.
doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. - Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Toxikologické informační středisko 
RNDr. Vlastimil Brandejs - Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát omamných a psychotropních látek
Mgr. Jan Špaček, Česká asociace streetwork, z.s. 
Mgr. Otakar Veselý, Hard &Smart, Společnost Podané ruce o.p.s.  
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. – Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Kateřina Grohmannová – Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.  
Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky).

Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist