Pracovní skupina pro metamfetamin

Pracovní skupina se komplexně zabývala problematikou metamfetaminu - jeho zneužíváním, distribucí, nelegální výrobou, dostupností vstupních surovin, meziproduktů, produktů a odpadů výroby, dopady užívání metamfetaminu na veřejné zdraví a na životní prostředí.
Pracovní skupinu pro metamfetamin zřídila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v r. 2008; činnost převzala Pracovní skupina pro problematiku nelegálních drog - usnesením RVKPP č. 03/0815 ze dne 24. srpna 2015 . Zápisy jsou zveřejněny ve zkráceném znění.

Členy pracovní skupiny byli:

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. - Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
PharmDr. Stanislav Havlíček - Česká lékárnická komora
plk. Mgr. Miroslav Hrachovec - Policie České republiky
Mgr. Apolena Jonášová - Státní ústav pro kontrolu léčiv
kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. - Policie České republiky
RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. - Státní zdravotní ústav
Ing. Alena Ondroušková - Ministerstvo zdravotnictví, Inspektorát omamných a psychotropních látek
PaedDr. Martina Richterová Těmínová - SANANIM z.ú., zastupuje A.N.O.| Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
RNDr. Michael Roman, CSc. - Policie České republiky - Kriminalistický ústav
kpt. Bc. Marek Sokol - Celní správa České republiky, Generální ředitelství cel
Mgr. Jarmila Vedralová - Ministerstvo zdravotnictví
Mgr. Marcel Wohlgemuth - Ministerstvo vnitra
MUDr. Magdalena Zimová, CSc. - Státní zdravotní ústav
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky
Mgr. Kateřina Grohmannová - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.
Činnost skupiny organizačně zajišťuje Mgr. Kateřina Grohmannová, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist